Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA BABIARZ"

Wpływ udziału różnych źródeł pokrywających potrzeby cieplne budynku na jego charakterystykę energetyczną DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie budynku jednorodzinnego określono wpływ udziału różnych źródeł ciepła (kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kolektor słoneczny i kominek) w pokryciu jego potrzeb cieplnych na charakterystykę energetyczną budynku. Przeanalizowano również zmiany wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię w zależności od przyjętej liczby mieszkańców i jednostkowego zużycia ciepłej wody.DUŻE zużycie energii w celu utrzymania odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach skłania do oszczędności, zarówno ze względu na wymierne korzyści ekonomiczne, jak i redukcję emisji zanieczyszczeń. Ma to odzwierciedlenie w aktach prawnych dotyczących obiektów budowlanych i ich wyposażenia. W styczniu 2009 roku we Wspólnocie Europejskiej został wprowadzony obowiązek certyfikacji energetycznej budynków, jako promowanie poprawy ich efektywności energetycznej [1, 2]. Wprowadzona w Polsce metodologia [4] pozwala na wyznaczenie zapotrzebowania na energię do pokrycia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku i jest miarą jego efektywności energetycznej oraz poziomu techniki instalacyjnej. Charakterystyka energetyczna budynku wyznaczana jest w standardowych warunkach klimatycznych i standardowych warunkach użytkowania obiektu. Założenia przyjęte w metodologii oraz dobór różnych źródeł ciepła do pokrycia potrzeb cieplnych, wpływają w istotny sposób na wartości wskaźników zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono analizę charakterystyki energetycznej jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy różnych założeniach wyjściowych. Ogólna charakterystyka budynku Przedmiotem analizy jest budynek mieszkalny jednorodzinny, przeznaczony dla 5-osobowej rodziny. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z garażem wbudowanym na poziomie parteru. Obiekt, zorientowany na osi wschód - zachód, zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej (okolice Zamościa), na zacienionej działce o łącznej powierzchni 2100 m2. Front budynku [...]

Awaryjność elementów podsystemu dystrybucji ciepła

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest próba podejścia do oceny niezawodności jednego z trzech podsystemów systemu zaopatrzenia w ciepło - podsystemu dystrybucji ciepła z uwzględnieniem specyfiki działania i układu powiązań poszczególnych obiektów i elementów. Podsystem ten stanowią węzły cieplne i wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. Przedmiotem artykułu jest ocena awaryjności elementów podsystemu dystrybucji ciepła jako podstawa oceny jego niezawodności. Analiza awaryjności została przeprowadzona w oparciu o dane z normalnej eksploatacji systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Rzeszowa, z lat 2005÷2010. Przeanalizowano rodzaje i przyczyny awarii elementów węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem czasu ich występowania oraz struktury, wyznaczając podstawowe wskaźniki niezawodności. *) Dr inż. Bożena Babiarz - e-mail: bbabiarz@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji; 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 6 Wstęp Bezawaryjna praca elementów systemu zaopatrzenia w ciepło jest jednym z warunków zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji systemu, utrzymania stabilności parametrów nośnika ciepła oraz zapewnienia komfortu cieplnego jego użytkownikom. Możliwe jest to z uwzględnieniem specyfiki działania SZC, polegającej na zmiennym obciążeniu cieplnym w ciągu roku, wynikającym z warunków klimatycznych, jak również wymagań termicznych, uwarunkowanych przeznaczeniem i sposobem użytkowania pomieszczeń. Poszczególne elementy, będące składowymi podsystemów tworzących system jako całość w sensie technicznym, można traktować jako elementy odnawialne. Dla właściwego podejścia [...]

Analiza zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zużycia ciepłej wody użytkowej i zużycia ciepła niezbędnego do jej podgrzania na przykładzie istniejącego budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego. Do analizy wykorzystano informacje oraz dane pochodzące z pomiarów wykonanych w spółdzielniach mieszkaniowych. Analizą objęto 10 wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych podłączonych do 3 węzłów cieplnych z dwóch osiedli mieszkaniowych. Porównano wyniki pomiarów z wynikami obliczeń opartych na obowiązujących przepisach.CIEPŁA woda użytkowa stanowi nieodłączny element egzystencji człowieka. W przypadku budynków wielorodzinnych, źródłem ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej są zazwyczaj miejskie systemy ciepłownicze lub zbiorowe kotłownie osiedlowe. Ze względu na zbyt duże zużycie ciepła, wysokie koszty eksploatacji i konserwacji oraz wskutek niewłaściwej obsługi, wiele instalacji ciepłej wody pracuje nieekonomicznie. W niniejszym artykule porównano rzeczywiste i obliczeniowe zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, na przykładzie istniejącego budownictwa mieszkalnego. Porównania dokonano na podstawie pomiarów eksploatacyjnych w trzech węzłach cieplnych w dwóch miastach R i T. Charakterystyka węzłów cieplnych Analizą objęto wybrane budynki mieszkalne wielorodzinne w dwóch miastach (R i T). Do badań wybrano łącznie 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z czego dziewięć zasilanych jest z grupowych wymiennikowych węzłów cieplnych, natomiast jeden z indywidualnego węzła wymiennikowego. Z węzła W-1 (miasto R) zasilane są budynki oznaczone jako A, B, C, D i E, z węzła W-2 (miasto T) budynki O-2, O-3 i O-5, z węzła W-3 (miasto T) budynki D-6 i D-8. Wymiennikownia W-1 jest źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Węzeł pracuje w układzie równoległym z wymiennikami płaszczowo - rurowymi. Ciepła woda użytkowa magazynowana jest w dwóch pionowych zasobnikach [...]

 Strona 1