Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Więch"

Pole temperatury w urządzeniu do badania ciśnienia rozprężania

Czytaj za darmo! »

Pomiar ciśnienia rozprężania węgla kamiennego zalicza się do kategorii wysoce wyspecjalizowanych technik elektrotermicznych. W nagrzewanym wsadzie węglowym wytworzone musi być izotermiczne w przekroju poprzecznym próbki, zmienne w czasie pole temperatury w warunkach intensywnego oddziaływania wielu czynników zakłócających oraz braku możliwości bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury we wsadzie. Wiele zjawisk fizycznych występujących podczas nagrzewania powoduje, iż stosowanie klasycznych rozwiązań w zakresie konstrukcji członów grzejnych i układów regulacji temperatury praktycznie uniemożliwia uzyskanie pożądanego, liniowego narostu temperatury próbki węglowej. Wyniki z prób eksploatacyjnych pieca zrealizowanego według klasycznych reguł (rys. 1) pokazują jednoznacznie, iż [...]

Zautomatyzowane urządzenia cieplno-chemiczne do pomiaru parametrów koksu i rud żelaza


  Jedną ze specjalności Centrum Techniki Cieplno-Chemicznych ITR , rozwijaną od kilkunastu lat, są urządzenia pomiarowe dla przemysłu metalurgicznego [1] Służą one między innymi do badania komponentów w procesie wytwarzania koksu wielkopiecowego oraz pomiarów właściwości rud żelaza przygotowywanych do wytopu. Pomiary te są połączone z obróbką mieszanek węglowych, koksu i rud w warunkach wysokotemperaturowych. Wspomniane urządzenia bazują na wymaganiach międzynarodowych norm oraz charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami metrologicznymi i wysokim stopniem zautomatyzowania. Zautomatyzowanie procesu pomiarowego prowadzi do zobiektyzowania pomiaru, dużej jego powtarzalności oraz istotnego ułatwienia ich obsługi. O konkurencyjności opisywanych urządzeń w skali międzynarodowej świadczy fakt, że pracują w laboratoriach koksowni i hut wielu krajów Europy, a także Azji (Kazachstan) i Afryki (Algeria). Cechy charakterystyczne urządzeń W artykule opisane są urządzenia, związane z kompleksowymi badaniami przed procesem wytopu rud żelaza. Urządzenia te służą do: - wytwarzania próbek koksu z mieszanek węglowych [2], - oznaczania parametrów CRI /CSR koksu wielkopiecowego [3], - badania redukcyjności rud żelaza [4]. Instytut oferuje również szereg innych urządzeń do określania parametrów koksowniczych węgli, na przykład do badania wskaźnika wolnego wydymania węgla. Wybór urządzeń do prezentacji w niniejszym artykule był związany z występowaniem wspólnych cech konstrukcyjnych. Najistotniejszą cechą opisywanych urządzeń jest zastosowanie w nich wysokotemperaturowych pieców, w których wytwarzana jest temperatura oraz atmosfera, odpowiadające warunkom panującym w komorach koksowniczych lub w wielkim piecu. W grupie opisywanych urządzeń stosuje się pionowe rurowe trzysekcyjne piece elektryczne. Ich podstawowe parametry są przedstawione w tab.1. Reaktory tych pieców stanowią retorty o masie od 10 do kilkudziesięciu kilogramów. Ze względu na[...]

Modyfikacja powierzchni folii poliimidowej w wyładowaniu barierowym z zastosowaniem różnych gazów roboczych DOI:


  Folia poliimidowa (PI) charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością termiczną, dużą odpornością chemiczną, niską stałą dielektryczną i dobrymi właściwościami mechanicznymi [1]. Ze względu na te cechy jest szeroko stosowana w mikroelektronice jako nośnik ścieżek metalicznych, w urządzeniach które wymagają zastosowania miękkich obwodów drukowanych [2]. Przed umieszczeniem metalu na folii należy poddać ją odpowiedniej obróbce. Obróbka ta polega na takiej zmianie właściwości powierzchni folii PI, aby zapewnić właściwą przyczepność do niej ścieżek metalicznych [1, 2]. Osiąga się to na skalę przemysłową tzw. metodami mokrymi, w wyniku których powstają odpady niebezpieczne dla środowiska. Z tego względu w ostatnich latach rośnie zainteresowanie opracowaniem metody suchej, która pozwoliłaby na zmianę właściwości powierzchni (np. zmianę kąta zwilżenia, zwiększenie chropowatości) bez produkcji zbędnych odpadów [2]. Dodatkowo metoda powinna być niedroga i krótkotrwała, aby mogła znaleźć praktyczne zastosowanie. Warunki takie spełniają metody wykorzystujące plazmę nierównowagową, jako czynnik zmieniający właściwości powierzchni. Najczęściej plazmę nierównowagową generuje się w wyładowaniach elektrycznych. Zastosowanie wyładowań elektrycznych pod obniżonym ciśnieniem wymaga stosowania drogiej i skomplikowanej aparatury [3]. Układ eksperymentalny znacznie się upraszcza, gdy plazma nierównowagowa jest generowana pod ciśnieniem atmosferycznym. Wyładowanie z barierą dielektryka (DBD) jest jednym ze źródeł plazmy nierównowagowej pod ciśnieniem atmosferycznym. W tym wyładowaniu folia PI jest używana bezpośrednio, jako bariera dielektryczna [4]. Zastosowanie tego wyładowania daje dobre rezultaty w zmianie zwilżalności powierzchni poliimidu [5]. Zostaje zwiększona energia powierzchni folii, co powoduje lepszą przyczepność metalu do folii. Ponadto, reakcja plazmowa zachodzi wyłącznie na powierzchni folii w następstwie, czego nie zmieniają się w[...]

