Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Gajewski"

Przyszłościowe kierunki badawcze w dziedzinie technik komórkowych nowej generacji i systemowych rozwiązań aplikacyjnych


  Rozwój technik komórkowych, zmierzający w kierunku upowszechnienia usług transmisji danych z dużymi szybkościami transmisji, dotyczy obecnie kilku podstawowych technik transmisyjnych. Jeden z głównych kierunków ich rozwoju jest realizowany przez organizację 3GPP (3rd Generation Partnership Project) i wiąże się bezpośrednio z ewolucyjnymi przeobrażeniami systemu UMTS. Po rozpowszechnieniu się techniki WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) najważniejsze etapy tego rozwoju objęły dotychczas:   technikę HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) wdrażaną od 2002 r., technikę HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) wdrażaną od 2004 r., technikę HSPA+ (High Speed Packet Access +) wdrażaną od 2006 r., wzbogaconą, w porównaniu z [...]

szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne w nadmorskiej strefie przybrzeżnej - studium rozwiązań DOI:10.15199/59.2016.6.3


  Przedstawiono wybrane rozwiązania systemowe, oparte na technice OFDMA, przeznaczone do szybkiej transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej, na potrzeby łączności ziemia - morze oraz ziemia - powietrze. Przeanalizowano również warunki transmisji sygnałów oraz metodykę projektowania interfejsu radiowego OFDMA. Scharakteryzowano własne rozwiązanie systemowe i przeanalizowano wyniki oceny efektywności wykorzystania zasobów fizycznych dla różnych konfiguracji łącza radiowego. Słowa kluczowe: OFDMA, transmisja danych, radiokomunikacja morska, efektywność wykorzystania zasobów.Transmisja danych w systemach radiokomunikacji morskiej nabiera coraz większego znaczenia, co jest wymuszone rozwojem systemów komórkowych, w których szerokopasmowe usługi przesyłania danych generują obecnie zdecydowaną większość ogólnego ruchu radiokomunikacyjnego. Dodatkowo rośnie znaczenie przesyłania danych bez udziału człowieka, czyli techniki M2M (Machine-to-Machine) oraz technik jej pokrewnych: V2V (Vehicle- to-Vehicle), V2X (Vehicle-to-Everything) itp. Mając na uwadze również nowoczesne rodzaje jednostek pływających i latających, np. upowszechnianie się dronów i morskich platform bezzałogowych, trzeba stwierdzić, że znaczenie systemów transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej jest coraz większe. Niniejszy artykuł dotyczy systemów szybkiej transmisji danych, które są przeznaczone dla obiektów poruszających się w obszarze nadmorskim, w odległości do około kilkudziesięciu kilometrów od brzegu. Można oczywiście brać pod uwagę różne rozwiązania systemowe. Tu skoncentrowano się na systemie LTE (Long Term Evolution) oraz rozwiązaniach własnych, powstających w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Z założenia analizowane systemy należy traktować jako przeznaczone do zadań specjalnych. Mogą one być wykorzystane przez różne służby, np. wojsko, służby ratownicze, służby ochrony granic i bezpieczeństwa, ale również [...]

SPFR - METODA PONOWNEGO WYKORZYSTANIA PASMA W SYSTEMACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH NOWEJ GENERACJI DOI:10.15199/59.2017.6.22


  Interferencje międzykomórkowe (ang. Inter-Cell Interference - ICI) stanowią jeden z największych problemów w sieciach komórkowych nowej generacji. Wykorzystywanie tych samych kanałów częstotliwościowych we wszystkich komórkach powoduje interferencje w obszarach granicznych komórek, które w sposób destruktywny wpływają na jakość sygnałów odbieranych i pojemność łączy radiowych oraz ograniczają efektywność widmową transmisji. Jest to problem szczególnie ważny dla transmisji w łączu w dół, od stacji bazowych (SB) do ruchomych (SR) [2, 5, 6]. W systemie LTE/LTE-Advanced stosuje się metody niepełnego-ponownego wykorzystania pasma w komórkach (ang. Fractional Frequency Reuse - FFR), które mają na celu zmniejszenie skutków interferencji i zwiększenie ogólnej wydajności interfejsów radiowych stacji ruchomych znajdujących się w obszarach granicznych komórek. Metody te w ogólności polegają na inteligentnym przydziale pasma częstotliwości w sposób zmniejszający wpływ ICI na jakość sygnału, a tym samym na pojemność sieci. W ogólności metody FFR polegają na specyficznym przydziale pewnej części pasma dla połączeń w obszarach granicznych komórek. Znane są dwie główne metody SFR i PFR [1, 3, 4]. Są to metody potencjalnie użytkowane przez operatorów komórkowych i każda z nich posiada szereg zalet i wad, co determinuje ich użycie w praktyce. Istnieją także inne rozwiązania szeroko publikowane w literaturze i na ogół bazujące na tych dwóch metodach, stanowiące ich rozszerzenie bądź usprawnienie [3]. 2. METODA SPFR Metoda SPFR łączy w sobie cechy obu stosowanych w praktyce metod PFR i SFR. Główną zaletą proponowanej metody jest zwiększenie pojemności komórki w jej obszarze granicznym (ang. Boundary Area of Cell - BAC). Odbywa się to, podobnie jak w metodzie PFR, kosztem pojemności w obszarze centralnym komórki (ang. Central Area of Cell - CAC). Podstawą SPFR jest podejmowanie decyzji odnośnie przydziału zasobów fizycznych dla każdej sta[...]

