Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:" Agnieszka Flaga -Marya"

Ocena urządzeń energetycznych za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet


  W artykule przedstawiono istotę jedno- i wielokryterialnych metod oceny, ze szczególnym uwzględnieniem wielokryterialnej metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (z ang. Analitical Hierarchy Process, AHP). Zaproponowano budowę hierarchii celów na podstawie zasady trwałego rozwoju oraz międzynarodowych kryteriów, wypracowanych w programie ekoetykiet - wspólnotowego oznakowania ekologicznego, przyznawanego produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z tej samej kategorii. Omówiono podstawy psychologiczne stosowania AHP oraz sposoby rozwiązywania problemów związanych z uwzględnianiem celów ekonomicznych w analizie. Konkretny przykład zastosowania zaproponowanej metody oceny do wyboru rzeczywistej pompy ciepła zostanie przedstawiony w kolejnych dwóch artykułach. Multi -criteria evaluation of power equipment using the AHP-HIPRE method and eco -labeling criteria The article presents the idea of different single criterion and multi-criteria methods of analysis focusing on a method known as Analitical Hierarchy Process (AHP). The authors suggest designing the hierarchy of criteria based on the concept of sustainable development and on criteria originating from the ecolabeling programs. The physiological rationalization of AHP as well as the problems of introducing into the analysis the economical criteria are also discussed. The application of the AHP method for selecting the heat pump is presented in the next two articles. In these articles the hierarchy of criteria is developed based on the methodology presented in the current article. Wstęp Przy podejmowaniu decyzji, świadomie lub nieświadomie, stosuje się albo metodę jednokryterialną, szukając rozwiązania, które najlepiej spełnia jedno wybrane kryterium, albo uznaje się fakt, że jest wiele kryteriów, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a ostateczne rozwiązanie ma charakter kompromisu pomiędzy tymi kry[...]

 Strona 1