Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Litka"

EVENTS VISUALIZATION POST IN A DISTRIBUTED TELEINFORMATION SYSTEM FOR THE BORDER GUARD DOI:10.15199/59.2017.8-9.77


  Events Visualization Post is part of the STRADAR project [1], which is dedicated to streaming real-time data in distributed dispatcher and teleinformation systems of the Border Guard (BG). The project is implemented for the security and defense and it is funded by the National Centre for Research and Development. The project is the extension of the KONSOLA project [2,3]. The STRADAR project consists of multiple stationary and mobile elements [1], although the most significant are the Center Server (CS), the Archival server (AS) and the Events Visualization Post (EVP) [4]. The CS runs the custom Map Server (MS) application, manages the list of visualization tasks, and performs various management operations. The MS provides access to data on naval situation for visualization on digital maps. The AS provides access to archived data, which can be of various types: files, images, SMS, SDS, video, or audio. Finally, the EVP enables interactive visualization of data, generation of new visualization tasks, and some minor control functions. The Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types in BG headquarters which operates on a PC with a very high resolution multi-screen display for visualization and a standard display for management. In terms of visualization, the EVP allows the operator to visualize files, images, SMS, SDS, video, audio, and current or archival data on naval situation on digital maps. All the visualized data can be synchronized in time. In terms of generation of new visualization tasks, the EVP allows the operator to define a great number of parameters of the task. For both the generation of new tasks and the visualization of data, the EVP communicates with the CS, which, if necessary, communicates with the AS. In regard to visualization of naval situation on digital maps, the discussed fragment of the system can be considered a Vessel Traffic Service[...]

BADANIE MOŻLIWOŚCI SYMULACYJNYCH ŚRODOWISKA ‘MININET’ POD KĄTEM WSPARCIA PROTOKOŁU NETCONF DOI:10.15199/59.2018.8-9.52


  1. WSTĘP Na współczesnym rynku usług telekomunikacyjnych obserwuje się stałe zwiększanie ilości informacji przesyłanych przez sieci, a co za tym idzie wzrost ich wykorzystania, złożoności i zapotrzebowania na zasoby. Rosnące trudności w zarządzaniu sieciami i sterowaniu przepływem danych powodują szeroko obserwowany rozwój koncepcji Sieci Definiowanych Programowo (SDN) [1]. Nowy model sieci wymusił opracowanie nowych metod komunikacji między urządzeniami sieciowymi oraz zdefiniowanie odpowiedniego zbioru operacji, przeprowadzanych przez scentralizowane jednostki sterujące. Z tego powodu powstały nowe protokoły sieciowe, dostosowane do wymagań stawianych przez sieci SDN, wśród których jako przykład wymienić można protokół NETCONF (Network Configuration Protocol) [2]. W związku z tak przebiegającym rozwojem sieci telekomunikacyjnych w procesie badań i projektowania istotnym ogniwem staje się możliwość analizy i oceny odpowiednio dużych struktur sieciowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań, dotyczących modeli i protokołów wykorzystywanych w technologii SDN. Narzędziem szeroko stosowanym w środowisku badawczorozwojowym jest oprogramowanie Mininet, będące emulatorem sieci. Umożliwia on uruchamianie przełączników, urządzeń końcowych, kontrolerów i połączeń między nimi na pojedynczym komputerze. W ramach projektu inżynierskiego, realizowanego w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych Politechniki Gdańskiej we współpracy z firmą ADVA Optical Networking, podjęto się zbadania możliwości zastosowania środowiska Mininet do testowania dużych sieci SDN oraz operowania na protokole NETCONF i definiowanych przez niego bazach danych. W wyniku realizacji prac oczekiwano uzyskania możliwości zbierania danych o konfiguracji sieci, emulowanej w środowisku Mininet, za pomocą baz danych zdefiniowanych w protokole NETCONF i operacji, których on dostarcza. Sposób podejścia do tak zdefiniowanego zadania przybliżono w rozdziale drugim. Opisano [...]

Stradar - rozproszony system dyspozytorski i teleinformatyczny dla Straży Granicznej DOI:10.15199/59.2017.11.1


  Warunkiem spełnienia zadań przez Straż Graniczną jest wyposażenie jej w odpowiedni system zbierania, przetwarzania, udostępniania danych dla ich analizy, wynikającej z potrzeb i działań operacyjnych [8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17]. Rodzaj i zakres zbieranych danych oraz funkcjonalność systemu jest uzależniona od typu granicy, na której ma być zastosowany system. W artykule przedstawiono wynik projektu takiego systemu wykonanego dla obsługi morskiej granicy państwa. Projekt ten współfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem było wykonanie demonstratora technologicznego, umożliwiającego eksplorację i archiwizację: sygnałów mowy, danych mapowych zawierających informacje AIS (Automatic Identification System), radarowe oraz GPS (Global Positioning System), sygnałów wideo, komunikatów SMS (Short Message service), kolekcjonowanych na serwerach archiwizacji włączonych w sieć IP Straży Granicznej. W skład demonstratora technologicznego wchodzą następujące elementy funkcjonalne, będące konsekwencją uwzględnienia wyników projektu KONSOLA [11] oraz wymagań i założeń przyjętych dla projektu STRADAR [11]: centrum, serwery archiwizacji SA, stanowisko wizualizacji zdarzeń SWZ, jednostka mobilna JM, punkt obserwacyjny PO. W celu realizacji projektu i przeprowadzenia badań, demonstrator technologiczny uzupełniono o dodatkowe środowisko badawcze, w skład którego wchodzą: system MCS IP, serwer webowy UM, sieć IP, komputery pomocnicze do symulacji i emulacji zdarzeń, tester protokołów. Podczas wykonywania projektu - na podstawie wyników przeprowadzonych badań i proponowanych koncepcji systemu STRADAR [1, 5] - zdefiniowano wymagania funkcjonalne demonstratora, dobrano technologie i narzędzia informatyczne, dokonano dekompozycji blokowo-funkcjonalnej urządzenia, określono zasoby sprzętowo-programowe dla jego realizacji. Na tej podstawie zrealizowano warstwę sprzętową demonstratora oraz wybrane elementy systemu MCS (Multifunctional Communi[...]

 Strona 1