Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Kowalska"

Zastosowanie walki biologicznej w zwalczaniu rolnic w integrowanej ochronie buraka cukrowego

Czytaj za darmo! »

W badaniach laboratoryjnych oceniono naturalną wrażliwość starszych gąsienic rolnicy czopówki oraz rolnicy zbożówki (L5/L6) na infekcje spowodowane przez dwa gatunki owadobójczych nicieni Steinernema bicornutum Sb360 i Heterorhabditis megidis 01PL. Larwy nicieni zastosowano w dawkach 25 i 50 larw/cm3. Wykazano, że gatunek nicienia owadobójczego miał istotny wpływ na uzyskaną śmiertelność gąsien[...]

System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015 DOI:10.15199/65.2017.4.3


  Nowelizacja normy ISO 9001 skłania do prześledzenia zmian, szczególnie przez organizacje, które są zainteresowane przedłużeniem certyfikatu. Celem artykułu było porównanie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 z poprzednim wydaniem standardu. Zwrócono uwagę na zmiany w samej strukturze dokumentu, nowe terminy i ich wyjaśnienie, a także na wyszczególnienie podejścia procesowego na wszystkich etapach, począwszy od planowania procesów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i szans. Założenia normy we wszystkich jej zakresach oparte są na działaniach zapobiegawczych, które zostały wycofane jako formalne wymaganie w nowej wersji standardu. Wdrożenie wytycznych i zaleceń normy ISO 9001:2015 daje możliwość wykazania zdolności organizacji do ciągłego wytwarzania bezpiecznych wyrobów lub usług, o powtarzalnej jakości, spełniających wymagania klientów, a także pozyskania nowych klientów.Jednym z podstawowych celów strategicznych każdej organizacji jest osiąganie coraz większych zysków. Niewątpliwie głównym czynnikiem, który ma wpływ zarówno na zysk firmy, jak i jej prestiż, rozpoznawalność i konkurencyjność na rynku, jest jakość oraz bezpieczeństwo oferowanych wyrobów i usług. Jednym z narzędzi wspomagających zapewnienie jakości i bezpieczeństwa są wytyczne norm, w tym m.in. międzynarodowej normy ISO 9001. Rodzinę norm serii ISO 9000 stanowią trzy powiązane ze sobą dokumenty o numerach: 9000 (Podstawy i terminologia), 9001 (Systemy zarządzania jakością: Wymagania) oraz 9004 (Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością) [9, 10, 11]. Do pakietu serii 9000 dołączany jest także dokument 19011, niezwykle istotny z punktu widzenia efektywności wdrożonych wytycznych i doskonalenia systemu. ISO 19011 dotyczy zasad audytowania, wspomagających w skutecznej weryfikacji funkcjonujących systemów w organizacji [8]. Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością oraz certyf[...]

Pest control - walka ze szkodnikami

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności bezpiecznej dla konsumentów pod względem zdrowotnym jest nie tylko celem, ale przede wszystkim obowiązkiem każdego producenta. Dlatego istotne jest monitorowanie całego łańcucha żywnościowego począwszy od produkcji pierwotnej, przez stosowane dodatki i opakowania, cały cykl produkcyjny, ekspedycję, dystrybucję, aż po końcowego odbiorcę. Jednym z poważniejszych zagrożeń dl[...]

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w zakładach żywienia zbiorowego w Polsce i UE DOI:10.15199/65.2017.5.5


  Narzędziami wspomagającymi zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności są obligatoryjne i dobrowolne systemy jakości. Są one stosowane w celu usystematyzowania i ujednolicenia działań w każdej organizacji branży spożywczej i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego posiłków. Wymaganie wdrożenia systemów GMP, GHP i HACCP wynika z zapisów w unijnych i krajowych aktach prawnych. Systemem nieobligatoryjnym, lecz znakomicie uzupełniającym wymagania formalne, a także zapewniającym bezpieczeństwo i jakość żywności przetwarzanej oraz przygotowywanej w gastronomii, jest m.in. system GCP (Dobra Praktyka Cateringowa). Alternatywnym systemem dla obowiązującej w UE metody HACCP jest stosowany w zakładach gastronomicznych w Wielkiej Brytanii system Menu-Safe oraz Better Business (SFBB). Wdrożenie każdego z nich wspomaga zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego posiłków serwowanych w placówkach żywieniowych.Produkcja i obrót żywnością jest obecnie potężną dziedziną gospodarki [3], a sektor produkcji gastronomicznej stał się jedną z najszybciej rozwijających się jej gałęzi. Obserwuje się coraz większą liczbę nowo otwieranych obiektów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw oferujących usługi cateringowe. Jakość, zwłaszcza w usługach gastronomicznych, nierozerwalnie wiąże się z problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego serwowanej żywności [5]. Bezpieczeństwo zdrowotne rozumiane jest jako zdolność dostarczania konsumentowi produktu, którego spożycie nie stanowi zagrożenia dla jego zdrowia i życia [7, 16]. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Unii Europejskiej bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności powinno być zapewnione w całym łańcuchu żywnościowym [10, 13]. BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ w zakładach gastronomicznych Aby wytwarzana w zakładach gastronomicznych żywność była bezpieczna, obowiązkowe jest stosowanie zasad HACCP. System ten wspomaga zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności przez efektywną kontrolę punk[...]

Zrównoważone technologie wykorzystanie roślinnych produktów ubocznych DOI:10.15199/65.2018.1.6


  Zrównoważony rozwój w przemyśle spożywczym jest połączeniem aspektów środowiskowych i ekonomicznych. Dlatego dąży się do równowagi pomiędzy rynkiem żywności, jakością produktów i satysfakcją klientów oraz dbałością o środowisko naturalne. W celu ograniczenia ilości odpadów stosuje się zintegrowane metody całkowitego wykorzystania produktu ubocznego, jego powtórne zastosowanie lub odzyskiwanie określonych składników. Pod względem minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów procesy porządkuje się od najbardziej do najmniej pożądanych, z uwzględnieniem zapobiegania powstawaniu odpadów, możliwości ponownego ich wykorzystania, aż do spalenia bądź składowania na wysypiskach. Istnieje potrzeba opracowania kierunków i metod wykorzystania potencjału produktów ubocznych z zastosowaniem technik przyjaznych dla środowiska, np. odzyskiwanie bioskładników przy zastosowaniu metod biotechnologicznych. PRODUKTY UBOCZNE przemysłu owocowo-warzywnego W przetwórstwie owocowym produkty uboczne stanowią do 30% masy przetwarzanego materiału [30], a w produkcji soków powstaje od 20 do 60% wytłoków [3]. Wytłoki (skórki i nasiona) mogą być bogatszym źródłem związków fitochemicznych niż same owoce i warzywa. Udowodniono, że zawartość związków fenolowych w skórkach cytryn, pomarańczy i grejpfrutów była o 15% wyższa niż w ich miąższu [30]. W przypadku jabłek, brzoskwiń i gruszek zawartość ta była dwa razy większa. Z nasion i pestek odzyskiwany jest np. olej bogaty w bioaktywne składniki takie jak: tokochromanole, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, skwalen [28]. Ze względu na liczne cenne substancje znajdujące się w wytłokach owocowych i warzywnych można je traktować jako półprodukty do dalszego przerobu. Znajdują się w nich m.in. związki pektynowe, witaminy, kwasy organiczne, oleje roślinne, substancje barwnikowe i aromatyczne, składniki mineralne, woski, tłuszcze, białka oraz węglowodany [35, 56]. Odzyskiwane związki można stosować[...]

 Strona 1