Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MATERKA"

Systemy elektroniczne wspomagające osoby starsze i niepełnosprawne

Czytaj za darmo! »

Koszty opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej wynoszą średnio 9% ich budżetów i sięgają 16% w USA [1]. Prognozuje się, że koszty te będą ciągle rosnąć, głównie ze względu na starzejące się społeczeństwa. Mieszkańcy Europy w wieku emerytalnym (powyżej 65 roku życia) stanowią obecnie 15% populacji europejskiej, a wraz z osobami niepełnosprawnymi 20% populacji. Według prognoz, w roku 203[...]

Time-of-fl ight versus stereovision in depth sensing applications: experimental study


  There are a few methods used to estimate the distance from the object in scene. The methods can be divided into passive: i.e. stereovision, depth form focus/defocus and active: the time-of-fl ight (TOF) method, ultrasound sensor based methods and the hybrid techniques for estimating depth which utilized two or more approaches from the above. The goal of stereovision is to compute the spatial position of points on the basis of their image coordinates in two different views, in the aim of either performing measurements or reconstructing the three-dimensional scene structure. Since the cameras are modeled by a central projection, all points positioned on a light ray are projected onto the same pixel [1]. The depth from focus [2] idea relies on the principle in which the distance [...]

Systemy teleinformatyczne i urządzenia elektroniczne dla niewidomych


  Z raportu Unii Europejskiej wynika, że na 1000 mieszkańców Europy przypada około 4 osób niewidomych lub słabowidzących. Wśród starszych liczba osób o tej niepełnosprawności potraja się z każdym dziesięcioleciem ich życia. W Polsce liczba inwalidów wzroku wynosi ok. 80 tys. [1]. Ślepota jest barierą wykluczającą niewidomych z uczestnictwa w aktywnym życiu społecznym i zawodowym. Jedynie bogate społeczeństwa stać na finansowanie systemów zmniejszających te bariery (w Szwecji tylko 5,5% niewidomych to bezrobotni, w Polsce wskaźnik ten wynosi 87%). W ostatnich latach dokonał się bardzo duży postęp w technologii i technice interfejsów wspomagających niewidomych w komunikacji z komputerem. Należą do nich m.in. takie urządzenia i programy komputerowe, jak: wielofunkcyjne terminale Braille’a (monitory, notatniki, drukarki), syntezatory mowy, telefony komórkowe z dźwiękowym menu oraz programy udźwiękowiające komputer. Dużo trudniejszym zagadnieniem jest opracowanie skutecznych interfejsów wspomagających osobę niewidomą w orientacji przestrzennej i w samodzielnym poruszaniu się. W wielu ośrodkach badawczych są prowadzone prace nad systemami wspomagającymi samodzielne poruszanie się osób niewidomych (electronic travel aids - ETA). Systemy takie działają według tzw. zasady substytucji sensorycznej, w której utracona sprawność wzrokowa jest wspomagana lub zastępowana bodźcami dla zmysłów słu[...]

System rekonstrukcji scen rzeczywistych dla potrzeb prezentacji dotykowej otoczenia trójwymiarowego niewidomym


