Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian STYŃSKI"

Analiza wielopoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilanego ze źródła jednofazowego

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje badania wielopoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. FLC - Flying Capacitor Converter), zasilanego z jednofazowego źródła napięcia 25kV/50Hz dla napędu trakcyjnego wielkiej mocy. Od strony sieci zasilającej zastosowano pięciopoziomowy przekształtnik FLC, podłączony poprzez transformator obniżający napięcie. Zestaw napędowy zasilany jest z trójpoziomowego przekształtnika FLC. Dla obu układów omówiono algorytm sterowania i zaproponowane metody modulacji. Przedstawione w artykule wyniki symulacyjne dowodzą poprawności działania całego systemu sterowania i modulacji. Abstract. This paper presents investigation of multilevel AC/DC/AC flying capacitor converter (FLC) fed by single-phase 25kV/50Hz voltage source for high power traction application. From grid side - connected through step down transformer - five-level FLC converter is used. The drive set is fed by three-level FLC converter. Also control algorithm and proposed modulation techniques for both converters are described. Simulation results confirm the validity of proposed control technique. (Analysis of multilevel AC/DC/AC flying capacitor converter fed from single-phase grid). Słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, modulacja MSI, jakość energii, straty łączeniowe. Keywords: multilevel converter, PWM modulation, power quality, switching losses. Wstęp Przekształtniki AC/DC/AC podłączone do sieci zasilającej poprzez transformator obniżający napięcie są powszechnie wykorzystywane w trakcyjnych systemach wysokonapięciowych. Do głównych wymagań stawianych tego typu przekształtnikom należą: niska zawartość wyższych harmonicznych w prądzie sieciowym, praca z jednostkowym współczynnikiem mocy oraz dynamika wystarczająca do nadążania za zmianami obciążenia. W celu spełnienia powyższych wymagań od strony sieci zasilającej zazwyczaj stosuje się przedstawione na rysunku 1 równoległe połączenie przekształtników mostkowych typu[...]

Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface - modulation and MPPT issues

Czytaj za darmo! »

This paper shows an application of three-level Flying Capacitor Converter in an AC-DC-AC system interfacing a wind turbine. Modulation, Maximum Power Point Tracking issues are discussed. Experimental results are shown with conclusions. Streszczenie. W artykule przedstawiono aplikację trójpoziomowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale w układzie AC-DC-AC w zastosowaniu do turbiny wiatrowej podłączonej do sieci energetycznej. Omówione zostało zagadnienie modulacji dla przekształtnika oraz śledzenia punktu mocy maksymalnej. Przedstawiono wyniki eksperymentalne wraz z wnioskami. (Przekształtnik z kondensatorami o zmiennym potencjale w zastosowaniu do turbiny wiatrowej - zagadnienia modulacji i śledzenia punktu mocy maksymalnej). Słowa kluczowe: przekształtniki wielopoziomowe, AC-DC-AC, modulacja, MPPT. Keywords: multilevel converters, AC-DC-AC, modulation, MPPT. Abstract This paper presents an application of the three-level Flying Capacitor Converter (FCC) in an AC-DC-AC (Back to Back - BtB) system interfacing a wind turbine with an asynchronous generator to the grid. The FCC operates as the machine converter (MC) while also three-level Diode Clamped Converter (DCC) is the grid converter (GC). The control is based on Voltage Oriented Control (VOC) and Indirect-Field Oriented Control (IFOC) methods but it also comprises a Space Vector Modulation (SVM) for the FCC, the Maximum Power Point Tracking (MPPT) to increase the effectiveness of power generation and the Power Feed- Forward to improve system stability. Moreover, the reference machine flux control is proposed as the way to reduce magnetization power losses and raise the output power. Experimental results confirm correct operation of the proposed control structure. Additionally, basic comparison of the FCC and DCC converters features are shortly pointed out. And finally a detailed analysis of flying capacitors voltages balancing is proven by experimental result[...]

Three-level four-leg flying capacitor converter for renewable energy sources

Czytaj za darmo! »

This paper presents operation of the four-leg three-level flying capacitor converter interfacing renewable energy source with the grid. Such solution gives possibility to eliminate dy transformer typically used in the three-leg converter based solutions. The four-leg converter with proposed control method enables work in association of electrical grid disturbances (e.g. sags and undervoltages) by switching all legs separately to standalone or grid connected mode of operation, what allows for energy transfer between them. In this paper all possible operation modes are discussed and shown. The described control method is modification of well-known voltage oriented control (VOC) based on the proportional resonant controllers. Such control algorithm makes possible to treat each leg of four-leg converter as independent single-phase converter. Simulation study presents good performance and verified validity of the proposed solution. Streszczenie. Artykuł prezentuje badania symulacyjne trójpoziomowego czterogałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale sprzęgającego odnawialne źródło energii z siecią elektroenergetyczną. Rozwiązanie takie daje możliwość eliminacji transformatora dy używanego przy najczęściej stosowanym układzie bazującym na przekształtniku trójgałęziowym. Artykuł wykazuje, że przekształtnik czterogałęziowy z proponowaną metodą sterowania pozwala na pracę podczas zaburzeń sieci elektroenergetycznej poprzez indywidualne przełączanie poszczególnych gałęzi do pracy autonomicznej lub sieciowej (Trójpoziomowy czterogałęziowy przekształtnik z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej). Keywords: three-phase four-leg converters, multilevel converters, power electronic interfaces for renewable energy sources. Słowa kluczowe: trójfazowe przekształtniki czterogałęziowe, przekształtniki wielopoziomowe, sprzęgi energoelektroniczne dla energetyki odnawialnej. Introduction When connecting small renewab[...]

Metody modulacji jednofazowych wielopoziomowych przekształtników MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje badania porównawcze metod modulacji jednofazowych kaskadowych falowników wielopoziomowych, których budowa oparta jest na pięciopoziomowych modułach przekształtników z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. FCC - Flying Capacitor Converter). W artykule przedyskutowano dwie metody modulacji dla pojedynczych modułów pięciopoziomowych przekształtników FCC wraz z modulacją hybrydową dla kaskadowego połączenia dwóch modułów. Przedstawione wyniki symulacyjne i eksperymentalne dowodzą poprawności przyjętych metod modulacji. Abstract. Article presents analysis and comparison of modulation techniques for single-phase cascade multilevel inverters based on five-level Flying Capacitor Converter modules. In paper two modulation methods for five-level FCC converter are discussed with hybrid modulation for cascade converters. Shown in paper simulation and experimental results confirm the validity of proposed modulation algorithms (Analysis and comparison of single-phase multilevel PWM flying capacitor converters). Słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, przekształtnik kaskadowy, modulacja, jakość energii. Keywords: multilevel converter, cascade converter, modulation, power quality. Wstęp W ostatnich latach można zauważyć znaczący rozwój przekształtników wielopoziomowych [1, 2], które w porównaniu z przekształtnikami dwupoziomowymi cechują się: - możliwością pracy przy wyższych wartościach napięć (dzięki podziałowi napięcia na większą ilość elementów półprzewodnikowych), - mniejszym współczynnikiem zawartości wyższych harmonicznych THD (ang. total harmonic distortion) generowanego przez przekształtnik napięcia, - redukcją przyrostów generowanych napięć (dv/dt), - niższymi wartościami napięć przełączanych przez elementy półprzewodnikowe, - mniejszymi stratami łączeniowymi, - mniejszymi zakłóceniami elektromagnetycznymi (ang. EMI - Electromagnetic Interference). W układach jednofazowych można zaobserwować tendencję d[...]

 Strona 1