Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Morawski"

Standardowe badania nieniszczące w stalowych konstrukcjach spawanych


  Problem zapewnienia jakości konstrukcji stalowych jest zawsze aktualny niezależnie od rodzaju konstrukcji. Pierwsi stykają się z tym problemem projektanci zobowiązani określić w dokumentacji projektowej ukształtowanie elementów konstrukcji, rodzaje połączeń oraz wymagania odnośnie jakości wykonania. Oznacza to konieczność ustalenia optymalnych przekrojów elementów nośnych, dopuszczalnych odchyleń od wymaganego kształtu oraz określenia granicznych nieciągłości materiału i niezgodności spawalniczych. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji powinny uwzględniać korzyści zarówno techniczne jak i ekonomiczne. Tym samym powinny pogodzić interesy projektanta dążącego do zapewnienia jak najwyższej jakości, technologa pragnącego prowadzić proces wytwórczy w określonych tolerancjach, kontrolera przeprowadzającego badania jakości, który pragnie uzyskać jak największą wykrywalność wad oraz kierownictwo firmy, dla którego najlepszym interesem jest szybkie wytworzenie i sprzedanie konstrukcji inwestorowi. Konstrukcje stalowe to głównie konstrukcje spawane, stąd niniejszy tekst poświęcony zostanie standardowym badaniom nieniszczącym (NDT - Non Destructive Testing), a więc sformalizowanym zgodnie z ustanowionymi normami, badaniom wykonywanym rutynowo w celu oceny jakości złączy spawanych i materiałów. Ważnym celem badań nieniszczących jest działanie, które zabezpiecza przed niespodziewanym uszkodzeniem złącza zapoczątkowanym od wad w spoinie. Ryzyko uszkodzenia określa się trzema głównymi czynnikami: naprężeniami, własnościami materiałów i wymiarami niezgodności spawalniczych. Tylko metodami NDT można określać przybliżone wymiary geometryczne niezgodności spawalniczych. Wymaganie wykonania złączy bez niezgodności spawalniczych w większości przypadków jest ograniczone względami ekonomicznymi oraz warunkami spawania. Obecność niezgodności w złączach nie jest więc rzeczą niezwykłą, o ile ich rodzaj i wielkość nie zagrażają bezpieczeńst[...]

Złote Radiogramy Krajowych Konferencji Badań Radiograficznych


  Jakość wyrobów oraz stopnień ich zużycia oceniane są od dawna na podstawie oględzin, które stanowią część zakresu badań wizualnych (VT). Pełny zakres badań VT obejmuje oględziny i pomiar cech jakości wyrobu (wad, niezgodności, odchylenia kształtu, zmiany barwy, itp.). Pewną odmianę badań wizualnych stanowią metody PT i MT, którymi oceniane są wskazania od wad powierzchniowych, uwidocznione dzięki wspomaganiu penetrantów i zawiesin ferromagnetycznych. Tylko metoda wizualna zapewnia uzyskanie informacji o rzeczywistych wymiarach powierzchniowych cech jakości wyrobu. Pierwszą uniwersalną i skuteczną metodą kontroli jakości wyrobów metalowych była metoda radiograficzna (RT). Początki przemysłowego stosowania radiografii przypadają na przełom lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Rozwój przemysłu ciężkiego, a zwłaszcza produkcja uzbrojenia oraz budowa licznych konstrukcji spawanych, spowodował uznanie metody radiograficznej jako podstawowej nieniszczącej kontroli spoin, odlewów i innych wyrobów. Prestiż radiografii kształtował się głównie dzięki rejestracji obrazu wady (wskazania) na radiogramie, co do dziś jest jedną z zalet metody RT. Warto również wspomnieć, że przez wiele lat radiogramy oceniali przeważnie spawalnicy, absolwenci licznych wydziałów technologicznych na krajowych Politechnikach, uznawani za gwaranta profesjonalności. W ten sposób tworzyła się coraz liczniejsza grupa personelu badań nieniszczących (NDT). W latach pięćdziesiątych następuje gwałtowny rozwój naukowy i technologiczny (aparatura) w radiografii przemysłowej oraz pierwsze próby laboratoryjne stosowania metody ultradźwiękowej (UT). Za przełomowe wydarzenie w rozwoju badań nieniszczących w Polsce należy uznać zorganizowanie w Warszawie przez SIMP i PAN, w dniach 5-6.X.1956 r., 1. Krajowej Konferencji na temat: "Rentgenowskie i izotopowe metody kontroli w technice". Wszystkie referaty zostały opublikowane w czasopiśmie "Pomiary Automatyka Kontrola" nr[...]

Wielobitowe mikrofalowe przesuwniki fazy

Czytaj za darmo! »

Przesuwniki fazy znajdują szerokie zastosowanie w bardzo dynamicznie rozwijających się wielokanałowych systemach radiokomunikacji satelitarnej i naziemnej, w radiolokacji przy realizacjach wieloelementowych szyków antenowych i anten o selektywnie regulowanych kształtach charakterystyk promieniowania oraz jako modulatory sygnału mikrofalowego, upraszczające wielowrotowe systemy pomiarowe. Zal[...]

T/R modules for APAR

Czytaj za darmo! »

The electronically scanned arrays (ESA) offer a number of well-known system advantages such as “beam agility" - multiple independently steered beams from common antenna with quick change of beam direction without delay due to mechanical inertia, multifunctional capabilities and flexibility for user, which can define optimum way to exploit radar resources to the maximum. Therefore, the ESAs dominate over the common single-function surveillance and tracking radars. For this reason, both the military and industry are still very interested in applying phased-array technique for accurate tracking, missile guidance, identification of objects based on waveforms of echo as well as in weather forecasting and radio astronomy. The origins of phased arrays go back to the World War II[...]

Sterowanie kierunkiem maksymalnego promieniowania szyku antenowego za pomocą waraktorowych przesuwników fazy

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca popularność łączności bezprzewodowej zmusza operatorów sieci i producentów sprzętu radiowego do zwiększania szybkości transmisji danych i pojemności systemów radiokomunikacyjnych. Pojawiają się przy tym trudności związane z dostępnością pasma częstotliwości, właściwościami propagacyjnymi środowiska, a także z coraz wyższym poziomem interferencji powodowanych działaniem na niewiel[...]

 Strona 1