Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ GRYCHOWSKI"

Mikroprocesorowe przenośne urządzenie do pomiaru śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pracy polegającej na wykonaniu przenośnego urządzenia do pomiaru śladowych ilości tlenku węgla. W urządzeniu zastosowano wysokiej klasy, elektrochemiczny czujnik do pomiaru tlenku węgla firmy Figaro oraz mikrokontroler sterujący urządzeniem. Urządzenie posiada możliwość kalibracji oraz odczytu wskazań na lokalnym wyświetlaczu LCD. Przeprowadzono badania czujnika oraz urządzenia w celu weryfikacji poprawności jego działania. Oceniona została niepewność pomiarów wykonywana urządzeniem. Abstract. The paper presents the construction of a portable device for measuring low concentration of carbon monoxide. The device uses high-end, an Figaro’s electrochemical sensor for measuring carbon monoxide and microprocessor control unit. The device allows to calibrate and read values on the local LCD display. Tests of the device and the sensor were performed. Verified proper operation of the device. The uncertainty of measurement device was assessed. (The microprocessor mobile device for measurement of low concentration of carbon monoxide in air.). Słowa kluczowe: pomiary gazu, urządzenie pomiarowe, tlenek węgla, czujnik elektrochemiczny. Keywords: gas measurements, measuring device, carbon monoxide, electrochemical sensor. Wstęp Problematyka monitorowania składu atmosfery jest istotna w wielu dziedzinach życia człowieka. Począwszy od przemysłu chemicznego, w którym znajomość warunków produkcyjnych jest rzeczą elementarną, poprzez monitoring systemów bezpieczeństwa ze względu na groźne dla człowieka właściwości niektórych gazów, aż na zagadnieniach ochrony środowiska kończąc. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa człowiekowi narażonemu na bezpośrednie zagrożenie spowodowane obecnością gazów toksycznych stała się najistotniejszym zadaniem wykorzystania pomiaru stężenia gazu. Uszkodzona instalacja czy niesprawna wentylacja sprowadza zagrożenie dla życia człowieka. Pomiary wykonuje się jednorazowo urządzeniami przen[...]

Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru poziomu dwutlenku węgla w otoczeniu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pracy nad przenośnym urządzeniem do pomiaru poziomu dwutlenku węgla w otoczeniu. W urządzeniu zastosowano wysokiej selektywności przetwornik do pomiaru dwutlenku węgla oparty na zasadzie absorpcji gazu w podczerwieni. Urządzenie wyposażono w mikrokontroler, wyświetlacz graficzny LCD, przekaźnikowe oraz analogowe wyjścia do sterowanie wentylacją. Przeprowadzono badania urządzenia w celu weryfikacji poprawności jego działania. Wykonano pomiary wentylacyjne w pomieszczeniu. Abstract. The paper presents the construction of a portable device for measuring concentration of carbon dioxide in the environment. The device uses high selectivity infrared absorption transducer for measuring carbon dioxide. The device equipped with a microprocessor control unit, graphical LCD display, relay and analog outputs to control ventilation. Verification of proper operation of the device was performed. Ventilation measurements at room were performed. (The microprocessor device for measurement of concentration of carbon dioxide in the environment.). Słowa kluczowe: pomiary gazu, urządzenie pomiarowe, dwutlenek węgla, pomiary wentylacyjne, czujnik z absorpcją w podczerwieni. Keywords: gas measurements, measuring device, carbon dioxide, ventilation parameters, infrared absorption sensor. Wstęp Dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym gazem wytwarzanym m.in. w procesach spalania i podczas oddychania. Występuje w stanie wolnym w atmosferze, a jego stężenie w świeżym powietrzu wynosi ok.380ppm. Ilość tego gazu ma istotny wpływ na samopoczucie, koncentrację, a więc też na wydajność pracy człowieka. Ze względu na to, istotnym zagadnieniem stało się wykorzystanie czujników CO2 do kontroli jakości powietrza w procesie wentylacji pomieszczeń. Obszar zastosowań pomiarów dwutlenku węgla nie ogranicza się jednak wyłącznie do zagadnień wentylacji i poprawy komfortu. W przemyśle pomiary CO2 stosowane są w procesach technologic[...]

