Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISLAV BARTUSEK"

Nowe urządzenia do badania rud żelaza DOI:


  W latach 1991-2007 ważną dziedziną działalności Instytutu Tele- i Radiotechnicznego było prowadzenie prac badawczorozwojowych, które zaowocowały opracowaniem konstrukcji wielu urządzeń pomiarowych umożliwiających precyzyjne określanie parametrów paliw stałych w zakresie analizy technicznej, fizyko chemicznej, elementarnej oraz koksowniczej. W wyniku prac powstała między innymi aparatura do pomiaru zawartości siarki, części lotnych, zawartości popiołów w paliwach stałych, określania zawartości charakterystycznych punktów topliwości popiołów, ciśnienia rozprężania w procesie koksowania, oznaczania wskaźnika samozapalności węgla kamiennego [9]. Opracowana w Instytucie aparatura do wytwarzania próbek koksowych z węgla i mieszanek, a następnie badania jego redukcyjności wobec dwutlenku węgla (CRI) i wytrzymałości mechanicznej (CSR) metodą NSC (Nippon Steel Corporation) zdobyła uznanie dużych koncernów hutniczych oraz koksowni. Doświadczenia zebrane podczas wielu lat pracy konstruktorów pozwoliły na opracowanie rozwiązań umożliwiających realizację procesów pomiarowych z bardzo wysoką dokładnością i powtarzalnością. Dało to podstawy do rozwoju metod i technik pomiarowych w nowych obszarach zastosowań. W latach 2008 i 2009 zostały opracowane nowoczesne urządzenia do pomiaru parametrów jakościowych rud żelaza, które stanowią rozszerzenie oferty Instytutu. Urządzenia do pomiaru redukcyjności oraz termoplastyczności rud żelaza pozwalają na pomiar tych parametrów z istotnie wyższą dokładnością, aniżeli powszechnie wykorzystywane. Urządzenie do oznaczania redukcyjności rud żelaza Stanowisko badawcze do pomiaru redukcyjności rud żelaza pozwala na precyzyjne wyznaczanie stopnia redukcji rud wykorzystywanych do produkcji stali w wielkich piecach. Proces pomiarowy spełnia warunki obowiązujących w tym zakresie norm: - PN-ISO 4695: Rudy Żelaza. Oznaczanie redukcyjności [1] - PN-ISO 7215: Rudy Żelaza. Oznacza[...]

Pirolityczno-plazmowa metoda niszczenia tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

wyniku gwałtownego rozwoju przemysłu elektronicznego ilość odpadów elektronicznych i elektrycznych (E&E) wzrasta w szybkim tempie. W Europie tempo wzrostu tych odpadów wynosi obecnie od 3 do 5% rocznie i jest trzykrotnie większe niż tempo wzrostu łącznej ilości produkowanych odpadów stałych. Wydaje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat produkcja śmieci elektronicznych zostanie potrojona ró[...]

 Strona 1