Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"A. Sarzyński"

SIMATIC S7-200 w funkcji inteligentnego DAS

Czytaj za darmo! »

Z czym zwykle kojarzy się sterownik SIMATIC S7-200? Na ogół z najprostszymi aplikacjami PLC. Opisany niżej przykład pokazuje, że w popularnej "dwusetce" drzemie wielki potencjał i tylko od wyobraźni integratora zależy, jak go wykorzysta.W prezentowanej aplikacji sterownik S7-200 realizuje funkcje inteligentnego układu pomiarowego DAS (Data Aquisition System) w połączeniu z elementami bezpoś[...]

Influence of Laser Shock Peening on Topography of Ti-6Al-2Cr-2Mo Titanium Alloy Surface Layer

Czytaj za darmo! »

The results of theoretical and experimental works concerning laser shock processing of Ti-6Al-2Cr-2Mo titanium alloy are described in the paper. The results of numerical simulation of shock wave generated by strong laser radiation are presented. The effects of modification of surface layer properties of WT3-1 titanium alloy are described. The Nd:YAG laser pulse with energy of 0,5 J and 10ns d[...]

Pomiar ciśnienia fal uderzeniowych w eksperymentach laserowego umacniania udarowego

Czytaj za darmo! »

Rozwój techniki laserowej spowodował wzrost zastosowań promieniowania laserowego do obróbki materiałów. Promieniowanie laserowe wykorzystywane jest do wielu celów m.in.: szkliwienia, przetapiania, stopowania (domieszkowania powierzchniowego), platerowania, czyszczenia itp. [1]. W inżynierii materiałowej promieniowanie laserowe jest wykorzystywane najczęściej do powierzchniowej obróbki cieplnej. Istnieje także metoda wykorzystująca laserowo wzbudzane fale uderzeniowe do powierzchniowej obróbki plastycznej na zimno. Nosi ona nazwę "laserowe umacnianie udarowe" (ang. Laser Shock Peening albo Laser Shot Peening - w skrócie LSP [2÷7]). Metoda umożliwia nawet dziesięciokrotne zwiększenie odporności zmęczeniowej części metalowych, np. tytanowych łopatek turbin silników lotniczych. Jest droga i ma niską wydajność, ale mimo to jest już wykorzystywana na skalę przemysłową. W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są intensywne prace badawcze zmierzające do zwiększenia jej efektywności i wydajności [2÷7]. Optymalizacja metody wymaga m.in. pomiaru ciśnienia fali uderzeniowej. Do detekcji tych fal stosuje się m.in. czujniki piezoelektryczne wykonane z polimeru PVDF [8÷13]. Obszar aktywny tych czujników może mieć niewielkie wymiary, 1×1 mm2, dzięki czemu nadają się one do detekcji fal wzbudzanych przez impulsy laserowe o małej energii. Pomiar ciśnienia fali uderzeniowej został szerzej opisany we wcześniejszych pracach [14, 15]. Badana próbka powinna być dostatecznie cienka, by nie nastąpiło zbyt silne stłumienie fali. Czujnik musi się stykać bezpośrednio z ośrodkiem, w którym propaguje się fala. Prędkość dźwięku oraz gęstość materiału próbki i czujnika na ogół są różne, a to powoduje zakłócenie propagacji badanej fali. Czujnik wskazuje ciśnienie fali występującej w jego wnętrzu, które ma na ogół inną wartość niż ciśnienie fali w badanej próbce. W pracy podjęto próbę wyjaśnienia związku między wynikiem pomiaru a wartością ciśnienia fali uder[...]

Laserowe nanoszenie znaków barwnych na podłoża ceramiczne

Czytaj za darmo! »

Różne rodzaje obróbki laserowej zyskują coraz większą popularność w wielu dziedzinach, takich jak: badania naukowe, przemysł [1÷3], technika wojskowa (dalmierze, laserowe wskaźniki celu), edukacja i urządzenia użytku domowego (dyski optyczne, odtwarzacze CD), restauracja dzieł sztuki [4] i wielu, wielu innych. Od kilku lat obserwuje się także zainteresowanie przemysłu ceramicznego zastosowaniem techniki laserowej do znakowania i zdobienia wyrobów ceramicznych. Podjęto odpowiednie prace badawcze w tej dziedzinie, co zaowocowało pojawieniem się wielu doniesień i patentów [np. 5÷11]. Również w Polsce z inicjatywy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT podjęto prace badawcze w dziedzinie laserowego znakowania i zdobienia ceramiki [12÷15]. Proces, w którym nanoszony barwnik zostaje na stałe spojony z podłożem ceramicznym na skutek oddziaływania termicznego wiązki lasera dużej mocy nie jest szeroko opisywany w literaturze [np. 8], choć oferowane są już na rynku zagraniczne barwniki ceramiczne przeznaczone do tego celu [16]. W artykule przedstawiono opis niektórych technik wykorzystywanych do optymalizacji procesu laserowej obróbki i zdobienia ceramiki. Omówiono m.in. wpływ konfiguracji układu eksperymentalnego na szerokość ścieżek wypalanych wiązką laserową na ceramice. DOBÓR PARAMETRÓW OBRÓBKI LASEROWEJ Wszelkie obiekty dekoracji wypalanej laserem mogą się składać z punktów (kropek) lub linii. Punktowe wypalanie laserowe stosuje się przy odtwarzaniu obrazów (np. fotografii) na ceramice. Napisy, etykiety, różne rysunki można także wykonywać metodą wektorową. Podstawowym elementem obiektu wektorowego jest linia, dlatego zbadano dokładniej wpływ parametrów obróbki laserowej (moc wiązki laserowej, szybkość skanowania oraz odległość obrabianej powierzchni od płaszczyzny ogniskowej soczewki skanera) na szerokość, barwę i jednorodność wypalonej linii. Szerokość wypalanej linii zależ[...]

