Wyniki 1-10 spośród 79 dla zapytania: authorDesc:"A. Piotrowska"

Fałszywe świadectwa odbioru stali zbrojeniowej oraz związane z tym konsekwencje dla wykonawcy


  Wostatnim czasie na rynku zbrojeń do konstrukcji betonowych miały miejsce przypadki podrabiania świadectw odbioru, tzw. atestów, które jako dokumenty odbioru dostarczane są na budowę razem z materiałem. Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS) jako organizacja, której celemjest zapewnienie najwyższej jakości wyrobów stalowych, pragnie zwrócić na ten fakt szczególną uwagę wykonawców konstrukcji budowlanych. Do każdej dostawy stali zbrojeniowej powinny być dołączone następujące dokumenty: ● dowód dostawy, który zawiera dane handlowe (nr klienta, nr zamówienia), nazwę wyrobu, gatunek stali, liczbę i dane dotyczące wiązek (nr i wagę każdej wiązki), wymiary (średnicę i długość), numery wytopów oraz całkowitą wagę dostarczanego materiału; ● świadectwo odbioru (atest) zawierające: - numer dowodu dostawy (do jednego dowodu dostawy moż[...]

Drodzy Czytelnicy

Czytaj za darmo! »

Biezacy numer Elektroniki przynosi zbiór artykuółw z IV Konferencji Sprawozdawczej Projektu Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiał ów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych. (InTechFun) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009 - 2013. Wzorem ubiegyłch lat, sprawozdawane prace byył przedstawione w czasie dwu - dniowej Sesji Specjalnej na XI. Krajowej Konferencji Elektroniki w Darółwku Wschodnim (11 - 14.06.2012 r.). Ta forma sprawozdawczosci zdaje sie najlepiej sułzyc szerokiemu upowszechnianiu wiedzy zarówno o wynikach naukowych Projektu InTe[...]

Grzyby pleśniowe w żywności przechowywanej w obniżonej temperaturze


  Grzyby pleśniowe wykazują niewielką wrażliwość na niską temperaturę i często stanowią zanieczyszczenie żywności chłodzonej i mrożonej, jak również powierzchni w pomieszczeniach do jej przechowywania. Jest to poważny problem, ponieważ organizmy te są przyczyną psucia się żywności, jak również produkują toksyczne metabolity. W artykule omówiono przyczyny i skutki zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego przechowywanej w warunkach obniżonej temperatury grzybami pleśniowymi. Przedstawiono mechanizmy obronne pozwalające na rozwój pleśni w niskiej temperaturze. Zaprezentowano wyniki badań własnych zanieczyszczenia powierzchni w pomieszczeniach do przechowywania żywności oraz produktów spożywczych chłodzonych (sałatki i surówki) i mrożonych (mieszanki warzywne). Wzrastające zapotrzebowanie konsumentów na żywność wygodną, o niskim stopniu przetworzenia i wysokiej wartości żywieniowej oraz przesłanki ekonomiczne wymuszają na producentach stosowanie technologii gwarantujących przedłużenie trwałości produktu. Jednym ze sposobów zachowania jakości, konserwacji i utrwalania produktów owocowych i warzywnych jest wykorzystanie obniżonej temperatury. W sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego mrożonki i chłodzone produkty "ready to eat" mają duży udział w produkcji, a ze względu na łatwość ich przygotowania do konsumpcji ich sprzedaż ma tendencję wzrostową [2, 8]. Niska temperatura jako czynnik wydłużający trwałość mikrobiologiczną produktów jest tylko wtedy skuteczna, gdy zapewnione zostaną właściwe standardy higieniczne i ciągłość łańcucha chłodniczego na każdym etapie produkcji i dystrybucji [11]. Spośród mikroorganizmów zanieczyszczających żywność, grzyby pleśniowe, z uwagi na ich mał[...]

The Equivalent Electrical Model for the heat exchanger considering working medium DOI:10.15199/48.2015.12.63

Czytaj za darmo! »

The Equivalent Electrical Model (EEM), based on the thermo-electric analogy was proposed for the heat exchanger model. The scheme of the EEM in a central part has two arms joined parallel. One of them corresponds to the heat transfer by the medium and the other to the heat transfer omitting the medium. The thermal capacitance of the medium between the active and passive elements and the thermal inductivity - these two elements correspond to the oscillations observed during investigation of the heat exchangers. Streszczenie. Dla modelowego wymiennika ciepła zaproponowano schemat równoważnego modelu elektrycznego (EEM) oparty na analogii termoelektrycznej. Zastępczy schemat elektryczny w swojej centralnej części ma dwie gałęzie połączone równolegle. Jedna z nich odpowiada wymianie ciepła poprzez medium, a druga z ominięciem medium. Pojemność cieplna medium pomiędzy elementami aktywnym i biernym oraz indukcyjność cieplna - te dwa elementy odpowiadają oscylacjom, obserwowanym w trakcie analizy przebiegu wymiany ciepła w wymiennikach ciepła.(Model elektryczny wymiennika ciepła uwzględniający rolę medium roboczego) Keywords: heat transfer, thermo-electric analogy, thermal inductivity, working medium Słowa kluczowe: wymiana ciepła, analogia termo-elektryczna, indukcyjność cieplna, medium robocze 1. Introduction The oscillations of a temperature occurred during some thermal processes are unexpected features of these phenomena. There are some investigations carried out to explain that behaviour of thermal processes. Vernotte [1] has carried out the modifications of classic Fourier equation of the heat conduction. These modifications take into consideration finite velocity of thermal flux propagation. This velocity is very high values in most of the practical cases (especially in the metals). The assumption of their infinity value (as is in the Fourier-Kirchhoff equation) is then acceptable. Some of the experiments show that this assumption is[...]

