Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ SAPUŁA"

Praca urządzeń zabezpieczeniowych podczas załączania transformatora

Czytaj za darmo! »

W obecnych czasach systemy elektroenergetyczne są mocno rozbudowane. Sprzyja to, powstawaniu dużej liczby stanów nieustalonych. Zdarza się, że zabezpieczenia identyfikują je jako zakłócenia, co jest powodem zbędnych wyłączeń, których należy unikać. Niepotrzebne wyłączenia są dość często przyczyną sporych strat finansowych, głównie w procesach technologicznych, w których wymagana jest bezprze[...]

Sposoby określania zawartości harmonicznych spotykane w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej

Czytaj za darmo! »

Wiele spośród obecnie produkowanych zabezpieczeń przeznaczonych do transformatorów ma możliwość blokowania działania poziomem zawartości poszczególnych harmonicznych (drugiej - podczas udaru prądu magnesującego, piątej - przy przewzbudzeniu). Producenci aparatury mają różne sposoby określania zawartości harmonicznych. Jako odniesienie przyjmuje się najczęściej: ● wartość harmonicznej [...]

Algorytmy akwizycji danych w e-diagnostyce sieci rozdzielczych


  System służący do automatycznego diagnozowania stanów technicznych wyłączników zainstalowanych w rozdzielnicach SN ma postać autonomicznej sieci teleinformatycznej, której ogólna architektura przedstawiona jest na rys. 1. Elementami sieci są Podsystemy Akwizycji Danych Źródłowych - urządzenia wykonujące pomiary sygnałów wyłączników, Koncentratory Danych, KD, - znajdujące się w rozdzielni komputery gromadzące i analizujące dane przesyłane z Podsystemów Akwizycji Danych oraz Centralny Serwer, CSW, - komputer znajdujący się w centralnej dyspozytorni systemu energetycznego. Urządzenia UAD integrują w sobie funkcje sterowników polowych z funkcjami akwizycji danych. UAD gromadzą wyniki pomiarów wszelkich sygnałów dostępnych z wyłącznika w postaci ciągów cyfrowych próbek. Dodatkowo gromadzone są dane zawierające wyniki testów samodiagnostyki urządzenia [4] Pozyskiwane źródłowe dane są wykorzystywane przez algorytmy automatyki zabezpieczeniowej w samym urządzeniu UAD oraz są przesyłane do Koncentratora do dalszej obróbki. Dla celów realizacji algorytmów zabezpieczeniowych dane są poddawane wstępnej filtracji cyfrowej oraz operacji repróbkowania. W wyniku tych operacji dla każdego kanału analogowego (prądowego czy napięciowego) otrzymywanych jest dokładnie 128 próbek na okres sygnału - bez względu na częstotliwość przebiegu - i wszystkie parametry sygnałów potrzebne do realizacji algorytmów zabezpieczeniowych są wyznaczane z tych 128 próbek. Dla celów transmisji do Koncentratora dane są poddawane jedynie operacji decymacji w stosunku 1/16, 1/8, ¼, ½ lub 1 oraz agregowane w bufory. UAD Urządzenie akwizycji danych (UAD) zbudowane jest z następujących m[...]

Zastosowanie urządzeń zabezpieczeniowych do małogabarytowych rozdzielnic kopalnianych

Czytaj za darmo! »

Wymagania stawiane przed urządzeniami Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej są podyktowane wieloma czynnikami. Wymagania te można podzielić na: ● podstawowe, tj. wymagania cieplne, środowiskowe, mechaniczne, dynamiczne, izolacji, oraz określonej dokładności działania oraz ● dodatkowe, tj, odporność na zakłócenia wysokiej częstotliwości, na zakłócenia powodowane przez[...]

Wykorzystanie procesorów sygnałowych nowej generacji w aplikacjach teleinformatycznych stosowanych w energetyce

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii wytwarzania procesorów sprzyja pojawianiu się nowych modeli lub rodzin o coraz większej mocy obliczeniowej. W ostatnich latach widoczny jest kierunek rozwijania architektury wielordzeniowej, co skutkuje wzrostem wydajności procesora, bez konieczności podnoszenia częstotliwości taktowania. Jest to skuteczny sposób radzenia sobie z niekorzystnymi zjawiskami fizycznymi, pojawiającymi się przy wysokich częstotliwościach. Chodzi głównie o powstawanie dużych ilości ciepła, które trudno skutecznie odprowadzać oraz zjawiska falowe. Zwiększenie wydajności procesorów skutkuje pojawianiem się coraz bardziej rozbudowanych systemów teleinformatycznych. Zależność ta widoczna jest także w aplikacjach stosowanych w energetyce. Systemy dla energetyki W Instytucie Tele- i Ra[...]

Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczeniowe do pracy w stacjach rozdzielczych sieci kopalnianych z zabezpieczeniem upływowym kontrolującym stan izolacji


  Sterowniki zabezpieczeniowe EAZ (elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej) służą do ochrony obiektów energetycznych w wyrobiskach kopalnianych, natomiast do ochrony stanu izolacji linii kablowych służą zabezpieczenia upływowe. Możliwości obecnie opracowywanych sterowników zabezpieczeniowych pozwalają na łączenie funkcji zabezpieczania np. silnika maszyny górniczej, jak również ochrony linii kablowej zasilającej maszynę. W artykule szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie ochrony przed skutkami obniżenia się lub utraty izolacji w sieci, na przykładzie urządzenia PW-1 opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Kontrola stanu izolacji doziemnej Sieci kopalniane pracują w układzie IT, gdzie wartość rezystancji doziemnej linii i urządzeń sieci ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce przeciwporażeniowej. Wzrost rezystancji izolacji powoduje zwiększenie stopnia bezpieczeństwa, w wyniku zmniejszenia się napięcia i prądu rażenia. Jest to szczególnie wyraźne w sieciach niskiego napięcia (do 1000 V) i o małej pojemności. Stosowanie urządzeń automatycznej kontroli stanu izolacji - zarówno w stanie beznapięciowym (blokujących zabezpieczeń upływowych), jak i pod napięciem roboczym (centralnych zabezpieczeń upływowych) lub/i zabezpieczeń ziemnozwarciowych pozwala jednocześnie na ograniczenie do minimum możliwości występowania podwójnych zwarć z ziemią. Umożliwiają one również ograniczenie innych zagrożeń, przede wszystkim pożarowych i wybuchowych. Z tych względów centralne zabezpieczenia upływowe stanowią z reguły wyposażenie kopalnianych przewoźnych stacji transformatorowych, natomiast blokujące zabezpieczenia upływowe są standardowym wyposażeniem poszczególnych odpływów w zestawach zasilających pompy, wentylatory, maszyny przodkowe itp. Podczas eksploatacji, w wyniku działania różnorodnych narażeń, izolacja traci stopniowo swoje właściwości elektryczne i mechaniczne. Do zagrożeń pochodzenia elekt[...]

Wybrane metody używane do budowy systemów ekspertowych


  Celem nadrzędnym jednej z prac prowadzonych w Instytucie Tele i Radiotechnicznym jest stworzenie uniwersalnego systemu eksperckiego(diagnostycznego) pozwalającego na automatyczne serwisowanie szerokiej gamy urządzeń produkowanych w instytucie. Przedstawiony w artykule materiał jest wstępem do osiągnięcia w/w celu. Systemy ekspertowe stanowią jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, która to jest nauką o metodach i technikach służących do realizacji zadań, których wykonanie, przez człowieka wymagałoby użycia jego inteligencji [2]. Systemy ekspertowe znalazły wiele praktycznych zastosowań. Stosuje się je z dużym powodzeniem do: - interpretacji (rozpoznawanie mowy, obrazów, identyfikacja sygnałów itp. [1]), - diagnostyki (diagnostyka medyczna, diagnostyka techniczna itp. [2]), - predykcji (prognoza pogody, rozwoju choroby itp. [1]), - kompletowania (kompletowanie złożonego sprzętu komputerowego w warunkach różnych ograniczeń itp. [1]), - planowania (analiza ryzyka, planowanie inwestycji [2]), - monitorowania (monitorowanie rozległych sieci, oraz procesów przemysłowych [1, 2]), - naprawy (systemy tworzące plany prac służących do usunięcia zdiagnozowanej usterki np. naprawa samochodu itp.), - instruowania (systemy wspomagające nauczanie- kursy multimedialne itp. [1]), - sterowania (systemy sterowania procesami przemysłowymi, rakietą itp. [1, 2]). Duże spektrum możliwości zastosowań oraz zalety, takie jak: stałość uzyskiwanych rezultatów(niezależna od stanu psychofizycznego człowieka), możliwość pracy w ściśle zdefiniowanych reżimach czasowych (bardzo ważna w systemach dynamicznych - pracujących on-line), możliwość obniżenia kosztów poprzez zmniejszenie czasu wykonywanych zadań i minimalizacji zasobów lu[...]