Przyrząd do pomiaru stężenia ditlenku węgla z wykorzystaniem czujnika z elektrolitem stałym

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki pracy polegającej na konstrukcji przenośnego przyrządu do pomiaru śladowych ilości ditlenku węgla w powietrzu. W przyrządzie zastosowano nowoczesny czujnik oparty o technologie elektrolitu stałego japońskiej firmy Figaro. Przyrząd wyposażony w mikroprocesor posiada możliwość kalibracji oraz odczytu wskazań na wyświetlaczu LCD. Przyrząd wyposażono w port USB zapewniając zasilanie oraz transmisję danych. Przeprowadzono badania przyrządu w celu weryfikacji poprawności jego działania. Oceniona została niepewność pomiarów wykonywana tym przyrządem. Abstract. The paper presents the construction of a portable instrument for measuring low concentration of carbon dioxide in the air. The device uses high-end, an Figaro’s solid electrolyte sensor and microprocessor control unit. The device allows to calibrate and read values on the LCD display. The device is equipped with a USB port to provide power and data transmission. Verified proper operation of the device. The uncertainty of measurement device was assessed. (The device for measurement of carbon dioxide concentration with solid electrolyte type sensor). Słowa kluczowe: pomiary gazu, przyrząd pomiarowy, ditlenek węgla, czujnik z elektrolitem stałym. Keywords: gas measurements, measuring instrument, carbon dioxide, solid electrolyte sensor. Wstęp Współczesny człowiek coraz większą cześć życia prowadzi w pomieszczeniach zamkniętych, w których z oczywistych względów stężenie CO2 jest podwyższone. Należy zaznaczyć, że w wydychanym przez człowieka powietrzu znajduje się od 3 do 4% CO2. Aktualna średnia zawartość tego gazu w atmosferze wacha się na poziomie 400 ppm i w tym stężeniu nie jest szkodliwa ani trująca. Jednak wzrost stężenia CO2 w wdychanym powietrzu ma szkodliwy wpływ na zdrowie i może doprowadzić nawet do śmierci. W związku z zagrożeniami, które powoduje podwyższone stężenie CO2 powstały odpowiednie normy [1,2]. Zaleca się, aby w pomieszczeniach[...]

Porównanie warunków cieplnych i jakości środowiska wewnętrznego budynku energooszczędnego z budynkiem tradycyjnym


  Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła WMO. Przedstawiono wyniki badań parametrów środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych w budynku tradycyjnym i energooszczędnym, które wykazują zgodność z rezultatami obliczeń emisji ditlenku węgla w warunkach rzeczywistych.WSPÓŁCZESNE budownictwo zmierza w kierunku zmniejszania energochłonności budynku, ograniczając przede wszystkim zużycie energii na cele grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne, przy zapewnieniu optymalnej jakości środowiska wewnętrznego. Do realizacji tych wymagań, już w założeniach projektowych, proponuje się przyjęcie rozwiązań techniczno-architektonicznych takich jak: - spójna forma budynku, gdzie współczynnik zwartości budynku będzie jak najmniejszy, - usytuowanie pokoi, tzw. dziennego pobytu od strony południowej przy dużych powierzchniach przeszklonych, w celu maksymalizacji zysków energii promieniowania słonecznego i minimalizacji zużycia energii do celów oświetleniowych, - osłona budynku od północy, np. przez wykorzystanie drzew, - optymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, - zdolność tych przegród do akumulacji ciepła, - nowoczesne pasywne okna i drzwi, - minimalizacja udziału mostków termicznych w konstrukcji, - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u., - zastosowanie pompy ciepła do celów grzewczych i chłodniczych, - zastosowanie kotła c.o. o wysokiej sprawności energetycznej, - wykorzystanie innych pasywnych elementów akumulujących. Warunki klimatyczne i cieplne osób przebywających w pomieszczeniach wpływają na samopoczuc[...]

 Strona 1