Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ KSIONEK"

Rzeczywista sprawność gazowego kotła skroplinowego (kondensacyjnego) w warunkach eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Zamieszczono wykres obrazujący wzrost ceny netto gazu w latach 2000-2008. Następnie przedstawiono wyniki bilansów cieplnych gazowego kotła skroplinowego dla minimalnej i maksymalnej mocy kotła. Podano również metodykę, według której dokonano obliczenia sprawności oraz strat cieplnych kotła. Pomiary wykonane zostały na stanowisku pomiarowym, znajdującym się na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Laboratorium Miernictwa Cieplnego. OBECNIE obserwujemy na rynku ciągły wzrost cen nośników energii. Cena gazu ziemnego, powszechnie stosowanego jako paliwo, dla taryfy W-3 wzrosła z 0,3940 zł/m3 netto w roku 2000 do 0,7928 zł/m3 netto w roku 2008. Równocześnie do ceny samego gazu musimy doliczyć zmienną opłatę za usługi dystrybucyjne. Porównując tak liczoną cenę[...]

Bilans zużycia energii elektrycznej przez gazowy kocioł skroplinowy (kondensacyjny) DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki z bilansów zużycia energii elektrycznej przez gazowy kocioł skroplinowy (kondensacyjny) o nominalnej mocy grzewczej 24 kW, w warunkach różnego obciążenia kotła. Dokonano analizy otrzymanych wyników doświadczalnych oraz przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. Jest to kontynuacja artykułu [1].OBECNIE, jednym z najpopularniejszych źródeł ciepła w domkach jednorodzinnych i małych obiektach są kotły zasilane gazowym paliwem - gazem E (dawniej GZ-50). Powszechnie stosowane są, tak zwane kotły o obniżonych parametrach oraz kotły skroplinowe. Rosnące ceny paliw, szczególnie gazu ziemnego oraz spadek cen kotłów kondensacyjnych powoduje, że coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup kotła skroplinowego. Podczas wyboru takiego kotła nabywca kieruje się wysoką sprawnością ηk =109% (sprawność odnoszona do wartości opałowej paliwa), słusznie zakładając niższe koszty ogrzewania związane z mniejszym zużyciem paliwa gazowego. Kocioł kondensacyjny osiąga w określonych warunkach pracy sprawność ηk =109%, tj. jedynie dla niskich parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania (dla niskiej temperatury zasilania i niskiej temperatury powrotu wody instalacyjnej). Należy zastanowić się czy dążenie za wszelką cenę do wysokiej sprawności cieplnej kotła jest uzasadnione, np. ze względu na wzrost zużycia energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania poszczególnych urządzeń kotła skroplinowego. Koszt osiągania sprawności 109% Odpowiedź na tak postawione pytanie jest trudna. Należy zastanowić się dlaczego wzrost sprawności cieplnej kotła powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej przez kocioł skroplinowy. Przyczyną wzrostu zużycia energii elektrycznej jest konieczność stosowania zamkniętej komory spalania oraz wentylatora nadmuchowego w palniku kotła. W celu wykorzystania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin obniża się ich temperaturę poniżej temperatury punktu rosy (tR ≈ 55 oC). Dl[...]

Badania eksperymentalne niektórych parametrów termodynamicznych materiałów magazynujących ciepło PCM za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (ang. DSC - differantial scanning calorimetry), którą wykorzystano do określenia entalpii przemian fazowych badanych substancji (topnienia i krzepnięcia) oraz do wyznaczenia wartości temperatury tych przemian. Badaniom poddano dwie substancje należące do różnych grup materiałów PCM, a mianowicie wosk pszczeli, jako materiał reprezentujący grupę wosków oraz octan sodu zaliczany do hydratów. Otrzymane wyniki poddano analizie, której wnioski przedstawiono w podsumowaniu.1. Wstęp Idealny materiał PCM wykorzystywany w magazynie ciepła, niezależnie od temperatury pracy magazynu ciepła i rodzaju zastosowanej substancji, powinien spełniać wiele wymagań. Powinien charakteryzować się: dużą wartością współczynnika przewodzenia ciepła, umożliwiać zmagazynowania dużej gęstości energii na jednostkę masy lub objętości substancji, materiał nie może zmieniać właściwości termodynamicznych podczas powtarzalnych cykli ładowania, rozładowywania układu (stabil[...]

