Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"A. Olszyna"

Ocena stanu lin stalowych na podstawie pomiaru średnicy i długości skoku

Czytaj za darmo! »

Liny stalowe pracują prawie wszędzie: w kolejach linowych, w dźwigach, dźwignicach, żurawiach, górniczych urządzeniach wyciągowych. Są elementami wymiennymi, gdyż podlegają zużyciu eksploatacyjnemu i po osiągnięciu poziomu tego zużycia określanego jako dopuszczalny są odkładane i wymieniane na nowe. Kryteria odkładania są bardzo różne, najczęściej bazują na widocznych skutkach zużycia zmęczeniowego wyrażających się pękaniem drutów. Wyrafinowaną metodą oceny stanu lin są badania magnetyczne. Wymagają one specjalistycznej aparatury i wyszkolonego personelu. Nie są, więc powszechne. Powszechnie stosowaną metodą jest ocena wizualna. Pozwala ona na obserwację zewnętrznych efektów zużycia, deformacji oraz na lokalny pomiar średnicy i długości skoku. Wiele współcześnie stosowanych lin[...]

Bezpieczeństwo w sieciach czujnikowych


  Współczesna technika pomiarowa jest integralnie związana z techniką komputerową, informatyką i telekomunikacją. Potrzeba adaptacji technik przekazu informacji do potrzeb systemów pomiarowych zapoczątkowała nową dziedzinę interdyscyplinarną, zajmującą się rozproszonymi systemami pomiarowo-sterującymi (RSPS), których elementy (węzły) są rozmieszczone terytorialnie i zdolne do wymiany informacji pomiędzy sobą [1]. Rozproszone systemy pomiarowe znajdują zastosowanie w przemyśle, medycynie, nauce i edukacji. Najwięcej RSPS opracowano dla potrzeb różnego rodzaju monitoringu. Wśród powstałych w ostatnim czasie rozległych systemów pomiarowych można znaleźć systemy: monitoringu i sterowania przemysłowego; monitoringu klimatycznego; monitoringu środowiska; medyczne; "inteligentnych domów"; laboratoryjne; edukacyjne; sterowania oświetleniem itp. Obecnie badania w obszarze RSPS koncentrują się na aspektach aplikacyjnych oraz na wykorzystaniu nowych techniki informatycznych i komunikacyjnych. Większość rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących (RSPS) wykorzystuje różnego rodzaju bezprzewodowe media komunikacyjne, tworząc nową grupę systemów zwaną bezprzewodowymi systemami pomiarowymi. Specyficznym przykładem bezprzewodowych RSPS są sieci czujnikowe (sensorowe), w których mamy do czynienia z niewielkimi, autonomicznymi węzłami o ograniczonych zasobach obliczeniowych i ograniczonym źródle energii [2]. Sieci czujnikowe są systemami o dużej dynamice zmian, zarówno pod względem topologii, jak i liczby urządzeń (która może być bardzo duża). Ponadto coraz częściej są zintegrowane z istniejącymi sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi - rys.1. Wymienione właściwości sieci czujnikowych czynią podstawowymi zagadnienia związane z bezpieczeństwem wytwarzanych i przekazywanych za ich pośrednictwem informacji.Bezpieczeństwo systemów RSPS wiąże się z bezpiecznym przekazywaniem informacji pomiarowych i sterujących w obszarze sieci czujnikowych [[...]

Niskomocowa realizacja algorytmu mnożenia modularnego Montgomery’ego dla rozproszonych systemów pomiarowosterujących

