Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KRZYKOWSKI"

Experimental study of radio frequency power broadening in ABMR-LIRF method


  The study of the level structure of complex atoms by semiempirical methods of analysis of the fine and the hyperfine structure (hfs) requires very precise experimental data. This is the reason to use for the investigation of the hfs of the many electron atoms high precision laser spectroscopy methods such as ABMR-LIRF to improve the accuracy of the results. In this method it is most important to obtain the value of the resonance frequency of a transition between investigated hyperfine structure electron levels as accurate as possible. This resonance frequency is determined from the position of the centre of the spectral line. The accuracy of this value is strongly related to the line profile and the line width. It is very important to achieve the spectral line close to the natural spectral width. The spectral line width obtained by ABMR-LIRF method unfortunately depends on several broadening mechanisms. In the work presented here we concentrate on the experimental investigations of one of these mechanisms - the radio frequency power broadening for the observed ABMR-LIRF spectrum. In the laboratory of the Chair of Quantum Engineering and Metrology the investigation of the hfs on an atomic beam was started in the middle of 90’s of the 20th century. Experiments concentrated on the hfs and isotope shifts of the 3d elements [1-6] and rare earths elements [7, 8]. The first investigations with application of the ABMR-LIRF method in our laboratory were made in 2002 [9]. Nowadays we concentrate on the precision investigation of the high energy (above 20000 cm-1) metastable levels in the chromium atom [10, 11]. The efficient and stable population of this kind of excited electron levels using our method is quite low. To obtain a good signal to noise ratio (SNR) in the double resonance spectrum we must use high power of the rf field. In this case the value of line width increases due to the power broadening mechanism. Our aim in [...]

Retencja olejków eterycznych w poddawanych liofilizacji liściach selera zwyczajnego (Apium graveolens L.)

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była identyfikacja wpływu parametrów liofilizacji na retencję olejków eterycznych w liściach selera zwyczajnego (Apium graveolens L.). Badania prowadzono w zakresie temperatur 20°C-70°C dla wartości ciśnienia: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Liście selera zamrażano w całości w warunkach konwekcji swobodnej, w temperaturze -30°C. Liofilizację przeprowadzano w liofilizatorze Alpha 1-4. Zawartość olejku eterycznego w badanym materiale oznaczano zgodnie z FP VI (2002). Analizę jakościową wyekstrahowanych olejków przeprowadzono metodą GC/MS. W wyniku badań wykazano istotność wpływu temperatury i ciśnienia traktowanych jako zmienne niezależne oraz istotność ich jednoczesnego wpływu na retencję olejków eterycznych w badanych liofilizatach. Najlepszymi warunki realizacji procesu[...]

Ocena degradacji barwników chlorofilowych i karotenoidowych

Czytaj za darmo! »

Za cel pracy przyjęto ocenę wpływu parametrów liofilizacji na degradację barwników chlorofilowych i karotenoidowych w liściach lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale Koch.). Badania prowadzono na czterech poziomach ciśnienia: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa w zakresie temperatury od 20°C do 70°C. Wstępnie zamrażane liście (w temperaturze -30°C) liofilizowano w aparacie Alpha1-4. Zawartość chlorofili oraz sumy karotenoidów w badanym materiale oznaczano metodą spektrofotometryczną, wykorzystując absorpcyjny spektrofotometr typu Diode Array (Hewlett-Packard). Sposób wykonania oznaczenia oparto na metodzie Lichtenthalera. Wykazano istotny wpływ zmiennych niezależnych (ciśnienie, temperatura) na zawartość wybranych barwników w liofilizowanych liściach. ASSESSMENT OF CHLOROPHYLL AND C[...]

Biomass and biogas as an energy source in geothermal hybrid power plants Biomasa i biogaz jako źródło energii w hybrydowych siłowniach geotermalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1773


  Projects of geothermal hybrid power plants based on biomass and biogas were presented and analyzed from economic point of view. Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W pracy podano ogólne wiadomości o biomasie i energii geotermalnej jako odnawialnych źródłach energii oraz przedstawiono koncepcję połączenia ich wykorzystania w systemie hybrydowym. Omówiono również projekty hybrydowych siłowni geotermalnych wspomaganych biomasą i biogazem znajdujące się w fazie realizacji. Rozwiązania tego rodzaju przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i poprawy stanu środowiska naturalnego. Polska przystępując do Unii Europejskiej, przyjęła zobowiązania związane z rozwojem produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE). Podstawowymi dokumentami rządowymi dotyczącymi sektora OZE są "Polityka energetyczna Polski do 2030 r." oraz "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" wynikający z postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/EU w sprawie promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Według tego planu w 2020 r. w końcowym zużyciu energii w Polsce co najmniej 15% będzie pochodzić z OZE, przy czym dominujący udział ma mieć biomasa1). Biomasa jako źródło energii Na biomasę składają się substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, pochodzące z produktów, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz inne części odpadów2). Biomasa jest jedynym niekopalnym źródłem węgla, a naturalna powszechność występowania czyni ją trzecim największym nośnikiem energetycznym na świecie3, 4). W porównaniu z paliwami kopalnymi charakteryzuje się zerowym bilansem emitowanego ditlenku węgla, a z punktu widzenia bioekonomii będzie w perspektywie podstawowym surowcem chemicznym i energetycz[...]

 Strona 1