Precyzyjne układy pomiaru wielkości fizycznych w urządzeniu do badania termoplastyczności rud żelaza DOI:


  Ogólna koncepcja urządzenia i metody pomiarowej zakłada minimalizację masy analizowanej próbki rudy żelaza. W celu odniesienia wyników pomiarowych na skalę makro, podczas prac przyjęto konieczność odzwierciedlenia rzeczywistych warunków przemysłowych w skali mikro. W [3,5] spotkać można dwie metody umożliwiające ocenę parametrów termoplastycznych rud żelaza: statyczną i dynamiczną. Metody te nie są równoważne oraz trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi o ich przydatności i zasadności wykorzystywania. Metoda statyczna polega na programowym nagrzewaniu analitycznej próbki rud żelaza w tyglu pomiarowym, obciążonym sztywnym trzpieniem wywołującym stały nacisk podczas całego procesu pomiarowego. Parametry termoplastyczne określane są na podstawie temperatur początku i końca plastyczności przy czym, za temperaturę początku plastyczności uznaje się temperaturę, przy której początkowa wysokość próbki zmniejszy się o 1%. Analogicznie, temperatura końca plastyczności definiowana jest jako temperatura, przy której początkowa wysokość próbki zmniejszy się o 40%. Schematycznie zasadę pomiaru przedstawiono na rys. 1a. W metodzie dynamicznej podstawą jest pomiar szybkości procesów plastyczności na podstawie oceny dynamiki zmian odkształcenia próbki pod wpływem stałych lub zmiennych sił wywieranych na próbkę podczas procesu nagrzewania. W celu unifikacji metody pomiarowej przyjęto, że pomiar kąta nachylenia krzywej odwzorowującej uplastycznienie próby wykonywany będzie w chwili wystąpienia 40% ubytku wysokości próbki. Termoplastyczność w niniejszej metodzie pomiarowej wyznaczana jest na podstawie zależności (1). Schematycznie zasadę pomiaru pokazano na rys. 1b. Pl = tgδ(40%) (1) Σ Σ( ) = = ⋅ ⋅ - = [...]

Nowe urządzenia do badania rud żelaza DOI:


  W latach 1991-2007 ważną dziedziną działalności Instytutu Tele- i Radiotechnicznego było prowadzenie prac badawczorozwojowych, które zaowocowały opracowaniem konstrukcji wielu urządzeń pomiarowych umożliwiających precyzyjne określanie parametrów paliw stałych w zakresie analizy technicznej, fizyko chemicznej, elementarnej oraz koksowniczej. W wyniku prac powstała między innymi aparatura do pomiaru zawartości siarki, części lotnych, zawartości popiołów w paliwach stałych, określania zawartości charakterystycznych punktów topliwości popiołów, ciśnienia rozprężania w procesie koksowania, oznaczania wskaźnika samozapalności węgla kamiennego [9]. Opracowana w Instytucie aparatura do wytwarzania próbek koksowych z węgla i mieszanek, a następnie badania jego redukcyjności wobec dwutlenku węgla (CRI) i wytrzymałości mechanicznej (CSR) metodą NSC (Nippon Steel Corporation) zdobyła uznanie dużych koncernów hutniczych oraz koksowni. Doświadczenia zebrane podczas wielu lat pracy konstruktorów pozwoliły na opracowanie rozwiązań umożliwiających realizację procesów pomiarowych z bardzo wysoką dokładnością i powtarzalnością. Dało to podstawy do rozwoju metod i technik pomiarowych w nowych obszarach zastosowań. W latach 2008 i 2009 zostały opracowane nowoczesne urządzenia do pomiaru parametrów jakościowych rud żelaza, które stanowią rozszerzenie oferty Instytutu. Urządzenia do pomiaru redukcyjności oraz termoplastyczności rud żelaza pozwalają na pomiar tych parametrów z istotnie wyższą dokładnością, aniżeli powszechnie wykorzystywane. Urządzenie do oznaczania redukcyjności rud żelaza Stanowisko badawcze do pomiaru redukcyjności rud żelaza pozwala na precyzyjne wyznaczanie stopnia redukcji rud wykorzystywanych do produkcji stali w wielkich piecach. Proces pomiarowy spełnia warunki obowiązujących w tym zakresie norm: - PN-ISO 4695: Rudy Żelaza. Oznaczanie redukcyjności [1] - PN-ISO 7215: Rudy Żelaza. Oznacza[...]

 Strona 1