Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RAJSKI"

Quasiadiabatyczne nawilżanie powietrza Quasiadiabatic Air Humidification


  Przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła i masy w zraszanym wymienniku płytowym podczas procesu quasiadiabatycznego nawilżania powietrza. Omówiono stanowisko badawcze oraz metodykę pomiarów. Stwierdzono występowanie czterech różnych stref przepływu wody w układzie. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynników wymiany ciepła alfa i masy beta. Rozpatrzono przebieg zmienności liczby Lewisa.1. Wprowadzenie Powszechnie występuje przekonanie, że iloraz współczynników wnikania ciepła alfa i masy beta jest w dużym przybliżeniu równy wartości ciepła właściwego powietrza wilgotnego tylko przy adiabatycznym nawilżaniu powietrza. W innych przemianach powietrza, jak dotąd nie udało się ustalić jednolitej opinii, co do wartości tego stosunku. *) Dr hab. inż. Józef Bednarski, **) Mgr inż. Krzysztof Rajski; krzysztof.rajski@pwr.wroc.pl Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Wrocławska Aby zilustrować powyższe stwierdzenie podane zostaną wyniki badań dwóch autorów. Na rysunku 1 przedstawiono wyniki badań Merkela [4] uzyskane przy nawilżaniu i podgrzewaniu powietrza za pomocą wody. Trójkątami oznaczono pomiary wykonane w urządzeniach bez wypełnienia a krzyżykami urządzenia wypełnionego pierścieniami Raschiga. Przebieg zmian liczby Le przedstawiono w funkcji ilorazu średniej różnicy wilgotności właściwych Rys. 1. Wyniki badań Merkela [4] Rys. 2. Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstwie granicznej i powietrza Δx i różnicy temperatury wody i powietrza Δt. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki badań wykonanych przez Schreibera przy nawilżaniu i ochładzaniu powietrza w komorze zraszan[...]

Temperatura wody obiegowej w quasiadiabatycznym procesie nawilżania powietrza DOI:10.15199/9.2.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła i masy w zraszanym wymienniku płytowym w quasi adiabatycznym procesie nawilżania powietrza. Omówiono stanowisko badawcze oraz metodykę wykonanych pomiarów. Opisano metodę obliczeniową pozwalającą na określenie średniej temperatury wody obiegowej. Omówiono wyniki obliczeń numerycznych.1. Wstęp Trudno jest przeprowadzić proces adiabatycznego nawilżania powietrza, ponieważ nie można wyeliminować wszystkich źródeł ciepła dopływającego do układu obiegowego wody. O ile zyski ciepła z zewnątrz można ograniczyć stosując izolację cieplną, to zyski ciepła od pompy wody obiegowej można tylko odebrać za pomocą urządzenia chłodniczego. Jeżeli tego nie zrobimy, to temperatura wody obiegowej osiągnie temperaturę wyższą niż temperatura termometru mokrego. O ile wyższą, można to wyznaczyć na podstawie bilansu ciepła. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę numeryczną obliczeń średniej temperatury wody obiegowej w quasiadiabatycznym procesie nawilżaniu powietrza. Obiektem badań jest jednostronnie zraszany, płytowy wymiennik ciepła, który docelowo ma służyć, jako pośrednia chłodnica wyparna. 2. Konstrukcja zraszanego wymiennika ciepła Podstawowym elementem instalacji doświadczalnej jest płytowy wymiennik ciepła zbudowany z pakietu płyt komorowych z poliwęglanu, układanych na przemian prostopadle karbami wzmacniającymi, umieszczony w metalowej obudowie (rys. 1). Przebadano trzy wymienniki ciepła, które różniły się długością pionowych mokrych kanałów. Suche kanały poziome miały we wszystkich wymiennikach taką samą długość wynoszącą 500 mm. Mokre kanały pionowe miały następujące długości: w wymienniku I 500 mm; w wymienniku II 300 mm; a w wymienniku III 200 mm. 3. Stanowisko doświadczalne W celu określenia wpływu zysków ciepła na średnią temperaturę wody obiegowej przeprowadzono badania quasiadiabatycznego procesu nawilżania powietrza na stanowisku doświadczalnym pokazanym schematycz[...]

Analiza CFD wymiany ciepła i masy przy bezpośrednim kontakcie powietrza i wody w zraszanym wymienniku ciepła DOI:10.15199/8.2016.1-2.4


  W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła i masy w zraszanym wymienniku płytowym podczas procesu quasi-adiabatycznego nawilżania powietrza. Omówiono stanowisko badawcze oraz metodykę wykonanych pomiarów. Do analizy procesów wymiany ciepła i masy w badanym urządzeniu wykorzystano numeryczną mechanikę płynów. Symulacjom numerycznym został poddany współprądowy przepływ rozpylanej wody obiegowej i powietrza oraz przeciwprądowy schemat przepływu. Dodatkowo określono widmo rozpylanych kropel wody. Słowa kluczowe: zraszany wymiennik płytowy, wymiana ciepła i masy, rozpylanie cieczy, CFD The paper discusses simultaneous processes of heat and mass transfer during quasi-adiabatic humidification in plate-type heat exchanger with circulating water sprinkled plate. The measurement station and methodology of measurements have been presented. Computational fluid dynamics has been used to study the heat and mass transfer. Parallel and counter flow of air and water in heat exchanger have been investigated with CFD. The water droplet diameter distribution has been given. Keywords: plate-type sprinkled heat exchanger, heat and mass transfer, liquid spraying, CFD 1. wprowadzenie Zagadnienie ograniczenia zużycia energii, a także poszukiwanie jej alternatywnych źródeł, jest współcześnie jednym z najczęściej podejmowanych problemów badawczych. Szczególną uwagę poświęca się sektorowi budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, jako znacznemu odbiorcy energii pierwotnej. Większość energii w budynkach, w klimacie zbliżonym do klimatu występującego w naszym kraju, jest wykorzystywana na pokrycie potrzeb związanych z ogrzewaniem i wentylacją pomieszczeń. Stąd technologie pozwalające pokryć potrzeby energetyczne w sektorze typowego budownictwa powinny dążyć do optymalnego wzrostu efektywności użytkowania energii. Jednym z najmniej korzystnych ekonomicznie rozwiązań są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentyla[...]

 Strona 1