WIELOKROTNE WYKORZYSTANIE CZĘSTOTLIWOŚCI W SIECI WIRTUALNEJ SLICED CLOUD-RAN 5G DOI:10.15199/59.2018.6.57


  System radiokomunikacyjny piątej generacji (5G) można zdefiniować jako globalny system albo zbiór systemów dostępu bezprzewodowego, umożliwiający przesyłanie danych pomiędzy osobami, osobami i urządzeniami, jak również między urządzeniami - bez udziału człowieka (ang. machine-to-machine - M2M), z uwzględnieniem komunikacji w ramach globalnego Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) oraz powszechnej komunikacji między pojazdami, zwłaszcza na potrzeby aplikacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z bardzo dużymi szybkościami transmisji, dużą stabilnością i niezawodnością połączeń oraz osiąganych szybkości transmisji, jak również z bardzo małym opóźnieniem oraz zużyciem energii. System 5G ma funkcjonować tak, aby transmisja mogła być realizowana bez żadnych przeszkód w czasie quasirzeczywistym, z wykorzystaniem wirtualnej sieci szkieletowej, wirtualnej sieci dostępu radiowego, wirtualnych warstw programowych sieci (ang. network slices), wirtualnych zasobów i funkcji zarządzania tymi zasobami oraz innych funkcji sieciowych, a jednocześnie system ma dostarczać usług dla obsługi bardzo dużej liczby terminali na jednostkę powierzchni. Tak sformułowana definicja systemu pokazuje, że w istocie głównym celem jego impementacji jest zapewnienie dostępu radiowego i zagwarantowanie szybkości transmisji, tak aby nie była ona żadną barierą dla wdrożenia i użytkowania praktycznie dowolnej usługi. Realizacja tego celu wymaga opracowania nowej architektury oraz zasad działania praktycznie wszystkich elementów sieci radiokomunikacyjnej, a w tym do zdefiniowania architektury sieci szkieletowej i dostępowej, z uwzględnieniem ogromnego znaczenia problemu wirtualizacji. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych efektywności wybranych metod przydziału pasma w komórkach sieci 5G (ang. frequency reuse - FR), wykonane za pomocą modelu symulacyjnego do badania sieci Cloud-RAN (ang. Cloud - Radio Access Networ[...]

Kształtowanie pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w sieci UMTS o strukturze hierarchicznej

Czytaj za darmo! »

Planowanie sieci komórkowej trzeciej generacji, jak również problematyka zarządzania zasobami radiowymi systemu UMTS, są bardzo złożone. Zastosowanie techniki bezpośredniego rozpraszania widma sygnałów WCDMA/FDD w interfejsie radiowym powoduje, że jednym z ważniejszych czynników decydujących o pojemności interfejsu radiowego oraz zasięgu stacji bazowych i ruchomych są zakłócenia wspólnokana[...]

Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych (RSMAD) z urządzeń fotoradarowych to nowoczesny, rozproszony system teleinformatyczny - wykorzystujący nowoczesne techniki transmisji radiowej oraz uwzględniający najskuteczniejsze zasady bezpieczeństwa i ochrony informacji. System ten jest przede wszystkim wykorzystywany do transmisji, archiwizacji i eksploracji danych o wykroczeniach drogowych, pobieranych z urządzeń fotoradarowych (przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych), dostarczanych przez różnych producentów. Celem budowy tego systemu jest głównie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez ograniczenie liczby wykroczeń i przez to zmniejszenie liczby zdarzeń oraz zmniejszenie liczby ich ofiar [1]. Ponadto RSMAD znacznie usprawni pracę policji oraz innych służb odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego nie tylko dzięki automatycznej transmisji zdjęć z fotoradarów, ale również dzięki możliwości zdalnej konfiguracji parametrów tych urządzeń i dostosowywania ich do chwilowych potrzeb, wynikających z aktualnej sytuacji drogowej. W ogólności działanie systemu RSMAD polega na transmisji zarejestrowanych danych o wykroczeniach drogowych do specjalnie zaprojektowanego centrum akwizycji danych RSMAD (w skrócie CAD), które stanowi centralny punkt systemu. Dane, są przesyłane w postaci zabezpieczonych kryptograficznie bloków transportowych, zawierających informacje obrazowe o wykroczeniach drogowych. Transmisja ta odbywa się za pośrednictwem publicznych sieci komórkowych (GSM, UMTS) oraz policyjnych sieci trankingowych (TETRA), jak również sieci Internet. Architektura CAD będzie rozproszona z pełnym zachowaniem cech transparentności. W jej skład będą wchodzić: centrum utrzymania i diagnostyki, centrum dostarczania usług oraz centrum danych, co pokazano na rys. 1. System umożliwia ponadto bezpieczną dwustronną komunikację z centralną ewidencją pojazdów i kierowców (w skrócie CEPiK). ƒƒRys. 1. Uproszczona[...]

