Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika PAKUŁA"

Zgłaszanie prac geodezyjnych i udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wałbrzychu DOI:10.15199/50.2017.10.2


  Po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 12 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące: a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, b) udostępniania materiałów do ich wykonania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, c) naliczania opłat za udostępnienie materiałów, d) przyjmowania zbioru danych oraz innych materiałów po wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [12]. Wprowadzenie w/w zmian spowodowało duże niezadowolenie środowiska geodezyjnego. Rozważając potrzebę naprawy prawa obowiązującego w branży geodezyjnej, na geodezję należy spojrzeć jak na system. W artykule pt. "Identyfikacja geodezji jako wielkiego sytemu informacyjnego państwa" prof. Z. Adamczewski [1] przypomniał funkcjonalną definicję geodezji jako dziedziny nauki, techniki, gospodarki i administracji, pełniącą: 1) funkcję systemu informacyjnego o terytorium kraju, 2) funkcję porządkową w zakresie ewidencji nieruchomości, a także innych obiektów i zjawisk w przestrzeni kraju, 3) funkcję realizacji przestrzennej w procesie inwestycyjnym, 4) funkcję infrastrukturalną naukową i naukowo-techniczną wobec siebie i innych nauk w szczególności nauk o Ziemi. W. Baka w artykule [2], przyjmując w/w definicję, w ramach systemu geodezji wyodrębnia 3 podsystemy: administracyjny (A), dokumentacyjny (D) oraz nauki i nauczania (N). Podsystem A (wg ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) dotyczy działań jednostek administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także działań zarządów tzw. terenów zamkniętych (kolejowych, wojskowych i innych). Podsystem D dotyczy działalności firm geodezyjnych, biegłych sądowych i mierniczych górniczych. Podsystem N związany jest z badaniami naukowymi i nauczaniem na wyższych uczelniach i w szkołach średnich [7]. Dla opisu złożoności całego systemu geodezji wymienić należy elementy jego otoczenia w postaci: a) przepisów prawn[...]

 Strona 1