Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR SZUMSKI"

Inteligentny pomiar ciepła narzędziem do zwiększenia efektywności systemu ciepłowniczego


  Omówiono prowadzone w SPEC SA prace analityczne i badawcze dotyczące poprawy efektywności systemu ciepłowniczego. Wykazały one, że cel ten można zrealizować głównie przez zmniejszenie strat ciepła na przesyle, a to sprowadza się do dwóch podstawowych zagadnień. Są nimi zmniejszenie ubytków wody sieciowej i zmniejszenie strat ciepła na drodze źródło ciepła - odbiorca końcowy.Pomiar ilości ciepła w przyszłości Nadchodzące lata stawiają przed ciepłownictwem nowe wyzwania w standardach pomiaru i rozliczeń ciepła. Wzrost cen ciepła oraz konkurencja między pozostałymi jego dostawcami wymusza na przedsiębiorstwach ciepłowniczych zachowanie szczególnej staranności przy rozliczeniach z odbiorcami. Projekt nowej Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (Energy efficiency directive - EED )), zaprezentowany przez Komisję Europejską 22 czerwca 2011 r., zakłada wprowadzenie obligatoryjnego celu oszczędzania ciepła, tak by do 2020 r. możliwe było osiągnięcie 20% wzrostu efektywności energetycznej, w stosunku do scenariusza bazowego. Dlatego też w Dyrektywie znalazło się wymaganie, nałożone na sprzedawców detalicznych ciepła lub jej dystrybutorów, dotyczące uzyskania oszczędności sprzedanego ciepła wynoszących 1,5% w ujęciu ilościowym. Nastąpi także odejście od zryczałtowanych, okresowych opłat na rzecz comiesięcznych rachunków wystawianych zgodnie z rzeczywistym zużyciem ciepła przez odbiorców końcowych. Konsekwencją takich planów Komisji Europejskiej są konkretne zobowiązania, które będą na- ) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC łożone na przedsiębiorstwa energetyczne, w tym również ciepłownicze. Projekt Dyrektywy EED nakłada, szczególnie na dystrybutorów ciepła, nowe obowiązki w zakresie przekazywania odbiorcom końcowym informacji dotyczących zużycia przez nich ciepła oraz porównania jego zużycia w stosunku do tego samego [...]

 Strona 1