Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Luís M. Correia"

ANALIZA POLARYZACJI I TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY DOI:10.15199/59.2017.6.69


  Sieci WBAN (Wireless Body Area Networks), zbudowane z dużej liczby urządzeń wyposażonych w moduły pomiarowe, wykonawcze i komunikacyjne oraz mające zdolność długotrwałej i autonomicznej pracy, charakteryzują się szerokim wachlarzem zastosowań, od medycznych - ratujących życie ludzkie, do tych związanych z rozrywką [1]. Efektywność pracy tych sieci zależy w dużej mierze od możliwości skutecznej wymiany informacji zarówno pomiędzy urządzeniami nasobnymi (bądź wszczepialnymi), jak i urządzeniami znajdującymi się w pewnej odległości od ciała człowieka. W takim stanie rzeczy, niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów propagacyjnych zachodzących w kanałach radiowych tych sieci, uwzględniających także depolaryzację fal radiowych. Jednakże w literaturze przedmiotu nieliczne są prace dotyczące tego zagadnienia w sieciach WBAN typu off-body. [2-5] W referacie zaprezentowano wyniki analizy polaryzacji fal radiowych w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przeprowadzonej na podstawie wyników badań pomiarowych zrealizowanych dla częstotliwości 2,45 GHz. Ponadto przedstawiono empiryczny wąskopasmowy model propagacyjny dla tego typu sieci, który - po uwzględnieniu polaryzacji anten - stanowi uogólnienie modelu zaprezentowanego w [6]. Warto podkreślić, że badania te są prowadzone w ramach akcji COST CA15104, pt. "Integracyjne sieci komunikacji radiowej 5. i wyższych generacji - IRACON" (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond) [7]. 2. OPIS BADAŃ POMIAROWYCH Badania pomiarowe zostały zrealizowane przy zastosowaniu stanowiska zaprojektowanego i zbudowanego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółową charakterystykę stanowiska zaprezentowano w [6], natomiast poniżej przedstawiono jego zwięzły opis. Część nadawcza składa się z generatora SMBV100A oraz mikropaskowej anteny nadawczej (ATx) zaprojektowanej na częstotliwość 2,45 GHz, wchodzącą w [...]

BADANIE I ANALIZA EFEKTU CIENIA RADIOWEGO W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY I BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2018.6.30


  1. WSTĘP Przewiduje się, że radiowe sieci BAN (ang. Body Area Networks), nazywane także sieciami WBAN (ang. Wireless Body Area Networks) w najbliższej przyszłości zrewolucjonizują wiele aspektów ludzkiego życia, np. opiekę medyczną, czy sposób dowodzenia żołnierzami na polu walki, oraz że całkowicie zmienią sposób komunikacji człowieka z komputerem [1]. W celu uzyskania jak największej wydajności tego rodzaju sieci, inżynierowie odpowiedzialni za ich projektowanie powinni mieć możliwość korzystania z dokładnych modeli kanału radiowego, przy czym dużą zaletą takich modeli jest ich prostota. Jednym z głównych zjawisk występujących w sieciach typu off-body i body-to-body (klasyfikacja sieci WBAN została przedstawiona na rys. 1.) jest efekt cienia radiowego, który ma miejsce w sytuacji, gdy linia bezpośredniej widoczności obu anten łącza radiowego jest zaburzona przez ciało użytkownika bądź użytkowników. WK Terminal zewnętrzny WN WW WN WN WN WW WK Sieć telekomunikacyjna Serwer Usługi sieciowe WW WN WK WW Koordynujący Nasobny Wszczepiony Węzły sieci in-body Łącza radiowe on-body body-to-body off-body Rys. 1. Klasyfikacja łączy radiowych w sieciach WBAN Mimo że tematyka dotycząca efektu cienia radiowego w sieciach WBAN typu off-body i body-to-body nie jest do tej pory licznie reprezentowana w literaturze, można jednak znaleźć kilka propozycji sposobów modelowania tego efektu. W najbardziej powszechnym podejściu tłumienie wynikające z efektu cienia radiowego jest uwzględniane przez model średniego tłumienia systemowego (w rozumieniu zalecenia [3]), którego parametry są określane dla różnych kątów orientacji użytkownika bądź użytkowników, lub dla różnych warunków propagacyjnych zależnych od ich orientacji [4, 5]. W [6] autorzy uzależniają parametry modelu średniego tłumienia systemowego od długości drogi propagacji przy użyciu funkcji odcinkowo liniowej. Z kolei w [7] autorzy stosują podejście statystyczne[...]

