Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BEATA NIEZGODA-ŻELASKO"

Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy wyparnych Część 1


  W pracy przedstawiono algorytm obliczeń cieplno-przepływowych skraplaczy wyparnych. Sposób przeprowadzania obliczeń zilustrowano przykładem obliczeniowym. Wyznaczono wydajność cieplną i opory przepływu czynników dla założonych parametrów geometrycznych wymiennika. Określono optymalną, teoretyczną wartość gęstości zraszania powierzchni wymiany ciepła wodą, zapewniającą maksymalną wydajność cieplną przy minimalnych oporach przepływu po stronie powietrza. 1. Wstęp Skraplacze wyparne (natryskowo-wyparne) są powszechnie stosowane w instalacjach chłodniczych o dużej wydajności. Charakteryzują się wysoką efektywnością zachodzących w nich procesów wymiany ciepła i małym zużyciem wody chłodzącej. Ponieważ w skraplaczach wyparnych granicę chłodzenia wyznacza temperatura termometru mokrego powietrza, która jest przeważnie o kilka stopni niższa od temperatury termometru suchego, możliwe jest osiągnięcie w tych wymiennikach niższych temperatur skraplania, w porównaniu ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem. Wymienniki chłodzone wyparnie charakteryzują się, w stosunku do wymienników chłodzonych powietrzem, mniejszym zużyciem materiałów (od 30 do 50%), wynikającym z mniejszej wymaganej powierzchni wymiany ciepła i mniejszej liczby wentylatorów. Związane to jest z mniejszym (do 50%) zapotrzebowaniem miejsca. Zużycie energii napędowej wentylatorów jest około trzykrotnie niższe niż w systemach chłodzenia powietrznego (mniejsze strumienie powietrza), a moc napędowa pompy wody jest około czterokrotnie mniejsza niż w systemach chłodzenia wodnego. Oszczędność wody w porównaniu z otwartym systemem chłodzenia wodnego wynosi co najmniej 95% [19, 20]. Konstrukcje skraplaczy różnią się głównie rodzajem i sposobem rozmieszczenia wentylatorów oraz kierunkiem przepływu powietrza. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy skraplacza wyparnego z wentylatorem osiowym umieszczonym na szczycie urządzenia (wymiennik ciepła po stronie ssawnej wentylatora). [...]

Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy wyparnych Ciąg dalszy artykułu


  Obliczenia przepływowe skraplacza wyparnego sprowadzają się do wyznaczenia oporów przepływu powietrza przez pęczek rur gładkich zraszanych wodą oraz oporów przepływu skraplającej się pary czynnika ziębniczego w wężownicy. 3.1. Opory przepływu powietrza podczas opływu pęczka rur gładkich zraszanych wodą Spadek ciśnienia powietrza przepływającego w przeciwprądzie w stosunku do spływającej grawitacyjnie wody zraszającej można wyznaczyć z zależności Zalewskiego-Gryglaszewskiego [21], bazującej na wzorach Gaddisa-Gnielinskiego [17], odnoszących się do opływu pęczka rur gładkich w przypadku braku zraszania, tzn. pracy skraplacza "na sucho", na przykład w warunkach niskich temperatur powietrza zewnętrznego i/lub małego obciążenia cieplnego skraplacza. Stratę ciśnienia powietrza przy opływie pęczka suchych rur gładkich można wyznaczyć za pomocą wzoru:[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe wyparnych chłodnic cieczy Część I


