Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Kruzel"

Analiza skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej


  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skraplania czynników R134a i R404A w obszarze pary przegrzanej w kanałach konwencjonalnych i w minikanałach rurowych. Wykazano, że proces skraplania, rozpoczynający się lokalnie w obszarze pary przegrzanej, po wystąpieniu określonego przechłodzenia pary na ściance kanału, rozwija się następnie w układzie dwufazowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano procedurę obliczania wartości współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej. Uzupełnia ona opis wymiany ciepła oraz może być przydatna w projektowaniu skraplaczy chłodniczych. Istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dalszych badań w tym zakresie. ANALISYS OF THE REFRIGERANTS CONDENSATION IN THE SUPERHEATED VAPOR AREA Results of experimental investigations of the super vapour condensation of the R134a and R404A refrigerants in the conventional channel and in the pipe minichannels were presented. It was demonstrated that the condensation process which begins locally in the superheated vapor area, after the occurrence of a specific overcooling of the vapor on the channel wall, develops further in a two-phase system. On the basis of the conducted analysis, a procedure of heat transfer coefficient during condensation of refrigerant in superheated area calculation is presented. The knowledge of this procedure may be useful for the designing of refrigeration condensers. There is a justifiable requirement for the continuation of research in this area. Z prac badawczych Wykaz stosowanych oznaczeń C - współczynnik, wzór (3) D - średnica wewnętrzna kanału rurowego, mm L - długość wężownicy rurowej, m P - ciśnienie absolutne, Pa PPS - punkt początku skraplania q . - gęstość strumienia ciepła, W/m2 S - entropia właściwa, J/(kg·K) T - temperatura, oC (wρ) - gęstość strumienia masy, kg/(m2·s) V - objętość właściwa, m3/kg Objętość - stopień suchości Symbole gr[...]

 Strona 1