  Jedno z podejść do konstruowania urządzeń technicznych wspomagających osoby niewidome polega na przekazaniu informacji o niewidocznym otoczeniu za pomocą innego zmysłu. Tak rozumianą "substytucję zmysłów" zastosowano w [1] do prezentacji przeszkód w scenie trójwymiarowej (3D) obserwowanej za pomocą kamer stereowizyjnych przy użyciu dźwięku przestrzennego. W niniejszym doniesieniu opisano zaprojektowany i skonstruowany przez autorów system z kamerą aktywną wykorzystującą estymację czasu przelotu światła (ang. time-of-flight, ToF) [2] oraz interfejsem haptycznym - do prezentacji otoczenia za pośrednictwem dotyku. Ideę tego systemu przedstawiono na rysunku 1. Kamera aktywna wytwarza 2,5 wymiarowy obraz głębi - odległości do przedmiotów sceny. Do celów prezentacji dotykowej trzeba opracować algorytm segmentacji mapy głębi, wybrać urządzenie prezentacji oraz opracować metodę odwzorowania modelowanej sceny za pomocą tego urządzenia. Obecnie nastąpił znaczny rozwój urządzeń służących do rejestracji scen oraz pomiaru wymiarów obiektów wchodzących w jej skład. Przykładem są urządzenia SR4000 [2] i PMD CamCube 3.0 [3], które do odtworzenia głębi wykorzystują aktywną metodę ToF (ang. Time of Flight) oraz kamera Kinect [4] bazująca na oświetleniu strukturalnym. Wytwarzają one mapę głębi, która może być wykorzystana do reprezentacji otoczenia. Rejestracja sceny za pomocą kamer aktywnych pozwala na uzyskanie mapy głębi, z dokładnością niezależną od rodzaju obiektów znajdujących się w scenie, ich tekstury oraz zewnętrznego oświetlenia. Ponieważ obliczenia głębi są wykonywane sprzętowo, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej platformy obliczeniowej (komputera). Zalet tych nie posiada najczęściej obecnie wykorzystywana metoda rekonstrukcji głębi - stereowizja [5]. Prezentacja dźwiękowa zawodzi w miejscach (np. ulica o dużym natężeniu hałasu), w których zdolności percepcyjne słuchu są zaburzone. W takich sytuacjach słuch można uzupełnić dotyki[...]

Fotostymulator z cyfrową syntezą sygnałów do zastosowań w interfejsach BCI

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne urządzenia służące do wprowadzania danych do komputera, jak klawiatura lub mysz, nie są przystosowane do naturalnego sposobu komunikowania się człowieka z otoczeniem. Ponadto, interfejsy te wymagają od użytkownika wykonywania pewnego ruchu podczas korzystania z nich, np. naciśnięcie przycisku, przesunięcie myszy. Dla większości użytkowników taki sposób obsługi urządzeń nie jest kłopotliwy, jest jednak pewna grupa osób, dla których wykonywanie ruchów potrzebnych do obsługi urządzenia może nastręczać pewne trudności, bądź jest niemożliwe. Mogą to być np. osoby kierujące pojazdami (kierowcy, piloci samolotów), które muszą jednocześnie obsługiwać urządzenia kontrolne (np. komputer pokładowy). Inną ważną grupę stanowią osoby niepełnosprawne, w tym całkowicie sparaliżowan[...]

A Networked Information Processing System for Student Mobility Support in European Higher Education Area

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje Student Connectivity Module (SCM), sieciowy system przetwarzania informacji wspomagający międzynarodową wymianę studencką. System został zrealizowany jako część projektu European Educational Connectivity Solution, wykonywanego w latach 2009- 2011 w ramach 7 EC Framework Programme. Omówiono architekturę i działanie systemu oraz wyniki testów prototypu przeprowadzonych przez grupę pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej oraz Waterford Institute of Technology z Irlandii (Sieciowy system przetwarzania informacji do wspomagania wymiany studenckiej w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej). Abstract. The paper describes Student Connectivity Module (SCM), a networked information processing system supporting student international exchange between European universities. The SCM was developed as a part of European Educational Connectivity Solution project under 7. EC Framework Programme. The SCM architecture and operation was presented along with trials of the prototype system performed by staff and students of Technical University of Lodz and Waterford Institute of Technology, Ireland. Słowa kluczowe: system informatyczny, międzynarodowa wymiana studencka, bezpieczna autoryzacja, karta elektroniczna. Keywords: information system, international student exchange, secure authorization, campus smart card. Introduction The aim of the Bologna Process is to create a European Higher Education Area (EHEA) based on international cooperation and academic exchange that is attractive to European students and staff (as well as to students and staff from other parts of the world). One of the ways to achieve this aim is to promote cooperation between European universities and to facilitate mobility of students, graduates and higher education staff. The student and teacher mobility is strongly supported by the Erasmus programme, being a part of EU’s Lifelong Learning Programme (LLP) [1]. The Erasmus actions include financial support [...]

 Strona 1