Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Więcek"

Metody wyznaczania zasięgów w warunkach zakłóceń interferencyjnych

Czytaj za darmo! »

Projektowanie, a nawet wymiarowanie sieci radiowych, jest zagadnieniem złożonym, wymagającym zarówno wiedzy o systemach radiowych, zjawiskach propagacyjnych i wpływie sygnałów zakłócających, jak też posiadania odpowiednich narzędzi informatycznych, mających zaimplementowane odpowiednie metody analityczne, a także baz danych o stacjach i o topografii terenu (mapy cyfrowe DEM - Digital Elevat[...]

Analiza możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów dvb -t w polsce DOI:10.15199/59.2015.4.5


  Trwające obecnie na świecie działania regulacyjne i dyskusje na temat przyszłej polityki zagospodarowania widma radiowego, odbywające się na forum ITU (International Telecommunication Union), CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i grup doradczych Komisji Europejskiej (RSPG) wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tzw. pasma 700 MHz (zakres 694 - 790 MHz) i przekazania go na wyłączność dla systemów komórkowych zarówno na forum europejskim, jak i krajowym. Taka decyzja oznaczałaby istotne konsekwencje dla emisji multipleksów telewizji naziemnej DVB-T (lub DVB-T2) w Polsce, włącznie z koniecznością zmiany przydziałów kanałowych oraz uzgadnianiem międzynarodowym dodatkowych kanałów dostępnych dla telewizji naziemnej [1]. W artykule, uwzględniając ryzyko wejścia w życie decyzji o rezygnacji z przeznaczenia pasma 700 MHz dla DVB-T w Polsce, wykonano analizy umożliwiające ocenę możliwości uruchomienia kolejnego multipleksu telewizji cyfrowej DVB-T w paśmie UHF. Dokonano także oceny możliwości uruchomienia dodatkowego multipleksu telewizyjnego DVB-T (MUX8) w paśmie VHF. AKTUALNA SYTUACJA Zgodnie z Planem GE06 [2], na potrzeby emisji naziemnej telewizji cyfrowej dla Polski zatwierdzono 6 ogólnopolskich multipleksów cyfrowych (MUX1 - MUX6) w zakresie częstotliwości UHF 470 - 790 MHz oraz jeden multipleks (MUX8) w zakresie VHF 174 - 230 MHz. Obecnie emisje DVB-T są realizowane w multipleksach MUX1-4 (MUX1-3 z programami niekodowanymi oraz MUX4 z programami kodowanymi), natomiast częstotliwości multipleksów MUX5 i MUX6 są niewykorzystywane i mogłyby posłużyć do uruchomienia kolejnych emisji. W przypadku MUX8 częstotliwości są dostępne i aktualnie prowadzi się konsultacje na temat jego przyszłego wykorzystania, planowane jest niedługo wyłonienie operatora tego multipleksu. O ile w[...]

WPŁYW ZMIANY PRZEZNACZENIA PASMA 700 MHZ NA INNE SYSTEMY BEZPRZEWODOWE W POLSCE DOI:10.15199/59.2016.6.61


  INFLUENCE OF THE 700 MHZ BAND ALLOCATION CHANGE ON OTHER WIRELESS SYSTEMS IN POLAND Streszczenie: Przeanalizowano wpływ planowanej Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz (694-790 MHz). Decyzja ta nakazuje państwom członkowskim przeznaczenie pasma 700 MHz na potrzeby systemów komórkowych (4G/5G) co będzie miało istotny wpływ na inne systemy pracujące obecnie w tym paśmie w Polsce tj. naziemną telewizję cyfrową DVBT, mikrofony bezprzewodowe i inne urządzenia wspomagające produkcję programów (PMSE) a także na nowy rynek systemów białych przestrzeni widma pasm TV (TV White Spaces). Abstract: Influence of the European Parliament and of the Council Decision on 700 MHz band (694-790 MHz) allocation change was analyzed. The Decision order EU countries for allocation of this frequency range for mobile cellular systems (4G/5G) which have significant influence on existing wireless systems in Poland: digital broadcasting (DVB-T), radio microphones and other wireless systems: supporting programme making and special events (PMSE) as well as new potential wireless market based on the TV White Space applications. Słowa kluczowe: 700 MHz 4G, 5G, DVB-T, LTE, PMSE, TV WS, zarządzanie widmem radiowym Keywords: 700 MHz, 4G, 5G, DVB-T, LTE, PMSE, TV White Space, frequency management 1. WSTĘP W związku z rosnącym ruchem w sieciach operatorów komórkowych (3G, 4G) występuje bardzo duża presja producentów i operatorów tego sektora na Administracje i instytucje międzynarodowe (tj. KE, CEPT, ITU) w celu przeznaczenia jak największej części widma radiowego na wyłączne potrzeby tego sektora. W efekcie kolejne, dodatkowe zakresy radiowe przeznaczane są na wyłączność do dyspozycji dużych operatorów komórkowych. Stało się tak już w przypadku pasma 800 MHz (790-862 MHz) w wyniku decyzji konferencji WRC07 o dopuszczeniu w tym zakresie systemów mobilnych, oraz późniejszej decyzji harmonizacyjnej Komisji Eur[...]

