Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ KIEŁCZEWSKI"

Sterownik PLC w procesie pomiaru reakcyjności koksu

Czytaj za darmo! »

Efektywna praca pieców metalurgicznych możliwa jest m.in. dzięki zastosowaniu wysokiej jakości koksu wielkopiecowego. Parametry jakościowe koksu w stanie zimnym znacznie odbiegają od tych w warunkach pracy. Fakt ten determinuje przeprowadzanie pomiarów parametrów koksu w środowisku zbliżonym do roboczego. Do określenia jakości koksu wielkopiecowego stosuje się pojęcie współczynnika reakcyjno[...]

Symulacja naprężeń cieplnych występujących podczas chłodzenia retort pomiarowych


  Zjawisko rozszerzalności temperaturowej pojawia się we wszystkich stalowych konstrukcjach. W przypadku pracy w bardzo wysokich temperaturach materiał ten wykazuje duże naprężenia cieplne, których wpływu nie można pominąć. W układach o małej tolerancji wymiarów modelowanie i symulacja powstających odkształceń ma więc bardzo duże znaczenie. W urządzeniu do karbonizacji węgla problem odkształceń pojawia się podczas chłodzenia retorty procesowej. Zastosowanie wentylatora wprowadza silne miejscowe chłodzenie retorty, co skutkuje nierównomiernymi naprężeniami cieplnymi a więc i niesymetrycznym odkształcaniem retorty. Ponieważ wymiary otworu wejściowego komory chłodzącej są dopasowane do retorty, a załadunek odbywa się w sposób automatyczny, wszelkie niezamierzone niedopasowania konstrukcji mogą spowodować kolizję. Założenia modelu Ciągły model przedstawia retortę procesową urządzenia do karbonizacji węgla. Jej korpus wykonano ze stali żaroodpornej EN 1.4841, kołnierz natomiast ze stali kwasoodpornej EN 1.4541. Proces odbywa się przy swobodnym wylocie powietrza. Z tego względu pominięto wpływ powstających gazów. Ponadto podejście takie nie wprowadza do problemu nieistotnych sił oraz nadmiernej komplikacji modelu i pozwala skupić się na odkształceniach występujących w korpusie retorty wynikających z jej nagrzewania. Podczas procesu retorta ulega odkształceniu liniowemu wskutek wysokiej temperatury pracy. Symulacja ma za zadanie zaprezentować przebieg odkształcenia i naprężeń termicznych w trakcie chłodzenia retorty za pomocą wentylatora umieszczone po lewej stronie od punktu "Cool" przedstawionego na rys. 1. Złożoność procesu wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią retorty a otaczającym powietrzem wymaga[...]

Stanowisko do automatycznej kalibracji czujników temperatury z piecem dwustrefowym


  Dotychczasowe rozwiązanie konstrukcyjne kalibratora czujników temperatury metodą porównawczą względem wzorca, znajdującego się w ofercie Instyutu Tele- i Radiotechnicznego, bazowało na jednosekcyjnym, rurowym piecu elektrycznym z blokiem wyrównawczym, sprzęgniętym z komputerem klasy PC. Taka konstrukcja urządzenia umożliwiała kalibrację użytkowych czujników temperatury: termoelementowych S, R, B, K, J, T oraz oporowych Pt100 i Ni100 o długości powyżej 500 mm w zakresie temperatur 200…1300o C [1]. Stanowisko umożliwiające wzorcowanie czujników o długości już od 300 mm w tym zakresie temperatur stanowi rozszerzenie oferty Instytutu. Ponadto zmodernizowana wersja urządzenia oferuje poprawę funkcjonalności, niezawodności oraz komfortu obsługi. Zakres prac modernizacyjnych objął zarówno aspekty konstrukcji mechanicznej, elektrycznej jak i aplikacji pomiarowo-kontrolnej. Budowa stanowiska Obniżenie wartości kryterium minimalnej długości czujnika pomiarowego do 300 mm uwarunkowało opracowanie nowego, dwusekcyjnego pieca rurowego PRD-1300/90 M o maksymalnej temperaturze pr[...]

