Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Piasecki"

Przewodnik Komisji Europejskiej do nowej Dyrektywy Maszynowej


  Nowa Dyrektywa Maszynowa (NMD) 2006/42/WE nosi w tytule słowo "przekształcenie" (ang. recast), można zatem spodziewać się, że opiera się ona w przeważającej mierze na poprzednio obowiązującej dyrektywie 98/37/WE. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka skala zmian merytorycznych jest niewielka. Konsekwencje tych zmian są jednak dostrzegalne pod wieloma względami, a towarzyszą im zmiany formalne, chyba najbardziej kłopotliwe dla stosujących NMD. Udoskonalenia wprowadzone w NMD wychodziły naprzeciw postulatom użytkowników dyrektywy - stron zainteresowanych. Uwzględnione również zostały interpretacje, tworzone głównie przez Grupę Roboczą ds. Maszyn Komisji Europejskiej, jak również istotne aspekty Nowego Pakietu Legislacyjnego. Pakiet ten, rozwijający przede wszystkim zasady Nowego Podejścia do harmonizacji technicznej, ukazał się zresztą już po opublikowaniu NMD. W procesie powstawania NMD istotną rolę odegrały także ciała opiniodawcze biorące udział w procesie legislacyjnym, głównie stanowisko Parlamentu Europejskiego. Siłą rzeczy, akt prawny powstający na drodze o charakterze w pewnym stopniu negocjacyjnym, zawsze nosi cechy kompromisu, co skutkuje nieostrymi pojęciami, ogólnikowością i kłopotami w bardziej złożonych sytuacjach spotykanych w praktyce. Przyjęcie zaś koncepcji niewprowadzania rewolucyjnych zmian do status quo zaowocowało odziedziczeniem pewnych wad wrodzonych po dyrektywie 98/37/WE. Najważniejsze zmiany wprowadzone w NMD w stosunku do dyrektywy 98/37/WE to: ♦ rozwinięcie i wzbogacenie definicji, ♦ włączenie dźwigów budowlanych i urządzeń podnoszących, których prędkość nie jest większa niż 0,15 m/s lub z których można prowadzić prace, ♦ dodanie do zakresu przenośnych maszyn do montażu i innych maszyn udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, ♦ uściślenia dotyczące podległości pod NMD maszyn zamocowanych na środkach transportu, ♦ rozgraniczenie zakresu stosowania NMD i dyrektywy niskon[...]

 Strona 1