  W artykule przedstawiono algorytm obliczeń cieplno-przepływowych chłodnic wyparnych cieczy. Sposób przeprowadzania obliczeń zilustrowano przykładem obliczeniowym chłodnicy wyparnej wody. Wyznaczono wydajność cieplną i opory przepływu czynników dla założonych parametrów geometrycznych wymiennika. Określono optymalną, teoretyczną wartość gęstości zraszania wodą powierzchni wymiany ciepła, zapewniającą maksymalną wydajność cieplną przy minimalnym oporze przepływu powietrza.1. Wstęp Powietrze jest czynnikiem dostępnym bez żadnych ograniczeń, ale pod względem termodynamicznym jest to czynnik znacznie gorszy niż woda. Woda z kolei ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne, ale jej dostępność jest ograniczona ze względu na występujący i nasilający się ciągle deficyt. Z tych względów, najlepszym rozwiązaniem wydaje się być jednoczesne zastosowanie wody i powietrza, jako czynników chłodzących. Doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu powietrza z wodą, przy równoczesnym dopływie ciepła, powoduje wystąpienie procesu nieadiabatycznego odparowania wody do powietrza. W wyniku tego procesu następuje odprowadzenie przez powietrze utajonego ciepła nawilżającej je pary wodnej oraz w znacznie mniejszym stopniu, ciepła jawnego, przejmowanego od powierzchni wody przez strumień powietrza. Chłodzenie wyparne w stosunku do chłodzenia powietrzem jest efektywniejsz i korzystniejsze termodynamicznie, ponieważ przebiega przy niższym poziomie temperatury. W stosunku do wymienników chłodzonych wodą w obiegu otwartym, wymienniki wyparne charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem świeżej wody. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy chłodnicy wyparnej cieczy. 1 2 3 4 6 5 Powietrze Powietrze Woda chłodzaca Woda uzupełniajaca Wlot czynnika chłodzonego Wylot czynnika chłodzonego Rys. 1. Schemat ideowy chłodnicy wyparnej [6], [7], [21]: 1 - wężownica, 2 - zraszacz, 3 - odkraplacz, 4 - wentylator, 5 - zbiornik wody chłodzącej, 6 - pom[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe wyparnych chłodnic cieczy Część II


  W artykule przedstawiono algorytm obliczeń cieplno-przepływowych chłodnic wyparnych cieczy. Sposób przeprowadzania obliczeń zilustrowano przykładem obliczeniowym chłodnicy wyparnej wody. Wyznaczono wydajność cieplną i opory przepływu czynników dla założonych parametrów geometrycznych wymiennika. Określono optymalną, teoretyczną wartość gęstości zraszania wodą powierzchni wymiany ciepła, zapewniającą maksymalną wydajność cieplną przy minimalnym oporze przepływu powietrza.3. Obliczenia przepływowe Obliczenia przepływowe chłodnicy wyparnej sprowadzają się do wyznaczenia oporów przepływu powietrza przez pęczek rur gładkich zraszanych wodą oraz oporów przepływu chłodzonej cieczy w wężownicy. 3.1. Opory przepływu powietrza podczas opływu pęczka rur gładkich zraszanych wodą Spadek ciśnienia powietrza przepływającego w przeciwprądzie w stosunku do spływającej grawitacyjnie wody zraszającej, można wyznaczyć z zależności Zalewskiego- Gryglaszewskiego [22], z wykorzystaniem wzorów Gaddisa- Gnielinskiego [15], odnoszących się do opływu pęczka rur gładkich w przypadku braku zraszania, tzn. pracy skraplacza "na sucho", na przykład w warunkach niskiej temperatury powietrza zewnętrznego i/lub małego obciążenia cieplnego chłodnicy. Stratę ciśnienia powietrza przy opływie pęczka suchych rur gładkich, można wyznaczyć za pomocą wzoru: (30) Sposób obliczania współczynnika oporu ξ uzależniony jest od układu przestrzennego rur. Dla przestawnego układu rur, według Gaddisa-Gnielinskiego [15], wyznacza się go z zależności: , (31) przy czym (32) . (33) Jeżeli: b  0,5 2a +1 (34) Jeżeli: b < 0,5 2a +1 (35) rz p N [...]

Projektowanie pośrednich układów chłodzenia zasilanych zawiesiną lodową

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości reologiczne i cieplne zawiesiny lodowej w aspekcie projektowania instalacji zasilanych zawiesiną lodową. PODSTAWOWYMI ograniczeniami stosowania zawiesin lodowych jako chłodziw są wysokie ceny generatorów zawiesiny oraz brak wiedzy w zakresie projektowania instalacji zasilanej tym medium. Specyficzne właściwości zawiesin lodowych wynikają z faktu, że czynnik ten jest mies[...]

Pośrednie układy chłodzenia zasilane zawiesiną lodową

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości nowego czynnika pośredniczącego - zawiesiny lodowej i wynikające z nich cechy instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zasilanych zawiesiną lodową. Uzupełnieniem artykułu jest przedstawienie przykładowych aplikacji oraz aspektów ekonomicznych zastosowania zawiesiny lodowej w pośrednich układach chłodzenia. Zawiesina lodowa - zalety i wady Do nowych, ekologicznych chło[...]

 Strona 1