PLANOWANIE LOKALNEJ SIECI JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2017.6.83


  W ramach niniejszego referatu przedstawiono wyniki prac związanych z planowaniem sieci radiofonii cyfrowej w systemie DAB+ (Digital Audio Broadcasting+) we Wrocławiu na potrzeby projektu lokalnej sieci jednoczęstotliwościowej (Single Frequency Network - SFN) o nazwie LokalDAB. Zaprezentowane zostały wyniki uzyskane podczas prac przeprowadzonych w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma Instytutu Łączności PIB w ramach wspólnego projektu realizowanego z pozostałymi partnerami konsorcjum projektu: Politechniką Wrocławską i Radiem Wrocław SA. Referat zawiera praktyczne aspekty zawiązane z uruchomieniem emisji zarówno od strony planistycznej, samego procesu doboru kanału, jak i optymalizacji parametrów sieci a także analizę i ocenę wpływu zjawiska utraty synchronizacji planowanej sieci. 2. LOKALNA SIEĆ DAB+ LOKALDAB Celem projektu LokalDAB jest opracowanie demonstratora sieci jednoczęstotliwościowej SFN pracującej w standardzie DAB+, z wykorzystaniem uniwersalnych układów programowalnych (USRP SDR) oraz bazującej na oprogramowaniu open source. Zaproponowane rozwiązanie jest kierowane do lokalnych nadawców, których możliwości finansowe nie pozwalają na rozpoczęcie emisji w sposób tradycyjny w multipleksie ogólnopolskim. Dzięki relatywnie niedrogiej platformie nadawczej, realizowanej w projekcie, będą oni mieli możliwość uruchomienia lokalnej emisji cyfrowego radia w systemie DAB+, co przyczyni się do wzrostu popularności nowego standardu transmisji, umożliwi odbiór znacznie lepszego dźwięku i nowych programów radiofonicznych, co wpłynie na zwiększenie pluralizmu medialnego i ciekawej oferty programowej w lokalnych społecznościach. 3. PROJEKTOWANIE SIECI Dobór częstotliwości radiowych został wykonany zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi i międzynarodowymi. W celu [...]

ANALIZA ZASIĘGU STACJI RADIOFONII DAB+ Z WYKORZYSTANIEM NUMERCZYNYCH MODELI POKRYCIA TERENU O BARDZO DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI DOI:10.15199/59.2017.6.94


  Planowanie zasięgów stacji radiowych systemów radiodyfuzyjnych wymaga stosowania numerycznych modeli terenu na etapie obliczeń propagacyjnych [1, 2]. Szczególnym przypadkiem planowania sieci są obszary miejskie, w których duża zmienność pokrycia terenu znacząco zmienia rozkład natężenia pola elektrycznego na analizowanym obszarze. W ostatnich latach nastąpiło duże upowszechnienie zasobów numerycznych modeli terenu (NMT) oraz pokrycia terenu (NMPT) charakteryzujących się bardzo wysoką rozdzielczością. Jednym z takich zasobów - obejmujących swym pokryciem wybrane obszary Polski - są mapy rastrowe NMPT dystrybuowane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGIK). Reprezentują one dane o rozdzielczości poziomej oczka 0,5 m oraz 1 m, kolejno dla obszarów miejskich i pozostałych. Błąd średni wysokości nie przekracza 20 centymetrów [3]. Stanowi to istotny wzrost szczegółowości odwzorowania terenu względem innych zasobów wcześniej powszechnie stosowanych w procesie planowania systemów radiowych, takich jak np. mapy SRTM lub ASTER. Ich maksymalna rozdzielczość pozioma wynosi 1 sekundę geograficzną, co na terenie Polski przekłada się na oczko około 20x30 m. Wynik renderowania wysokości terenu, obrazujący wysoką dokładność zasobu mapy CODGIK NMPT przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Wynik renderowania zasobu CODGIK NMPT (Centrum Wrocławia). Autorzy artykułu wykonali badania mające na celu scharakteryzować stabilność wyznaczanego rozkładu natężenia pola elektrycznego oraz zasięgów pochodzących od stacji nadawczych w zależności od zmian parametrów definiujących dokładność odczytu danych mapowych podczas obliczeń propagacyjnych. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych obiektów nadawczych systemu DAB+. Stacje te emitują sygnał radiowy o niedużej mocy (250W) mający pokryć wybrane obszary Wrocławia. Na po[...]

