Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Pogoda"

Badania właściwości produktów węglopochodnych otrzymywanych w krajowych koksowniach


  Produkcja koksu wiąże się z otrzymywaniem surowego gazu koksowniczego, z którego po wyodrębnieniu produktów węglopochodnych: smoły koksowniczej i benzolu surowego oraz usunięciu związków siarki i azotu otrzymuje się oczyszczony gaz koksowniczy. Wykonano badania podstawowych właściwości produktów węglopochodnych z siedmiu polskich koksowni dla weryfikacji posiadanych danych literaturowych podających zakresy zmienności średnich wartości parametrów jakościowych smoły, benzolu i gazu koksowniczego. Substancje otrzymane podczas oczyszczania gazu koksowniczego stanowią produkty handlowe i podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie REACH. Analizy wykonane były w akredytowanym Laboratorium Fizykochemii Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Coke oven gas, coal tar and crude benzole from 7 Polish coking plants were analyzed for compn. and phys. properties to establish the mass bilance necessary for further processing of the coke by-products. Zakład koksowniczy to nie tylko producent koksu, ale to także duża fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi procesu otrzymywania koksu są lotne produkty koksowania zawarte w surowym gazie koksowniczym, z którego po schłodzeniu kondensuje smoła koksownicza, wymywany jest benzol surowy poprzez absorpcję olejem płuczkowym, a następnie metodami chemicznymi usuwane są związki siarki i amoniak. Otrzymany w ten sposób oczyszczony gaz koksowniczy stanowi wartościowe, ekologiczne paliwo, które z uwagi na dużą zawartość wodoru wykazuje niski współczynnik emisji CO2. Ze względu na skalę produkcji koksu, liczoną w setkach tysięcy, a czasem w milionach ton koksu rocznie, ilości produktów węglopochodnych są bardzo duże. Średnie wydajności masowe głównych produktów węglopochodnych koksowni, w przeliczeniu na suchy wsad węglowy podane są w tabeli 1. Pozostają one w ścisłym związku z poziomem produkcji koksu. Wielkość produkcji koksu, smoły i benzolu w polskich koksowniach w 2008 r. przedstawia tabela 2. W [...]

 Strona 1