Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Dzier żanowski"

Przypomnienie wybranych obowiązków prawnych skierowanych do prowadzących punkty serwisowe urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w związku z dokonanymi zmianami przepisów w 2009 r.


  W 2009 r. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne zostały objęte zmienionymi regulacjami prawnymi dotyczącymi postępowania z nimi w chwili, gdy stają się odpadami, za sprawą wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223 poz. 1464). W przedmiotowej ustawie pojawiło się kilka zmian, które bezpośrednio dotyczą nie tylko producentów urządzeń chłodniczych oraz podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami powstającymi z takich urządzeń, ale także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń funkcjonujących. Przypomnienia i wyjaśnienia wymaga zatem kilka kluczowych kwestii, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu, naprawy i serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie tzw. poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Według przepisu art. 27a ust. 1, wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych, w których łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90% masy wyrobu. Poziom zbierania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 235 poz. 1615). Zgodnie z rozporządzeniem minimalny poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 2009 r., który także dotyczy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, wynosi minimum 24% masy urządzeń wprowadzonych do obrotu. Zaznaczenia wymaga, że[...]

 Strona 1