Automatyczna kalibracja czujników temperatury z wykorzystaniem systemu laboratoryjnego Keithley 3706 DOI:


  Procesy technologiczne, przeprowadzane w szeroko pojętym przemyśle, a także w laboratoriach przemysłowych, wymaga regulacji lub przynajmniej pomiaru temperatury. Bardzo często istnieje potrzeba kontroli temperatury o różnych zakresach, a nierzadko mierzy się ją w wielu punktach przestrzeni i uśrednia otrzymane wyniki. Wszystko to prowadzi do stosowania przez jeden podmiot dużej liczby zróżnicowanych czujników temperatury. Do najpopularniejszych można zaliczyć: termoelementy typu J, K i S oraz platynowe czujniki rezystancyjne Pt100. Niewiele mniej popularne są termopary typu T, N, R i B oraz czujniki rezystancyjne wykonane z niklu i platyny. Jednocześnie systemy jakości wdrażane w wielu instytucjach wymuszają na nich częste badania kalibracyjne używanych czujników. W Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Telei Radiotechnicznego trwają prace nad urządzeniem do kalibracji termoelementów i czujników rezystancyjnych różnych typów (rys. 1). Głównymi zaletami tego urządzenia jest szeroka gama czujników temperatury z jaką może współpracować ka[...]

Zaawansowany system nadzoru atmosfery roboczej w urządzeniu do oznaczania redukcyjności rud żelaza DOI:


  Proces redukcyjności rud żelaza wymaga stosowania atmosfer technologicznych upodabniających przebieg procesu do rzeczywistych warunków panujących w wielkich piecach. Wytworzenie atmosfery technologicznej wymaga stosowania gazu redukcyjnego składającego się z azotu (N2) i tlenku węgla (CO) o składzie procentowym zgodnym z wymaganiami wynikającymi z technologii pomiaru [1; 2]: 60% N2 i 40% CO. Wykorzystywany w procesie oznaczania redukcyjności toksyczny tlenek węgla stanowi potencjalne źródło niebezpieczeństwa dla obsługi oraz osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu stanowiska. W celu minimalizacji zagrożeń, w układzie gazowym urządzenia, zastosowano wielopoziomowy system zabezpieczeń pełniący funkcje ostrzegawczo - ochronne przed stanami niedozwolonymi. Budowa i funkcje systemu System dystrybucji gazów procesowych wraz z układem bezpieczeństwa stanowi integralną część opracowanego w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych, Instytutu Tele- i Radiotechnicznego urządzenia do badania redukcyjności rud żelaza, bez której wykonywanie pomiarów jest niemożliwe. Podstawowe funkcje systemu sprecyzować można następująco: - wytworzenie atmosfery technologicznej w retorcie podczas procesu pomiarowego, - monitoring poprawności realizacji przepływu gazów, - nadzór nad bezpieczeństwem realizacji procesu, - alarmowanie obsługi o stanach potencjalnie niebezpiecznych, 212 Elektronika 7/2010 - wyłączanie układu w stanach awaryjnych, - diagnostyka układu gazowego. Stopień komplikacji układu gazowego urządzenia oraz układu bezpieczeństwa wymaga stosowania zaawansowanego systemu sterowania i nadzoru nad poprawnością działania całego zespołu. Blok sterująco-nadzorczy wykonano jako układ rozproszony, składający się z następujących bloków funkcjonalnych: - zespół czujników i przetworników do kontroli atmosfery roboczej; - zespół czujników i przetworników gwarantujących bezpieczeństwo obsługi; - sterownik PLC pełniący funkcje na[...]

Modernizacja układu sterowania oraz regulacji temperatury w stanowisku laboratoryjnym do karbonizacji węgla DOI:


  Proces wytopu stali w wielkim piecu wymaga użycia koksu o znanych parametrach chemicznych oraz mechanicznych. Produkcja koksu o pożądanych współczynnikach CRI/CSR, zawartości części lotnych, popiołów, siarki oraz odpowiedniej wilgotności, wiąże się z odpowiednim doborem mieszanki węgli koksujących. Ze względu na ilość mieszanki, sięgającej kilkudziesięciu ton, zasypywanej jednorazowo do baterii koksowniczej, niezbędna jest znajomość właściwości każdego z jej składników. Stanowisko laboratoryjne "Karbotest", zaprojektowane i zbudowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie, pozwala na szybkie wytwarzanie próbek koksowych, a tym samym badanie jakości doboru składu mieszanek zasypywanych do baterii koksowniczej. Niewielka masa próbki - 2...6 kg, czyni urządzenie konkurencyjnym w stosunku do tzw. minibaterii z zasypem o masie około pół tony. W niniejszym artykule przedstawiono założenia modernizacji systemu sterowania procesem, w tym układu automatycznej regulacji temperatury stanowiska oraz środki podjęte w toku działań modernizacyjnych. Budowa stanowiska Na prototypowy egzemplarz stanowiska składają się podzespoły (rys. 1): - Wysokotemperaturowego pieca rezys[...]

 Strona 1