Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW MAŃKOWSKI"

Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa energetycznego w miejskich systemach ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

OCENA bezpieczeństwa energetycznego systemów energetycznych jest tożsama z analizą oceny ryzyka i zagrożeń czy analizą prawdopodobieństwa wystąpienia systemowych stanów awaryjnych. W ostatnich latach problematyka ta doczekała się wielu opracowań (np. 1, 2, 3) obejmujących takie dziedziny jak black aut w systemach elektroenergetycznych, systemowe awarie i zagrożenia w miejskich sieci wodociąg[...]

Techniczne możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń w miejskich systemach ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

DEKADACH lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych procesy modernizacyjne systemów ciepłowniczych wynikały głównie z dążenia do obniżenia kosztów własnych, działań regulacyjnych URE oraz konsekwencji związanych z obniżaniem mocy zamówionej oraz ilości ciepła sprzedanego odbiorcom. Działania termomodernizacyjne związane zarówno z korzyściami wynikającymi z ustawy z dnia 18.12.1998 r. w spra[...]

Ciepłownictwo w polityce energetycznej Polski do roku 2030

Czytaj za darmo! »

Podano zalecenia dla miejskich systemów ciepłowniczych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz spełnienia zaleceń licznych dyrektyw europejskich dotyczących zarówno energetyki jak i ochrony środowiska. W POLSKICH warunkach klimatycznych i paliwowych rozwój systemów dostarczających Ciepło Systemowe miejskim odbiorcom energii jest uzasadniony takimi przesłankami jak: ● bezpieczeństwem energetycznym ocenianym zarówno w krótkim, jak i długim okresie i obejmujące dostawę zarówno ciepła do ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub klimatyzacji, jak i w dużym stopniu energii elektrycznej wytwarzanej w elektrociepłowniach, ● czynnikami ekonomicznymi wynikającymi z analizy porównawczej cen ciepła wytwarzanego z energii elektrycznej lub gazu oraz uciążliwośc[...]

Uwarunkowania klimatyczne dla polskich systemów ciepłowniczych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę przesłanek klimatycznych oraz związanych z nimi elementów bezpieczeństwa energe- tycznego, a szczególnie bezpieczeństwa miejskich systemów ciepłowniczych. Keywords: climatic conditions, security of urban district heating systems Abstract The article presents an analysis of climatic conditions and re- lated elements of energy security, particularly the security of urban district heating systems. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski; Politechnika Warszaw- ska, e-mail: s.mankowski@itb.pl Uwarunkowania klimatyczne dla polskich systemów ciepłowniczych Climatic Conditions for Polish District Heating Systems STANISŁAW MAŃKOWSKI* ) CIEPŁOWNICTWO 11 LISTOPADA roku 2009 zostały przyjęte rządowe dokumenty dotyczące "Polityki energetycznej Polski do roku 2030" [13]. Polityka ta obejmuje następującą proble- matykę: ●  wzrost efektywności wykorzystania energii w zakre- sie odbiorców końcowych, zwiększenie sprawności wy- twarzania energii oraz ograniczanie strat w systemach przesyłowych i dystrybucji, ●  wzrost bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw paliw pierwotnych obejmujących: węgiel, gaz, paliwa ciekłe oraz energii elektrycznej i ciepła syste- mowego, ●  wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego energetyki jądrowej, ●  rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw oraz energetyki wiatrowej, ●  rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środo- wisko, a więc limitowanie emisji zanieczyszczeń do at- mosfe[...]

Recenzje

Czytaj za darmo! »

POMIARY ZAPACHÓW I ODCZUWALNEJ JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH Autorzy: Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki ISBN 978-83-249-5037-9.Pozycja została wydana przez Dział Wydawniczy Instytutu Techniki Budowlanej w lipcu 2012 r. - zawiera 452 strony, 120 rysunków oraz 68 tablic. Uzupełnia ona szeroki zbiór publikacji dotyczących jakości powietrza zarówno zewnętrznego, jak i w pomieszczeniach określanych tradycyjnie jako komfort cieplny, który uwzględnia odczuwanie prędkości powietrza, jego temperaturę i wilgotność lub temperaturę promieniowania przegród wewnętrznych, ale pomija zagadnienia związane z odczuwaniem zapachów. Publikacja ta jest nawiązaniem i kontynuacją do historycznej już książki prof. P.O. Fangera z Danii pt. "Komfort cieplny" tłumaczonej na język pol[...]

Krajowy Strategiczny Projekt Badawczy Budownictwa Energooszczędnego


  Na podstawie umowy z NarodowymCentrumBadań i Rozwoju, od 14 maja 2010 r., Instytut Techniki Budowlanej i Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska rozpoczęły realizację zadania nr 2 pt. Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno- materiałowych i instalacyjnych budynków w ramach Strategicznego Projektu Badawczego - Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Pozostałe zadania Krajowego Strategicznego Projektu Badawczego Budownictwa Energooszczędnego dotyczą następującej tematyki: ● analizamożliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie (nr 1); ● zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie (nr 3); ● rozwój diagnostyki cieplnej budynków (nr 4); ● zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach (nr 5); ● analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła (nr 6); ● działania promocyjne na rzecz zmniejszania energochłonności budynków (nr 7); ● warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej (nr 8). Zmiany energochłonności istniejących obiektów budowlanych, w ujęciu historycznym, w Finlandii i Polsce spowodowane procesami termomodernizacji pokazano na rysunku 1. Natomiast na rysunku 2 przedstawiono zmiany tego samego wskaźnika w przypadku budynków projektowanych w [...]

Warunki techniczno-prawne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejskich budynkach w Polsce DOI:10.15199/33.2015.01.18


  Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego [1] oraz wymagania dotyczące ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej nowych rozwiązań, pozwalających na budowę budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Widocznym tego skutkiem jest zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii - energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł ciepła (OZE). Największe dostępne dla człowieka źródło energii stanowi energia promieniowania słonecznego szacowana w Polsce na 3,3 - 4 GJ/m2 rocznie. Może ona być wykorzystywana w systemach umożliwiających produkcję energii elektrycznej i ciepła. Interesujący jest fakt, że w naszym kraju największa intensywność promieniowaniawystępuje na północy - nadBałtykiem, a najmniejsza na południu. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energię cieplną służą aktywne termicznie systemy słoneczne z kolektorami słonecznymi, natomiast w energię elektryczną panele fotowoltaiczne. W Polsce miejskie budynki w ok. 70% zasilane są z systemów ciepłowniczych tzw. ciepłem systemowym, a tylko 27%budynków zasilanych jest ze źródeł indywidualnych, w których sami właściciele mogą decydować o montażu np. kolektorów słonecznych, dlatego też w artykule poruszon[...]

 Strona 1