Wybrane metody kompensacji mocy biernej w sieciach SN


  Celem kompensacji mocy biernej w sieciach SN jest zmniejszanie strat energii. Kompensacja sprowadza się do poprawy współczynnika mocy i próby doprowadzenia go do wartości jak najbliższej jedności (cosφ = 1). W sieciach elektroenergetycznych jest wiele elementów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki, linie przesyłowe), generujących zapotrzebowanie na moc bierną, która jest niepożądana - nie jest zamieniana na pracę, a generuje straty przesyłowe (przepływ prądu przez rezystancję) [1-2]. Technicznie, kompensacja sprowadza się do równoległego podłączenia do obwodu o charakterze indukcyjnym elementu o charakterze pojemnościowym. Najczęściej jest to bateria kondensatorów, rzadziej dławiki kompensacyjne. Zaletą baterii kondensatorów jest prostota jej konstrukcji, natomiast wadą - brak możliwości płynnej regulacji stopnia kompensacji, co z kolei jest zaletą dławików kompensacyjnych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, należy pracować z delikatnym niedokompensowaniem, mimo występujących strat energii, gdyż przekompensowanie doprowadza do niebezpiecznego podniesienia się napięcia w węzłach sieci, co z kolei może być pr[...]

Kalibracja modułów pomiarowych urządzeń EAZ DOI:


  Ogólna klasyfikacja błędów pomiarowych występujących w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ Zadaniem układu pomiarowego stosowanego w urządzeniach automatyki zabezpieczeniowej EAZ jest przekształcenie analogowych sygnałów wejściowych na wielkości pomiarowe celem dostarczenia ich do pozostałych modułów oprogramowania. Są to:  dane kryterialne do algorytmów zabezpieczeń,  spróbkowane przebiegi do rejestratora,  dane pomiarowe do modułu parametrów pracy obiektu  dane pomiarowe do modułu interfejsu użytkownika - wyprowadzone na wyświetlacz lub transmitowane do systemu nadrzędnego. Jako układ pomiarowy (rys.1) traktowane jest połączenie układu elektronicznego z algorytmami pomiarowymi. Podstawowy tor pomiarowy zbudowany jest z:  układów dopasowujących w skład których wchodzą: przekładniki prądowe, napięciowe, konwertery prądowonapięciowe, układy dopasowujące poziomy napięć - ich zadaniem jest zmiana rodzaju sygnału na napięciowy o amplitudzie dostosowanej do wejść przetwornika A/C,  filtrów antyaliasingowych, przetwornika A/C zintegrowanego z multiplekserem,  oprogramowania pomiarowego realizującego algorytmy DSP przez procesor sygnałowy DSP. Pomiary obarczone są błędami, które mają różne źródła. Można je podzielić na dwie kategorie:  sprzętowe - związane z właściwościami elementów torów pomiarowych,  programowe - wynikające z algorytmów programowych. Na rysunku 2. przedstawiono diagram najc[...]

Wpływ układu optycznego na czułość zabezpieczenia łukowego DOI:


  Wielu zwarciom występującym w rozdzielnicach elektroenergetycznych towarzyszy łuk elektryczny. Bardzo często pozostawia on po sobie znaczne zniszczenia, jak również stwarza zagrożenie dla życia. W ostatnich latach coraz częściej rozdzielnice wyposażane są w zabezpieczenia łukowe współpracujące z czujnikami optycznymi. Kryterium identyfikacji zwarcia, jakim jest światło emitowane przez łuk zwarciowy jest najszybszym z możliwych kryteriów, dzięki temu zabezpieczenia te są w stanie wytworzyć sygnał sterujący otwarcie wyłącznika w czasie nieprzekraczającym 10 ms. Zabezpieczenia te, oprócz szybkiego wykrycia zwarcia, pozwalają również na jego lokalizację, dzięki czemu możliwa jest szybka i selektywna reakcja w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego, co znacząco ogranicza jego niszczące skutki. Powyższe zalety sprawiają, że zainteresowanie zabezpieczeniami łukowymi wciąż rośnie. W związku z powyższym w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym przeprowadzono badania, których wynikiem było wyposażanie produkowanych urządzeń EAZ (rozwinąć skrótowiec) w optyczne detektory zwarcia łukowego. Wyniki dotyczące przykładowych wykonań układu optycznego są przedstawione w niniejszym artykule. Układ do detekcji światła emitowanego przez łuk[...]

 Strona 1  Następna strona »