Badania i analiza zaników w sieciach WBAN typu body-to-body pracujących w różnych środowiskach propagacyjnych DOI:10.15199/59.2018.8-9.7


  W ostatnich latach sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) zyskują coraz większą popularność, głównie dzięki szerokim możliwościom ich zastosowania, m.in. w ochronie zdrowia, rozrywce czy też rozwiązaniach wojskowych. Konieczne jest więc dostarczenie odpowiednich narzędzi, służących do planowania tego typu sieci, m.in. dokładnych modeli kanału radiowego, uwzględniających wiele zjawisk propagacyjnych, których skutkiem są m.in. zaniki sygnału odbieranego [1]. Jednym z typów sieci WBAN jest tzw. sieć B2B - body-to-body, w której węzły znajdują się na ciele dwóch różnych użytkowników. Komunikacja B2B może również następować w przypadku, kiedy węzły koordynujące dwóch niezależnych sieci WBAN komunikują się ze sobą, co może znaleźć zastosowanie m.in. rozwiązaniach przeznaczonych dla strażaków i grup ratowniczych [2]. Tematyka sieci B2B nie jest dotychczas licznie reprezentowana w literaturze przedmiotu. Można jednak znaleźć nieliczne prace poświęcone modelowaniu kanału radiowego na podstawie badań pomiarowych [2-4]. W celu opracowania odpowiednich modeli, umożliwiających charakteryzowanie kanału radiowego, badania te powinny być kontynuowane. W artykule przedstawiono badania zaników w sieciach WBAN typu body-to-body, oparte na wynikach pomiarów tłumienia systemowego (zdefiniowanego w [5]), przeprowadzonych w zamkniętym i otwartym środowisku propagacyjnym przy częstotliwości 2,45 GHz. Przedstawiono analizę porównawczą zaników sygnału radiowego występujących w różnych środowiskach propagacyjnych oraz dla różnych scenariuszy ruchu obu użytkowników sieci [6]. W drugiej części artykułu przedstawiono krótki opis stanowiska pomiarowego i analizowanych scenariuszy, w trzeciej zaś analizę zaników. Podsumowania treści dokonano w części czwartej. BADANIA POMIAROWE Analizę zaników, przedstawioną w artykule, przeprowadzono na podstawie wyników badań pomiarowych, przeprowadzonych w jednym z korytarzy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i I[...]

MODELOWANIE ZANIKÓW W ŚRODOWISKU MORSKIEGO TERMINALU KONTENEROWEGO DOI:10.15199/59.2017.6.50


  Modelowanie kanałów radiowych jest niezwykle ważną częścią procesu projektowania systemów radiokomunikacyjnych i ma kluczowe znaczenie dla ich niezawodności. Znanych jest wiele modeli kanałów, jednakże dotyczą one głównie typowych zewnętrznych i zamkniętych środowisk propagacyjnych. Zagadnienia modelowania kanału radiowego w środowiskach uprzemysłowionych, a w szczególności zewnętrznych są wciąż w niewystarczający sposób przebadane. Jak dotąd znanych jest kilka modeli propagacyjnych dla zamkniętych środowisk uprzemysłowionych, takich jak np. papiernie [1], chemiczne zakłady celulozowe i fabryki produkujące kable [2], kryte parkingi samochodowe [3], a także lotniska [4]. Z uwagi na brak modeli dla otwartych środowisk uprzemysłowionych, których przykładem jest terminal kontenerowy, regułą jest stosowanie w takich środowiskach wybranych znanych modeli propagacyjnych dla środowisk miejskich, po uprzednim ich dopasowaniu [5]. Jednakże dokładność tak dopasowanych modeli nie jest satysfakcjonująca, co wskazuje na potrzebę opracowywania nowych modeli dla nietypowych środowisk otwartych. Nie inaczej jest w przypadku terminalu kontenerowego, gdzie propagacja fal radiowych ma miejsce w obecności metalowych pofalowanych ścian, utworzonych przez kontenery poustawiane w stosy, których rozmieszczenie i wysokości są zmienne w czasie. Nie bez znaczenia są także zjawiska dyfrakcji i odbicia, powodowane przez ciągniki kontenerowe i dźwigi poruszające się po terenie terminalu. W literaturze przedmiotu można znaleźć wyniki kilku prac badawczych dotyczących rozważanego środowiska. W [6] autorzy proponują prosty model propagacyjny dla trzech częstotliwości: 433, 868 i 2400 MHz. Z kolei w [7] zaproponowano model propagacyjny dla szerszego zakresu częstotliwości, od 500 MHz do 4 GHz. Najbardziej złożone podejście w postaci wielowariantowego modelu propagacyjnego dla systemów ruchomych, pracujących na terenie terminalu kontenerowego, zaproponow[...]

 Strona 1