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono algorytmy redukcji modularnej dostosowane do aplikacji w sieciach czujnikowych. Specyficzne właściwości sieci czujnikowych (niedobór mocy i zasobów obliczeniowych po stronie czujnikowej) wymagają starannego doboru algorytmów kryptograficznych oraz optymalizacji ich implementacji. W przeciwieństwie do większości badań dotyczących mnożenia/redukcji modularnej niniejsza praca jest ukierunkowana na rozwiązania niskomocowe wykorzystujące różne techniki redukcji mocy. Abstract. The paper deals with modular reduction algorithms well suited to sensor networks. Specific properties of sensor networks (low power and computing resources at the sensor side) require careful selection of cryptographic algorithms and optimization of their implementations. Unlike most research involving modular multiplication/reduction this work targets low-power solutions through application of various power reduction techniques. (Low-power implementation of Montgomery modular multiplication algorithm for distributed measurement and control systems) Słowa kluczowe: rozproszone systemy pomiarowe, sieci czujnikowe, redukcja modularna Montgomery’ego, układy niskomocowe Keywords: distributed measurement systems, sensor networks, Montgomery modular reduction, low-power circuits Wstęp Większość projektowanych rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących (RSPS), a w szczególności bezprzewodowych sieci czujnikowych (BSC) działa z wykorzystaniem sieci komputerowych oraz różnego rodzaju bezprzewodowych mediów komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa GSM/UMTS, ZigBee, Bluetooth, WiFi. Systemy te charakteryzują się z reguły ograniczonymi zasobami, zwykle mamy do czynienia z niewielkimi autonomicznymi węzłami o bardzo ograniczonych zasobach obliczeniowych i ograniczonym źródle energii [1]. Integracja z istniejącą infrastrukturą (np. Internet) i wykorzystanie niezabezpieczonych fizycznie kanałów transmisji (fale radiowe) czynią kluczowym problem z[...]

GRADED Al2O3-SiC(whiskers) and Al2O3-Si3N4(whiskers) COMPOSITES SURFACE-MODIFIED WITH NANOCRYSTALLINE DIAMOND (NCD) INTENDED FOR CUTTING TOOL EDGES

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of examinations of the gradienttype composites with the composition: Al2O3+6vol%SiCw/.../Al2O3+15vol%SiCw, Al2O3 + 1% wt. Si3N4w/…/Al2O3 + 5%wt. Si3N4w/ and surface - modified with nanocrystalline diamond (NCD). The gradient composites characterize increase mechanical strength properties: Young modulus (E), hardness (HV) and fracture toughness (KIC).[...]

Nanotechnologia w inżynierii materiałów drzewnych

Czytaj za darmo! »

Drewno jest wyjątkowym tworzywem inżynierskim. Jest ono materiałem całkowicie odnawialnym i nieszkodliwym dla środowiska, o właściwościach mechanicznych porównywalnych z niektórymi metalami, zwłaszcza cechuje je duża wytrzymałość właściwa. Głównymi wadami technologicznymi drewna są jego łatwopalność i hydrofilność wpływająca na niestabilność rozmiarów. Drewno jest naturalnym kompozytem, któr[...]

Study of the properties of Al2O3-Ag nanopowders produced by thermal decomposition-reduction method and colloidal nanosilver impregnation

Czytaj za darmo! »

There is a great need for antimicrobial materials across many industries and disciplines. That is why silver nanoparticles have been the centre of great interest in recent years. Owing to their small size, silver nanoparticles present good chemical activity, which is size and shape dependent [1]. They also possess good antirheumatic and antiphlogistic properties. As well as silver cations, silver nanoparticles affect wide range Gram-positive, Gram-negative bacteria and fungi [2]. Furthermore, it is unlikely that microorganisms will acquire resistance toward silver nanoparticles, compared to other biocides like antibiotics [3]. As a result, the potential for nanosilver-doped materials is limitless. Silver nanoparticles have been investigated as an addition to various types of matrices, due to their antimicrobial properties. Currently most important applications in the medical field include: wound dressings [4], medical implant coatings [5], ultrafiltration membranes and antifouling materials [6]. Although such “free" nanoparticles are not suitable in most applications (e.g. wound dressings) because they can be subsequently removed from the material while using it. In case of those materials, it is crucial to incorporate silver nanoparticles permanently. However, this problem can be solved by using a support. Among all inert supports, alumina is the most promising one. For silver nanoparticles incorporation, only alumina porous sinters [7], spheres [8] or needles [4] have been applied. Owing to alumina nanoparticles small size, which is no greater than 100 nm, they present large surface area. They are also characterized as the most inert ceramic for human organism, which have a good biocompatibility [5]. Due to these properties, alumina nanoparticles can be used as a support for silver nanoparticles. OBTAINING ALUMINA -SIL VER NANO PARTICLES For the synthesis of nanosilver particles (20 nm) supported on the alumina nanop[...]

