Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK KRAWCZYK"

55 lat Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Czytaj za darmo! »

Historia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG) rozpoczyna się w 1952 r., gdy na mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z 12.07.1952 powołano Wydział Łączności. Jego trzon stanowiły dwie spośród 7 katedr istniejących od 1945 r. na Wydziale Elektrycznym. Były to: Katedra Radiotechniki, kierowana przez prof. Pawła Szulkina (do 1955 rektor [...]

Katedra Architektury Systemów Komputerowych


  Rys historyczny Katedra Architektury Systemów Komputerowych (KASK) powstała na Wydziale Elektroniki w roku 1969. Wówczas to utworzono Instytut Cybernetyki Technicznej, którego dyrektorem został profesor Jerzy Seidler. W Instytucie tym utworzono Zakład Badań Operacyjnych i Przetwarzania Informacji - pod kierownictwem doc. dr. inż. Tadeusza Bartkowskiego - zmieniający wielokrotnie nazwę, by z chwilą likwidacji instytutów (w roku 1993) przerodzić się w Katedrę Architektury Systemów Komputerowych. Po przejściu doc. Tadeusza Bartkowskiego na emeryturę (rok 1997) nowym kierownikiem został prof. Henryk Krawczyk, który sprawuje tę funkcję obecnie. Warto przy tym podkreślić, że doc. Tadeusz Bartkowski walnie przyczynił się do powstania na Wydziale kierunku informatyka oraz zapoczątkował rozwój laboratoriów komputerowych. To w jego zakładzie pojawiły się pierwsze na Wydziale komputery: ZAM 41 (1966), SM3 czy Riad R32. Profesor H. Krawczyk od 2007 roku jest członkiem korespondentem PAN, a od 2008 roku pełni funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. W latach 2007-2009 zasiadał w Radzie Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontynuuje prace swego poprzednika, rozwijając laboratoria komputerowe w kierunku przetwarzania równoległego i rozproszonego. Katedra współpracuje również z Centrum Informacyjnym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), oferującym klastry i chmury obliczeniowe. Prof. Krawczyk od 2011 roku pełni rolę przewodniczącego Rady Użytkowników TASK. Dydaktyka Od 2003 roku Katedra Architektury Systemów Komputerowych oferuje atrakcyjną specjalność dydaktyczną aplikacje rozproszone i systemy internetowe dla studentów drugiego stopnia kierunku informatyka. Specjalność ta jest przeznaczona dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu przetwarzania rozproszonego i równoległego oraz nabyć umiejętność integracji komponentów programowych przez sieć Internet. Absolwent specjalności zdobywa umiej[...]

Inżynierowie przyszłości?


  W artykule omówiono dwie podstawowe metody kształcenia inżynierów oraz podkreślono rolę we współczesnym świecie inżynierów, zwracając uwagę na rozwój twórczych umiejętności, tak niezbędnych w globalnej gospodarce. Zaakcentowano potrzeby zmian oraz trudności ich realizacji w obecnych warunkach. Wskazano także rozwiązania już wdrażane na Politechnice Gdańskiej. Warunkiem uzyskania statusu inżyniera jest ukończenie studiów technicznych I stopnia realizowanych najczęściej na politechnikach. Rola ludzi techniki Na ogół uważa się, że inżynier ma wiedzę techniczną z danej dziedziny i potrafi wykorzystać ją w praktyce. Studia II stopnia rozszerzają te umiejętności i pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego magistra. Różnica pomiędzy inżynierami a naukowcami, nie zawsze jest ewident[...]

Aplikacje rozproszone jako bazowe usługi w inteligentnej przestrzeni obliczeniowej

Czytaj za darmo! »

W rozwoju aplikacji znaczącą rolę zaczynają odgrywać: z jednej strony elastyczna i łatwa integracja reprezentacji danych z uwzględnieniem kontekstu, z drugiej zaś wzrost stopnia interoperacyjności aplikacji, wynikający z powszechnej możliwości współpracy nawet geograficznie rozproszonych komponentów (rys. 1). Pierwszy trend widoczny jest szczególnie w rozwoju języka XML i pokrewnych technolo[...]

 Strona 1