Siła przepychania przez przewód lufy modelowych pocisków wykonanych ze spieków Cu-BN alfa


  Przedstawiona w pracach [1÷5] koncepcja wykorzystania kompozytów metalicznych znalazła zastosowanie w istniejących rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych amunicji strzeleckiej. Początkowo podstawowym założeniem koncepcji technologicznej i materiałowej był warunek opracowania nowych pocisków zastępujących istniejące, bez konieczności zmian konstrukcyjnych broni. To założenie wymuszało opracowanie materiału zastępczego o zbliżonej do ołowiu gęstości. Ten warunek był możliwy do spełnienia dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów wyjściowych, a przede wszystkim wolframu lub bizmutu. Jako spoiwo materiału najczęściej stosowano metale, takie jak: cynę, cynk lub miedź [6]. Pociski wytwarzano najczęściej metodami metalurgii proszków [7]. W miarę wzrostu zainteresowania pociskami bezołowiowymi rozszerzyła się oferta producentów, wprowadzono do produkcji inne odmiany pocisków, np.: ćwiczebne, fragmentujące itp. niewymagające materiałów o gęstości zbliżonej do ołowiu [8, 9]. Stosowano w nich kompozyty polimerowo-metaliczne z fazą dyspersyjną w postaci wolframu, a także metaliczne kompozyty o różnej osnowie, np.: miedź, cynę i cynk [10÷15]. Zastosowanie w konstrukcji pocisków różnych kompozytów zawierających wolfram może być przyczyną zwiększenia zużywania się przewodu lufy. W dostępnych źródłach literaturowych brak jest informacji obejmującej ten problem. Jedynie producent amunicji, firma Extreme Shock, zamieściła informację o zastosowaniu w materiale na pociski dodatkowego składnika nazwanego nytrillium. Rola tego składnika nie jest znana. Mając na uwadze mechanizm zużywania przewodu lufy, można stwierdzić, że decydującą rolę ma termiczne i erozyjne oddziaływanie gazowych produktów spalania prochu na powierzchnię wewnętrzną lufy. Wyniki badań balistycznych oraz analizy teoretyczne [17÷18] potwierdzają to [19÷23], wskazując na miejsce, gdzie ten efekt występuje najbardziej intensywnie, tzn. strefę stożka przejściowego pomi[...]

Zastosowanie laserowo indukowanych fal uderzeniowych do badania dynamicznych właściwości materiałów


  Badania nad nowymi materiałami i warstwami oraz metodami ich wytwarzania wymagają stosowania nowych, szybkich i precyzyjnych metod diagnostycznych. Znajomość właściwości mechanicznych materiałów i warstw wierzchnich w warunkach statycznych, a przede wszystkim dynamicznych jest niezbędna do właściwego projektowania maszyn i urządzeń. Bardzo duże prędkości odkształceń występują w trakcie tarcia, obróbki mechanicznej materiałów oraz eksploatacji podzespołów wykorzystywanych w wielu dziedzinach techniki. Właściwości materiałów przy dużych prędkościach odkształceń w znaczący sposób różnią się od właściwości w warunkach statycznych. W szczególności dotyczy to twardości dynamicznej, naprężeń własnych i adhezji warstw do podłoża, dynamicznej granicy plastyczności i wytrzymałości. Zastosowanie krótkich impulsów laserowych do badania właściwości materiałów i warstw pozwala na poznanie procesów zachodzących w materiałach przy prędkościach odkształceń powyżej 106 s-1, które nie są możliwe do osiągnięcia innymi dotychczas stosowanymi metodami. Wykorzystywana jest w tym celu fala uderzeniowa wytwarzana w wyniku oddziaływania impulsu laserowego o dużej energii z badanym materiałem. Laser zastępuje dotychczas stosowane urządzenia mechaniczne, takie jak dzielony pręt Hopkinsona lub instalacje do zderzania płyt [1]. Proces ten jest również powszechnie wykorzystywany do powierzchniowej obróbki umacniającej metali i stopów (tzw. Laser Shot Peening - LSP). Badania optymalizacyjne związane z tą obróbką są prowadzone w wielu ośrodkach krajowych [2÷4] i zagranicznych [5÷7]. W roku 2014 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej zostały rozpoczęte prace nad laserową metodą diagnostyki właściwości mechanicznych materiałów. Celem tych prac jest nie tylko analiza materiałów jednorodnych, lecz również badanie cienkich, nanometrycznych warstw i małych objętości materiał[...]

 Strona 1  Następna strona »