Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ADAM BUJNOWSKI"

Detekcja osoby w wannie DOI:10.15199/13.2016.9.20


  Starzenie się społeczeństwa powoduje narastanie problemów chorób wieku starczego. Częstym problemem są zasłabnięcia w wannie podczas kąpieli. Celem publikacji jest przedstawienie metody identyfikacji tkanki ożywionej w wodzie z wykorzystaniem technik elektromagnetycznych. Obserwując zmiany amplitudy i częstotliwości pracy generatorów, pracujących w pętli sprzężenia zwrotnego z cewką, istnieje możliwość scharakteryzowania i określenia różnic w odpowiedzi generatorów na obecność metalu, wody oraz materiału komórkowego. Jest to metoda nieinwazyjna i niewymagająca ingerencji w poszycie naczynia oraz nieinwazyjna dla kąpiącego się. Słowa kluczowe: generatory LC, materiał komórkowy, detekcja osób, prądy wirowe.Starzejące się społeczeństwo i inny niż przed laty tryb życia stwarzają nowe, niespotykane dotąd problemy. Jednym z nich jest konieczność monitorowania osób starszych samotnych podczas codziennych czynności charakteryzujących się podwyższonym zagrożeniem, np. podczas kąpieli. Badania i wywiady środowiskowe pokazują, że coraz częstszym problemem są omdlenia i zasłabnięcia w wannie podczas kąpieli [1, 2]. Obecnie istnieje kilka metod detekcji osoby w wannie. Są to między innymi: metoda wizyjna z wykorzystaniem kamery i algorytmów wykrywania osoby w obrazach, ważenie wanny - wanna wypełniona wodą ma większą masę niż opróżniona i ponadto jej masa wzrasta, gdy do wanny wejdzie osoba. Dobierając odpowiednio czułość miernika siły możliwe jest wyodrębnienie zmiennej składowej związanej z ruchami ciała. W Katedrze Inżynierii Biomedycznej opracowano metodę pozwalającą na detekcję tkanki ożywionej w wodzie za pomocą pomiarów impedancji elektrycznej [3]. Każda z wyżej wymienionych metod ma zarówno zalety jak i wady. Przykładowo, wykorzystywanie kamery wiąże się z naruszeniem strefy intymnej, technika impedancyjna wymaga wbudowania do wanny dodatkowych elementów (np. elektrod), które powinny być wykonane na etapie jej produkcji. Z drug[...]

Urządzenia nasobne do monitorowania układu sercowo-naczyniowego DOI:10.15199/13.2016.9.21


  Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Rozszerzenie tradycyjnych metod diagnostyki i monitorowania pacjentów (EKG, Holter EKG) o dodatkowe biosygnały, oraz zastosowanie zaawansowanych metod analizy zarejestrowanych danych pozwoli na wczesną reakcję na wystąpienie epizodów zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta. W poniższej pracy zaprezentowano dwa urządzenia nasobne do monitorowania systemu sercowo-naczyniowego: SleAp oraz Pathmon. Umożliwiają one długotrwałą rejestrację szeregu biosygnałów, pozwalających na detekcję bezdechów, ocenę elektrycznej i mechanicznej aktywności serca, oraz zarejestrowanie czynności oddechowej. Słowa kluczowe: monitoring układu sercowo-naczyniowego, bezdech senny, elektro-kardiogram, oddychanie.Choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną największej liczby zgonów na świecie (niemal 1/3 wszystkich zgonów w 2013 roku) [1]. Poprawna detekcja zmian fizjologicznych układu sercowo-naczyniowego we wczesnym stadium choroby lub wykrycie czynników ryzyka (np. bezdech senny) może zapobiec wystąpieniu poważnych i często śmiertelnych chorób (np. zawał, wylew). W tym celu należy rozszerzyć zakres typowo wykonywanych badań (np. Holter EKG) o dodatkowe biosygnały, pozwalające na kompleksową i długotrwałą ocenę stanu układu sercowo- naczyniowego. W takich badaniach szczególny nacisk należy położyć na odpowiedni dobór i jakość rejestrowanych sygnałów, liczbę elektrod przyczepianych do ciała pacjenta, oraz łatwość obsługi urządzenia rejestrującego. Ciągły monitoring układu sercowo- naczyniowego zazwyczaj nie wymaga hospitalizacji. Pacjent powinien być w stanie obsługiwać urządzenie w warunkach domowych, bez nadzoru personelu medycznego. Sam pomiar nie powinien w znaczący sposób wpływać na komfort pacjenta. Jest to szczególne ważne w trakcie długotrwałego monitoringu, lub w przypadku badań nocnych (w trakcie snu). Zarejestrowane sygnały są następnie poddawane analizie prz[...]

Obrazowanie obiektów ukrytych pod powierzchnią

Czytaj za darmo! »

Rozwijane dynamicznie już od ponad stu lat techniki obrazowania mają coraz szersze zastosowanie w medycynie, przemyśle i życiu codziennym. Przyczyniają się do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa naszego życia. Stwarzają możliwości zastosowania w układach do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej, która pozwala na szybsze i dokładniejsze wykonanie badań wcześniej wymagających ingerencji chirur[...]

Inteligentne otoczenie w aplikacjach prozdrowotnych - przykłady rozwiązań DOI:10.15199/13.2016.9.19


  W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego otoczenia jako wyposażenia tzw. inteligentnego budynku ukierunkowanego na wspomaganie diagnostyki medycznej osób zagrożonych określonymi chorobami. Przedstawiono bliżej dwa rozwiązania - układ inteligentnej wagi i krzesła kardiologicznego. Słowa kluczowe: inteligentne otoczenie, opieka nad osobami starszymi, inteligentna wanna, krzesło kardiologiczne.Do niedawna jedynymi urządzeniami "medycznymi" w gospodarstwie domowym były termometry i wagi łazienkowe. Obecnie obserwuje się wysycanie rynku urządzeniami medycznymi domowego użytku (np. ciśnieniomierze, glukometry). Zmiany demograficzne we współczesnym świecie powodują, że zmieniają się proporcje pomiędzy liczbą osób w wieku produkcyjnym a liczbą osób na emeryturze. Zmiany proporcji demograficznych powoduje coraz dłuższa średnia życia a także spadek liczby urodzeń. Osoby starsze narażone są w większym stopniu na różne choroby i te w podeszłym wieku wymagają stałej opieki. Konieczność sprawowania takiej opieki powoduje odebranie części osób z rynku pracy. Dodatkowo zmiany w stylu życia powodują zanik modelu rodziny wielopokoleniowej. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości konieczne będzie zwiększenie liczby osób sprawujących opiekę nad seniorami, co spowoduje uszczuplenie liczby osób w zawodach produkcyjnych. Częściowym rozwiązaniem nakreślonych tutaj problemów może być zastosowanie środków technicznych pozwalających na przejęcie części obowiązków opiekuna i tym sposobem zmniejszenie ilości opiekunów. Dodatkowo te same środki techniczne mogą zostać wykorzystane do sprawowania opieki nad osobami zagrożonymi pewnymi schorzeniami w ich naturalnym środowisku domowym. W Polsce jak i na świecie problem starzenia się społeczeństwa został zauważony. Pojawił się szereg rozwiązań dedykowanych osobom starszym zarówno na poziomie poszczególnych urządzeń [5], jak też na poziomie systemów [6]. Pojawił się szereg prób wprowadzenia uniwersa[...]

 Strona 1