Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Matuszyk"

Obchody w Katowicach 90-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Czytaj za darmo! »

W dniach 5÷7 listopada 2009 r., Katowicki oddział PZITS zorganizował na terenie województwa śląskiego obchody 90-lecia działalności Stowarzyszenia. Pierwszym punktem obchodów była ogólnopolska dwudniowa konferencja techniczna pt. "Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze", poświęcona w całości zagadnieniom gospodarki wodno-ściekowej i ekologii. Konferencja zgromadziła liczne grono osób związanych zawodowo z tą branżą, a także kilkanaście firm wystawienniczych, partnerów branżowych Katowickiego Oddziału PZITS. Otwarcia konferencji dokonał prezes Katowickiego Oddziału PZITS, członek Krajowej Rady PIIB, Zbigniew Matuszyk, który witając uczestników i przybyłych gości życzył owocnych obrad i konstruktywnych wniosków. Część roboczą konferencji rozpoczął przedsta[...]

III Krajowa Konferencja Techniczna Katowickiego Oddziału PZITS pt. "Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze"


  W dniach 13-14 maja 2010 r. w Katowicach w siedzibie Staleksportu przy ul. Mickiewicza 29, odbyła się III Krajowa Konferencja Techniczna organizowana przez Katowicki Oddział PZITS z cyklu "Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze". Tym razem obejmowała ona zagadnienia: ● w pierwszym dniu - ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ● w drugim dniu - wentylacji i klimatyzacji oraz gazownictwa. Licznych uczestników konferencji (ok. 180 osób oraz 8 wystawców) i zaproszonych gości przywitał Prezes Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS, kol. Zbigniew Matuszyk. Po słowie wstępnym i podziękowaniu patronom honorowym i medialnym oraz wielu sponsorom za wkład merytoryczny i finansowy w organizację konferencji, otworzył dwudniowe obrady. rur podwójnych "TwinPipe" oraz wymierne korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa po wdrożeniu tego typu rozwiązań. "Sposoby ograniczania strat w sieciach ciepłowniczych w aspekcie stosowania rur preizolowanych o różnych rodzajach izolacji", to kolejny referat Ireneusza Iwko, przedstawiciela firmy Logstor. Prelegent podał wiele możliwych do zastosowania przykładów zmniejszania strat przy przesyle ciepła na znaczne odległości w systemach ciepłowniczych oraz efekty ekonomiczne tych wariantów. Mówca zwrócił także uwagę na dodatkowe aspekty ekologiczne, jakim jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, po zastosowaniu każdego z rozpatrywanych wariantów ograniczenia strat ciepła przy przesyle od źródła do odbiorcy. Następne referaty dotyczyły wdrażanych systemów zarządzania i analizowania sieci ciepłowniczych oraz wykorzystania zdalnego monitoringu w ciepłownictwie. Jerzy Zielazko z firmy Kelvin zaprezentował informatyczny system "Termis" do zarządzania sieci[...]

III Krajowa Konferencja Techniczna Katowickiego Oddziału PZITS pt. "Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze"


  W dniach 13-14 maja 2010 r. w Katowicach w siedzibie Staleksportu przy ul. Mickiewicza 29, odby􀃡a si􀄊 III Krajowa Konferencja Techniczna organizowana przez Katowicki Oddzia 􀃡 PZITS z cyklu "In􀄪ynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze". Tym razem obejmowa􀃡a ona zagadnienia: 􀆔 w pierwszym dniu - ciep􀃡ownictwa i ogrzewnictwa, 􀆔 w drugim dniu - wentylacji i klimatyzacji oraz gazownictwa. Licznych uczestników konferencji (ok. 180 osób oraz 8 wystawców) i zaproszonych go􀄞ci przywita􀃡 Prezes Zarz 􀄅du Katowickiego Oddzia􀃡u PZITS, kol. Zbigniew Matuszyk. Po s􀃡owie wst􀄊pnym i podzi􀄊kowaniu patronom honorowym i medialnym oraz wielu sponsorom za wk􀃡ad merytoryczny i  nansowy w organizacj􀄊 konferencji, otworzy􀃡 dwudniowe obrady. rur podwójnych "TwinPipe" oraz wymierne korzy􀄞ci ekonomiczne dla przedsi􀄊biorstwa po wdro􀄪eniu tego typu rozwi􀄅za􀄔. "Sposoby ograniczania strat w sieciach ciep􀃡owniczych w aspekcie stosowania rur preizolowanych o ró􀄪nych rodzajach izolacji", to kolejny referat Ireneusza Iwko, przedstawiciela  rmy Logstor. Prelegent poda􀃡 wiele mo􀄪- liwych do zastosowania przyk􀃡adów zmniejszania strat przy przesyle ciep􀃡a na znaczne odleg􀃡o􀄞ci w systemach ciep􀃡owniczych oraz efekty ekonomiczne tych wariantów. Mówca zwróci 􀃡 tak􀄪e uwag􀄊 na dodatkowe aspekty ekologiczne, jakim jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, po zastosowaniu ka􀄪dego z rozpatrywanych wariantów ograniczenia strat ciep􀃡a przy przesyle od 􀄨ród􀃡a do odbiorcy. Nast􀄊pne referaty dotyczy􀃡y wdra- 􀄪anych systemów zarz􀄅dzania i analizowania sieci c[...]

 Strona 1