Al/SiC composites produced by direct extrusion using the KOBO method

Czytaj za darmo! »

The constantly increasing interest in metal-ceramic composites has been inspired by the unique properties of these materials. Their high strength properties, good wear resistance, ability to work at elevated temperatures, and low density make them very attractive for the automobile, spacecraft, aircraft and electronic industries. The amount of these composites used in the industry increased from 3.6×103 tons in 2005 to 4.9×103 tons in 2010 [1, 2]. The Al/SiC composites are increasingly used in the automobile industry for manufacturing the components of car engines. Thanks to their advantageous properties, the Al/SiC composites supersede aluminum and its alloys. They are used for the manufacture of pistons, connecting-rods, and brake plates. The methods, most often reported in the literature, employed for producing rods of Al/SiC composites are the extrusion techniques. In these methods, the material prepared for the extrusion process is a mixture of appropriate powders, which is consolidated or capsuled. The consolidation is performed using various techniques such as e.g. hot-pressing or melt-pressing [3÷5]. A method which permits avoiding the hot-pressing or sintering operations is the KOBO method, in which a solid material or a powder mixture is extruded in a press with a reversely rotating die. Thanks to the rotation of the die, the deformation path of the material varies during the process. The KOBO method is particularly advantageous since it permits reducing the extrusion forces necessary for the composite material to be fully consolidated [6, 7]. Experimental The matrix material for the Al/SiC was prepared from a commercial Al powder with a purity of 99.7% and an average particle size of 6.74 μm (delivered by the Bend-Lutz Co). The reinforcing phase was made of a SiC powder with a purity of 99.8% and an average particle size of 0.42 μm (Alfa Aesar Co). The size of the particles of the powders was selected so[...]

Wpływ parametrów mielenia na rozmiar cząstek proszku wanadu oraz właściwości kompozytów Al2O3-V

Czytaj za darmo! »

Właściwości materiałów, w tym otrzymywanych metodami metalurgii proszków, zależą przede wszystkim od ich mikrostruktury. Kształtowanie mikrostruktury może odbywać się już na drodze doboru odpowiednich substratów proszkowych m.in. wielkości, kształtu oraz rozwinięcia powierzchni cząstek proszku. W wielu przypadkach przy nieodpowiednich parametrach substratów proszkowych można zastosować procesy mechaniczne lub cieplne (np. mielenie lub wygrzewanie) w celu ich optymalizacji [1]. Mielenie jest podstawowym procesem redukcji wielkości cząstek proszków zarówno ceramicznych, jak i metalicznych. Podczas mielenia twarde cząstki ceramiczne kruszą się, zmniejszając w ten sposób swoją wielkość. Cząstki metaliczne podczas procesu opisanego w prezentowanej pracy (wysokoenergetycznego mielenia na mokro) umacniają się odkształceniowo, zmieniając jednocześnie swój kształt na płatkowy, a następnie, gdy jest niemożliwe ich dalsze umocnienie w danych warunkach, ulegają kruszeniu na mniejsze cząstki [2÷5]. Odpowiedni dobór warunków mielenia pozwala na uzyskanie założonych parametrów substratów proszkowych. W pracy zbadano wpływ czasu mielenia na wielkość cząstek proszku wanadu. EKSPERYMENT Wyjściowy proszek wanadu o średniej wielkości cząstek 22,5±12,2 μm (rys. 1) został poddany mieleniu w młynie typu attritor (prędkość obrotowa 580 obr./min, stosunek wagowy proszku do mielników Al2O3 wynosił 1:10). Mielenie odbywało się w alkoholu izopropylowym przez następujące 24, 48 i 96 godzin. Odrębna część proszku wanadu została poddana mieleniu w ciekłym azocie przez 40 min. Następnie badano wpływ mielenia (dla t = 48 oraz 96 h) z udziałem oraz bez udziału proszku tlenku glinu na średnią średnicę rónoważną cząstek wanadu. Ostatnia część doświadczenia polegała na wytworzeniu czterech serii kompozytów Al2O3-5% mas. V oraz zbadaniu ich właściwości. Kompozyty na osnowie tlenku glinu z dodatkiem wanadu wytworzono zgodnie ze schematem zaprezentowan[...]

 Strona 1  Następna strona »