Wybrane metody ochrony danych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD) należy do klasy zintegrowanych systemów teleinformatycznych o strukturze rozproszonej. W ogólności funkcje tego systemu umożliwiają wymierne usprawnienie procedur związanych z obsługą dokumentacji mandatowej (prowadzonej przez uprawnione do tego służby) oraz kompleksowe zarządzanie rozległą siecią fotoradarów. W przyszłości system ten będzie mógł także pełnić inne funkcje, o szerszym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. RSMAD został zaprojektowany na potrzeby służb publicznych, np. policji, inspektoratu transportu drogowego i in., zajmujących się obsługą fotoradarów i z założenia ma objąć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Ma on również usprawnić nadzór nad siecią fotoradarów, zarówno przenośnych, przewoźnych, jak i stacjonarnych. Przede wszystkim jednak wdrożenie go ma wpłynąć w wymierny sposób na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez oddziaływanie prewencyjne na zachowanie się uczestników tego ruchu. Obecnie w systemie RSMAD transmisja danych odbywa się przede wszystkich za pośrednictwem sieci komórkowych z wykorzystaniem technik: GSM, GPRS, EDGE oraz HSPA/HSPA+. Prowadzone są również intensywne prace badawcze, związane z wykorzystaniem do tego celu testowej sieci trankingowej TETRA, w której transmisja danych z fotoradarów może się odbywać w trybie transmisji wieloszczelinowej. W przyszłości będzie możliwe także wykorzystanie w systemie RSMAD sieci opartych na systemach: LTE, LTE-Advanced, WiMAX Mobile i WiMAX II oraz technice LTHE (Long Term HSPA Evolution) [1]. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE SYSTEMU RSMAD System RSMAD zapewnia możliwość równoczesnego korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnych zasobów danych, przechowywanych w centrum akwizycji danych (CAD) [2]. W tym też kontekście RSMAD nosi pewne cechy rozproszonego systemu tran-sakcyjnego. Centralnym punktem jest wspomniane CAD, do którego dane ob[...]

SYSTEMY DYSPOZYTORSKIE NOWEJ GENERACJI - SYSTEM TRANKINGOWY LTE DOI:10.15199/59.2015.4.11


  Referat dotyczy rozwiązań systemów trankingowych- dyspozytorskich opartych na infrastrukturze LTE. W pierwszej części omówiono rozwiązanie w postaci odrębnego systemu trankingowego LTE, natomiast w drugiej opisano propozycję rozwiązania systemu trankingowego w ramach ogólnodostępnej sieci LTE. Scharakteryzowano również problem integracji takiego systemu z systemem TETRA lub DMR. 1. WSTĘP Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obronę granic poszukują rozwiązań systemów trankingowych, które są w stanie zapewnić realizację usług dyspozytorskich o najwyższej jakości. Wiadomo, że dotychczas dominującą rolę odgrywają tu systemy dedykowane do tych celów, takie jak np. TETRA (ang. Terrestrial Trunked Radio) albo DMR (ang. Digital Mobile Radio) [1, 2]. Nie ma wątpliwości, że systemy te w znacznym stopniu spełniają oczekiwania odbiorców, szczególnie w zakresie funkcji dyspozytorskich, usług głosowych oraz bezpieczeństwa transmisji. Dlatego wciąż są one głównymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce. Jednak nie sposób nie zauważyć bardzo dynamicznego rozwoju ogólnodostępnych systemów komórkowych, takich jak GSM, UMTS, a obecnie LTE (ang. Long Term Evolution), które zmieniły i w dalszym ciągu zmieniają oblicze współczesnej radiokomunikacji, a w konsekwencji - również systemów dyspozytorskich. Wiemy, że standaryzacja TETRY i DMR jest wciąż dynamiczna, a systemy te stanowią w istocie bezpieczne narzędzie dla służb [3]. Obydwa systemy, jak przystało na systemy profesjonalne, posiadają wiele zalet bardzo ważnych z punktu widzenia różnych służb, np. kolejowych, straży granicznej, policji, wojska, pogotowia itd. Stawiają one jednak w zamian bardzo liczne ograniczenia. Okazuje się, że rozwój technologiczny zarówno TETRY, jak i DMR, także z uwagi na wąskie, dostępne kanały częstotliwościowe, nie nadąża za współczesnymi systemami komórkowymi, które oferują coraz większe szybkości przesyłania danych oraz niezwykle sz[...]

 Strona 1