OGRANICZENIA PLANOWANIA ROZLEGŁYCH SIECI JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DVB-T2 DOI:10.15199/59.2018.6.40


  1. WSTĘP W Polsce aktualnie emisja w naziemnej telewizji cyfrowej realizowana jest w systemie DVB-T [1] w wariancie kodowania wizji H.264/MPEG-4/AVC [2]. W związku z Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej [3, 4] w najbliższych latach nastąpi zmiana przeznaczenia pasma 700 MHz (694-790 MHz) w krajach Unii i odbędzie się przekazanie tego zakresu częstotliwości (tzw. "drugą dywidendę cyfrową") w całości na potrzeby innych systemów, głównie systemów telefonii komórkowej 4G/5G w celu rozbudowy zasięgu (w związku z fizycznymi właściwościami tego pasma - tzw. "pasmo "pokryciowe") oraz częściowo także wzrostu przepływności dostępnej w sieciach operatorów komórkowych. Oznacza to wymóg przeplanowania istniejących sieci DVB-T/T2 wynikający ze zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz. W wielu krajach europejskich analizuje i rozważa się możliwość zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz połączonego równocześnie ze zmianą techniki nadawczej (z DVBT/ MPEG-2/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC [5, 6]), modyfikację infrastruktury oraz zakładanej wymianie odbiorników przez społeczeństwo. Niektóre z nich (np. Niemcy) podjęły już taką decyzję i obecnie są w fazie migracji od emisji w DVB-T/MPEG-2 do DVB-T2/HEVC. Decyzje te wynikają z jednej strony z większej efektywności wykorzystania cennego widma radiowego możliwe do uzyskania w systemie DVB-T2 w stosunku do DVB-T (w sytuacji uszczuplania dostępnych dla telewizji naziemnej zasobów widma UHF), a z drugiej z możliwości uatrakcyjnienia i rozszerzenia oferty telewizji naziemnej. Można np. uruchomić dodatkowe programy telewizyjne, programy wysokiej rozdzielczości (HD) czy nawet w niektórych przypadkach programy ultra wysokiej rozdzielczości (UHD 4k) wymagające zastosowania najnowszych technik kompresji stosowanych obecnie w telewizji (tj. HEVC/H.265 [6]) oraz dużej pojemności multipleksu DVB-T2. Korzystne wartości parametrów symboli OFDM w przypadku DVB-T2 (znacznie większe wartości odstępów ochronnych - "guard[...]

Radiofonia cyfrowa - stan wdrożenia oraz aspekty techniczne (projekt LokalDAB) DOI:10.15199/59.2018.6.5


  RADIOFONIA CYFROWA - WIĘCEJ NIŻ RADIO Korzyści ekonomiczne cyfryzacji radiofonii.Aby odpowiedzieć na pytanie, czy radio cyfrowe jest tańsze od analogowego czy dystrybucji strumieniowej przez Internet, trzeba rzetelnie przyjrzeć się tym trzem drogom docierania z programem do słuchaczy. Warto oprzeć się na dogłębnej analizie poczynionej przez Marcello Lombardo, eksperta Europejskiej Unii Nadawców EBU (szczegółowy opis np. w [1]). Celem opracowania było określenie kosztów transmisji i słuchania radia oraz porównanie ich do trzech sposobów docierania do słuchaczy - za pomocą radia analogowego FM, radia cyfrowego DAB i strumieni internetowych. Do analizy przyjęto jako punkt odniesienia realne dane pochodzące z pięciu krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii). Po stronie transmisji dokonano analizy kosztów nadawcy dystrybucji treści radiowych w FM, DAB i Internecie, a po stronie odbiorczej - analizy cen, jakie słuchacze płacą, aby słuchać radia w ruchu na ich ulubionej platformie. Podstawowe parametry analizy z punktu widzenia nadawcy to koszty dystrybucji sygnału (Opex), natomiast z perspektywy słuchacza to koszty odbioru.Koszty dystrybucji radiowej - definicja scenariuszy Za podstawę przyjęto pięć europejskich rynków zamieszkiwanych przez 321 milionów mieszkańców (60% populacji Unii Europejskiej). Przeanalizowano trzy scenariusze: radio o zasięgu ogólnokrajowym (o populacji liczącej 64,2 mln), radio o zasięgu regionalnym (o populacji: 5,4 mln) i radio lokalne o zasięgu obejmującym stolicę (4 mln). Do oszacowania liczby nadajników w celu zapewnienia zasięgów dla każdego scenariusza oparto się na nadawcach publicznych. Definicję kosztów podano w tabeli 1. Koszty dystrybucji radiowej - model FM Do oszacowania liczby nadajników zapewniających odpowiednie zasięgi dla każdego scenariusza przyjęto liczby i typy obiektów nadawczych nadawców publicznych z pięciu krajów: France Inter, Deutschlandradio, Radio RAI 1, R[...]

 Strona 1