Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR A. BARANOWSKI"

Badania nad zastosowaniem gazowych pęcherzyków w technologii chłodniczej i procesowej


  W pracy zaprezentowano stanowisko do wytwarzania pęcherzyków gazu. Omówiono konstrukcję modułu pozwalającego na generowanie pęcherzyków o określonej średnicy i udziale fazy gazowej w cieczy. Określono strumienie ciepła przekazywane między pęcherzykami a cieczą. Research on the use of gas bubbles in chem ical and process technolog y The paper presents a equipment to produce gas bubbles. The design of the module allows the generation of bubbles of a certain diameter and concentration the gas phase in the liquid are presented. Heat fluxes transferred between bubbles and liquid are specified.1. Wstęp Wykorzystanie przepływów dwufazowych w technologii chemicznej i procesowej jest szeroko stosowane. W wielu procesach technologicznych o sprawności procesu decyduje rozwinięcie powierzchni międzyfazowej. W układach ciecz-gaz rozwinięcie powierzchni międzyfazowej można osiągnąć przez zmniejszenie wielkości pęcherzyków gazu w cieczy. Większa ilość mniejszych pęcherzyków zwiększa powierzchnię kontaktu gazu z cieczą [7]. Zjawiska te wykorzystuje się w absorberach, przy areacji wody w celu uzdatnienia wody, utlenienia zanieczyszczeń, usunięcia niepożądanych gazów [1]. Podobnie postępuje się w przypadku ścieków [4, 8]. Innym obszarem wykorzystania pęcherzy gazu mogą być operacje mieszania ciśnieniowego lub podciśnieniowego. Następnym ważnym obszarem zastosowań jest flotacja [5], w której cząstki trudno zwilżalne otaczają się w większym stopniu pęcherzykami powietrza niż łatwo [...]

Schładzanie próbek mięsa za pomocą mikrostrumieni


  W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki wstępnych badań. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnych gatunków mięsa dla zadanych parametrów gazu w mikrostrumieniach. Następnie modelowano rozkład temperatury w próbkach i określano współczynniki wnikania ciepła od gazu chłodzącego do próbki mięsa. CHILLING OF SAMPLES OF MEAT WITH THE USING MICROJETS The paper presents the use micro-jets to cool the meat. Presented a research position and results of preliminary studies. Experimentally determined cooling curves for different species of meat for the given parameters of gas in micro-jets. Then modeled the temperature distribution in the samples and heat transfer coefficients determined from the cooling gas to the sample of meat.Mięso, w tym wieprzowe, charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością pod względem jakości i przydatności technologicznej. Podobnie jest w przypadku innych surowców, półfabrykatów i produktów spożywczych [1]. Właściwości termofizyczne materiałów spożywczych mają znaczący wpływ na jakość wytwarzanych produktów. Zmiany chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologiczne powinny być brane pod uwagę przy proponowaniu technologii przetwarzania. Znaczącą rolę pełnią już warunki uboju wpływające [...]

Poprawa efektywności chłodzenia mięsa wieprzowego


  Szybkość schładzania mięsa wieprzowego ma duży wpływ zarówno na jakość końcowego produktu, jak i na efektywność energetyczną procesu. Zbyt wolne chłodzenie powoduje, że zbyt szybko spada pH mięsa. Zbyt szybkie chłodzenie sprawia, że może wystąpić tak zwany skurcz chłodniczy [9]. Obecne badania wskazują, że skurcz chłodniczy jest zależny od relacji pomiędzy temperaturą mięsa a stopniem zakwaszenia. Dodatkowym problemem podczas schładzania mięsa jest ususz chłodniczy, który zależy od jakości mięsa, jak i od samego procesu poubojowego schładzania mięsa. Artykuł ma na celu porównanie kilku metod schładzania mięsa z uwzględnieniem ich wpływu na szeroko rozumianą efektywność procesu. IMPROVEMENTS OF PORK COOLING EFFICIENCY Pork cooling rate has a major impact on both the quality of the final product and the energy efficiency of the process. Too slow cooling causes the pH drops too quickly meat. Too rapid cooling causes that you may experience a so-called cooling shrinkage [9]. Current research indicates that the contraction of cooling is dependent on the relationship between the temperature of the meat and the degree of acidity. An additional problem during the cooling of meat is weight loss which depends on the quality of meat and from the cooling process meat slaughter. The paper is to compare several methods of cooling the meat of their impact on the wider process efficiency.1. Wstęp Po uboju pH mięsa wieprzowego spada z wartości 7,0 do 5,3-5,8 w czasie od 6 do 12 godzin [11]. Z tego powodu wielu badaczy zaleca, aby mięso w czasie do 12 godzin po uboju było schłodzone do temperatury poniżej 10ºC [3]. Działanie to ma na celu zmniejszenie szybkości spadku pH mięsa, a tym samym poprawie jego właściwości zarówno przetwórczych, jak i kulinarnych. Proces chłodzenia nie może zachodzić zbyt szybko, gdyż może to spowodować zmiany w strukturze mięsa [6]. [...]

Ocena szybkości schładzania mięsa wieprzowego za pomocą mikrostrumieni


  W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia próbek mięsa pochodzących z szynki wieprzowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki pomiarów szybkości schładzania i związane z nimi współczynniki wnikania ciepła. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnego ciśnienia gazu zasilającego głowicę mikrostrumieniową. Następnie modelowano rozkład temperatury w próbkach, rozwiązując zagadnienie odwrotne przewodnictwa ciepła. Wyniki numeryczne porównano z eksperymentalnymi i określano współczynniki wnikania ciepła od gazu chłodzącego do próbki mięsa. Chilling of pork ham with the use of microjets This paper presents the use of microjets to cool samples of meat from pork ham. Experimental stand and preliminary results are presented. Experimentally determined cooling curves for different gas supply pressure for microjet head. The temperature distribution in the sample by solving inverse heat conduction problem are simulated. Numerical results were compared with the experimental and the heat transfer coefficients are determined from the cooling gas to the sample of meat.1. Wprowadzenie Efektywność energetyczna urządzeń i procesów technologicznych nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach. Chłodnictwo jest tym działem przemysłu, który z tymi zagadnieniami ma poważne trudności. Z jednej bowiem strony wymieniane są stosowane dotychczas czynniki chłodnicze o dobrych właściwościach termodynamicznych na bardziej ekologiczne, ale niestety o gorszych właściwościach. W związku z tym wzrasta zużycie energii elektrycznej do napędów urządzeń chłodniczych. Z drugiej strony w tradycyjnych układach chłodniczych już nie bardzo jest możliwe podwyższenie sprawności urządzeń [9]. W związku z tym poszukuje się nowych metod obniżania temperatur do wykorzystania w chłodnictwie. Praca prezentuje najnowsze rozwiązanie pozwalające na intensyfikację wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a powierzchnią schładzanego mięsa,[...]

 Strona 1