Stal zbrojeniowa wymagania norm budowlanych a zakładowa kontrola produkcji DOI:


  Przyjmuje się, że deklarowane przez producentów parametry wytrzymałościowo- odkształceniowe stali zbrojeniowej, uzyskiwane na podstawie długoterminowej kontroli produkcji, spełniają wymagania norm budowlanych. Charakter rozkładu ich wartości, uzyskanych w przypadku stali EPSTAL, dowodzi, że słusznie.Najbardziej istotnymi z punktu widzenia pracy konstrukcji właściwościami stali stosowanej do zbrojenia betonu są cechy wytrzymałościowe i odkształceniowe. Decydując o wyborze gatunku i klasy stali zbrojeniowej, projektant powinien zwracać uwagę przede wszystkim na jej charakterystyczną granicę plastyczności fyk (lub f0,2k w przypadku stali o małej ciągliwości - umowną granicę plastyczności, równą naprężeniu, przy którym odkształcenie trwałe próbki wynosi 0,2%), wytrzymałość na rozciąganie ft oraz wydłużenie procentowe próbki pod największym obciążeniem εuk. Eurokod 2 (EC2) podaje również, jako jeden z parametrów decydujących o przydatności stali zbrojeniowej, stosu[...]

Nasza droga do sukcesu DOI:


  Farm Frites Poland została założona w 1993 roku w Lęborku, jako wspólne przedsięwzięcie dwóch holenderskich producentów wyrobów ziemniaczanych: Farm Frites B.V. i Aviko B.V. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy - lokalny klimat sprzyjał uprawom ziemniaka, a okoliczne gleby były klasyfikowane jako tzw. Pierwsza Strefa Zdrowotności Ziemniaka. Jesienią 1994 roku nastąpiło otwarcie fabryki i uruchomienie linii produkującej frytki. W lipcu 2004 roku została uruchomiona linia placków ziemniaczanych, a w lipcu 2011 roku - linia płatków ziemniaczanych. Obecnie trzy nowoczesne linie umożliwiają firmie wytwarzanie około 50 różnych rodzajów frytek, placków i płatków na zamówienie trzech klientów: McDonald’s, Farm Frites oraz Aviko. Firma zatrudnia ponad 200 osób, współpracuje z ponad 90 dostawcami ziemniaka, głównie z rejonu Pomorza, a ilość ziemniaków wykorzystywanych do produkcji w ciągu roku wynosi ponad 200.000 ton. W Farm Frites Poland od wielu lat propagujemy zintegrowane podejście do zarządzania. Uważamy, iż w takim samym stopniu jak rozwój ekonomiczny firmy ważne jest dbanie o każdy aspekt działania organizacji. W ten sposób realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju, skupiając się głównie na doskonaleniu procesów, jakości, zrównoważonym rolnic[...]

Pleśnie w żywności trudny przeciwnik DOI:10.15199/65.2017.11.4


  Globalne straty żywności wg szacunków FAO sięgają prawie jednej trzeciej produkcji, czyli ok. 1,3 mld t rocznie. W Europie wynoszą one 280 kg/rok/osobę i dotyczą głównie produktów pochodzenia roślinnego: owoców i warzyw (ok. 50%), zbóż (35%), i najczęściej powstają podczas uprawy oraz przetwarzania lub u konsumenta [4]. Brak jednak danych literaturowych umożliwiających ocenę, jaki jest w tym udział produktów zanieczyszczonych przez grzyby pleśniowe. W europejskim systemie RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) nie ma raportów o zanieczyszczeniu żywności przez te organizmy. Ta pozornie dobra sytuacja wynika z badania małej liczby próbek na obecność pleśni, bo obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych nie obejmują wymagań dotyczących tych organizmów. Jednak zanieczyszczenie produktów spożywczych przez grzyby pleśniowe to wciąż poważny problem z ekonomicznego punktu widzenia, ale przede wszystkim ze względu na skażenie przez toksyczne metabolity - mykotoksyny, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia konsumentów. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ grzybami pleśniowymi Pleśnie mogą stanowić zagrożenie dla każdego rodzaju żywności, i to na każdym etapie jej produkcji i dystrybucji. Jest to związane zarówno z cechami morfologicznymi, fizjologicznymi, aktywnością enzymatyczną grzybów, jak i składem chemicznym surowca oraz produktu, wartością pH, wilgotnością, temperaturą przechowywania, sposobem utrwalania, a także warunkami produkcji. Pierwotnym źródłem grzybów pleśniowych mogą być surowce wykorzystywane do produkcji żywności. Zboża, owoce i warzywa, z racji swojego składu i zawartości wody, są niezwykle podatne na porażenia pleśniowe zarówno podczas wegetacji, jak i na etapie przetwarzania oraz przechowywania. Surowce mogą być zasiedlane przez patogeny roślin, głównie z rodzaju: Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Aureobasidium, Botrytis, Phoma, Phytophtora i Sclerotinia, lub przez tzw. grzyby przechowalnicze z ro[...]

 Strona 1  Następna strona »