Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KOSSAKOWSKA"

Enzymatyczne bioczujniki oparte na dehydrogenazach wykorzystujących NAD+

Czytaj za darmo! »

Bioczujniki są narzędziami analitycznymi nowej generacji stosowanymi do wykrywania i oznaczania różnych substancji (bio)chemicznych. W czujnikach tych wykorzystuje się różnego typu materiał biologiczny, m.in. enzymy, przeciwciała, fragmenty DNA, komórki, fragmenty tkanek, mikroorganizmy. Chociaż historia bioczujników w podanym tu rozumieniu terminologicznym sięga początku lat 60. dwudziesteg[...]

Elektrochromizm polimerów przewodzących na przykładzie polianiliny

Czytaj za darmo! »

Zmiana barwy jest zjawiskiem często wykorzystywanym w pomiarach biochemicznych - ze względu na możliwość szybkiej organoleptycznej oceny, jak również w badaniach ilościowych o dużej dokładności. W wielu testach i analizach biochemicznych wykorzystuje się zjawisko fluorescencji. Obecnie, ze względu na szybki rozwój m.in. inżynierii materiałowej, powstała możliwość wykorzystania nowych materiałów, które mogą być stosowane do konstrukcji układów analitycznych z detekcją optyczną. Jedną z nowych możliwości jest wykorzystanie polimerów elektroprzewodzących [1]. Chromizm to zdolność do odwracalnej zmiany barwy jakiegośmateriału pod wpływemokreślonego bodźca fizycznego lub chemicznego. Można wyróżnić różne rodzaje chromizmu w zależności od czynnika, który go wywołuje, np. temperatura[...]

Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego

Czytaj za darmo! »

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem biorącym udział w reakcjach redoks, katalizowanych przez enzymy z grupy dehydrogenaz. Pełni on funkcję nośnika atomów wodoru - zredukowany koenzym (NADH) przekazuje grupie karbonylowej substratu dwa elektrony i proton, czyli anion wodorkowy (H-). Aby uniknąć stosowania drogiego koenzymu w ilości stechiometrycznej, należy zastosować syste[...]

Zastosowanie polianiliny w czujnikach amperometrycznych do oznaczania NADH


  Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem dehydrogenaz, jako akceptor elektronów i protonu bierze udział w reakcjach redoks, np. związanych z katabolizmem i uwalnianiem energii w komórkach. Bioczujniki to nowej generacji narzędzia analityczne stosowane do wykrywania i oznaczania różnych substancji (bio)chemicznych. Elektrochemiczne utlenianie NADH (forma zredukowana) zachodzi przy wysokich potencjałach, co zmniejsza stabilność czujnika oraz powoduje występowanie interferencji, spowodowanych innymi składnikami próbki, wchodzącymi w reakcje uboczne. Rozwiązaniem wspomnianych problemów może być modyfikacja i wykorzystanie odpowiednich materiałów elektrod, m.in. polimerów przewodzących, na przykład polianiliny (PAn), dzięki czemu NADH jest bezpośrednio utleniany przy niskich potencjałach [1]. Warstwy polianiliny są polielektrochromowe. Zależnie od stanu utlenienia/redukcji można uzyskać kilka barw tego polimeru: żółtą (leukoemeraldyna), zieloną (sól emeraldyny - forma przewodząca), niebieską (emeraldyna) lub czarną (pernigranilina) [2,3]. Właściwości elektryczne i elektrochromowe polianiliny zależą nie tylko od stopnia jej utlenienia, ale również od stopnia jej sprotonowania, czyli od pH zastosowanego elektrolitu [4]. Ponieważ proces redukcji polianiliny wymaga prz[...]

 Strona 1