Badania stabilności termodynamicznej podczas akumulowania ciepła w wosku pszczelim z wykorzystaniem zjawiska przemiany fazowej


  Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne materiału wzorcowego (idealnego) z grupy substancji PCM. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych dotyczących stabilności właściwości cieplnych wosku pszczelego, jako akumulatora ciepła, podczas cyklicznych procesów podgrzewania i ochładzania.W POLSCE, zużycie energii na jednostkę PKB jest około dwa razy większe niż średnia unijna. Długofalowa strategia UE wymaga przy tym, aby do 2016 r. zużycie energii spadło o 9%, a do 2020 r. o 20%. Dlatego, szczególnie w Polsce, w wielu energochłonnych dziedzinach musi nastąpić ograniczenie zużycia energii. W warunkach polskich, pod względem nadmiernego zużycia energii, wyróżnia się sektor budownictwa, którego udział w globalnym zużyciu energii pierwotnej wynosi ok. 40%. W związku z tym, konieczna jest racjonalizacja gospodarki energią, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej [1]. Działania oszczędnościowe dotyczą głównie energii zużywanej do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W tym kontekście konieczne jest również poszukiwanie nowych, ekologicznych i oszczędnych źródeł ciepła, a także sposobów jego magazynowania. Zgodnie z literaturą [2] magazynowanie ciepła można realizować wykorzystując: - metody mechaniczne, - mag[...]

Ocena możliwości zastosowania różnych metod badawczych do określenia stabilności termodynamicznej wybranych materiałów PCM z grupy hydratów o niskiej temperaturze przemiany fazowej DOI:10.15199/9.2017.5.2

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie materiału fazowo zmiennego w budownictwie wymaga zbadania wielu jego właściwości fizykochemicznych. Aby zapewnić powtarzalność pracy i wysoką efektywność energetyczną systemu akumulatora ciepła, materiał PCM musi charakteryzować się przede wszystkim stabilnością termodynamiczną. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termodynamicznej trzech komercyjnych materiałów PCM należących do grupy hydratów. Badania doświadczalne przeprowadzono dwiema powszechnie stosowanymi metodami badawczymi: metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC oraz metodą analizy termicznej prostej. Pozwoliło to na porównanie wyników badań uzyskanych przy zastosowaniu obu procedur laboratoryjnych oraz ich ocenę w badaniach stabilności termodynamicznej hydratów.1. Wstęp Materiały zaliczane do grupy materiałów fazowo zmiennych magazynujących ciepło (PCM), powinny mieć szczególne właściwości. Jak podano w literaturze przedmiotu [2], określić należy kryteria termodynamiczne, kinetyczne, chemiczne i względy ekonomiczne stosowania danego materiału. Idealny materiał wykorzystywany w magazynie ciepła, niezależnie od temperatury jego pracy i rodzaju wykorzystanej substancji, powinien: - charakteryzować się dużym współczynnikiem przewodzenia ciepła, - umożliwiać zmagazynowanie dużej ilości ciepła w jednostce masy lub objętości, - charakteryzować się niezmiennością właściwości podczas powtarzalnych cykli ładowania i rozładowywania układu (termodynamiczną stabilnością pracy w czasie), - być niekorozyjny, niepalny i nietoksyczny, - mieć odpowiednią (do konkretnego zastosowania) wartość temperatury topnienia, - być stabilny pod względem składu chemicznego i struktury tak, aby podczas pracy magazynu nie następowała segregacja fazy i rozkład chemiczny. Kryterium to jest szczególnie istotne w warunkach podwyższonej temperatury, w której materiał występuje w stanie ciekłym ze względu na możliwość dyfuzji atomów, a także zachodzenia nieprzewi[...]

 Strona 1