Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN ŁYSKO"

Oscylator pierścieniowy CMOS jako układ detekcji odkształcenia nanoczułych mikrosond krzemowych

Czytaj za darmo! »

Standardowymi rozwiązaniami elektronicznych układów pomiarowych wychylenia mikrobelek krzemowych są piezorezystory skonfigurowane w mostki Wheastone'a [1, 2] lub tranzystory MOS [3, 4]. Istnieje możliwość wykorzystania, jako układu detekcyjnego, bardziej złożonego układu CMOS - oscylatora pierścieniowego. Układ taki reaguje na odkształcenie belki zmianą częstotliwości drgań własnych i [...]

Diamentowy mikrochip elektroforetyczny

Czytaj za darmo! »

Do rozdziałów DNA i białek tradycyjnie stosuje się proces elektroforezy. Polega on na przemieszczaniu się naładowanych cząsteczek biochemicznych w polu elektrycznym, zależnie od przyłożonego potencjału, masy cząsteczkowej, ładunku, temperatury, właściwości roztworu w mikrokanałach, geometrii przyrządu i czasu. Szybkość przemieszczania się cząsteczek zależy głównie od: ich masy cząsteczkowej, posiadanego ładunku, różnicy potencjałów, lepkości środowiska i temperatury. Do najbardziej popularnych technik elektroforetycznych należy elektroforeza płytowa w żelu poliakrylamidowym. Często używane są także żele agarowe lub skrobiowe. Konwencjonalne techniki do rozdziałów elektroforetycznych są czasochłonne, a przygotowanie próbek wymaga dużego nakładu pracy. Posiadają również inne wad[...]

Mikrocytometr przepływowy wykonany z PDMS z układem detekcji optycznej


  Proces analityczny w cieczowym cytometrze przepływowym zaczyna się od wprowadzenia zawiesiny komórek lub cząsteczek do kuwety przepływowej otoczonej przez zwężający się kanał. Podczas tego procesu, zwanego ogniskowaniem hydrodynamicznym, wymuszony zostaje liniowy przepływ pojedynczych komórek w celu ich przesyłania do obszaru detekcji optycznej. Najczęściej stosowanym źródłem światła jest laser (np. laser argonowy, o monochromatycznej wiązce światła o długości 458, 488 lub 514 nm, o mocy 5…75 mW). Światło laserowe ulega częściowo rozproszeniu na analizowanych cząsteczkach, a częściowo jest przez nie pochłaniane. Jeżeli komórka jest znakowana fluorochromem, to staje się ona źródłem światła fluorescencyjnego o określonej długości fali, zależnej od użytego fluorochromu. Obie wiązki, światło rozproszone i fluorescencyjne, są analizowane przez fotodetektor. Rozpraszanie światła jest zależne od wewnętrznej struktury komórki, jej rozmiaru i kształtu [1, 2]. Na rys. 1 przedstawiono schemat działania cieczowego cytometru przepływowego. Od kilku lat wiele ośrodków naukowo-badawczych intensywnie pracuje nad miniaturyzacją cytometrów przepływowych [5-9]. Opracowywane urządzenia stają się bardziej mobilne, a koszt ich wytwarzania i eksploatacji znacznie się zmniejsza (niewielkie objętości płynów, reagentów i materiałów, krótki czas pojedynczego testu oraz małe zużycie energii). Istnieje możliwość równoległej pracy kilku mikrourządzeń obok siebie lub zestawiania ich w bardziej skomplikowane układy wielozadaniowe [10]. Materiałem służącym do budowy tego typu mikroukładów analitycznych jest poli(dimetylosiloksan) - PDMS. Wspomniany elastomer posiada bardzo dobrą biozgodność, jest transparentny, tani oraz bardzo dobrze odwzorowuje kształty o minimalnym wymiarze rzędu 0,1 μm. Proces wytwarzania struktury mikrofluidycznej obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich polega na wylaniu odpowietrzonego prepolimeru PDMS (czynnik sieciujący z[...]

 Strona 1