Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"A. Zalewska"

Jedziemy do Paryża

Czytaj za darmo! »

Polska drużyna pokonała w Poznaniu konkurentów i zdobyła Puchar Louisa Lesaff re. W kwietniu przyszłego roku, w Paryżu, Polacy staną do walki o Puchar Świata Piekarzy.W dniach 17-19 września, podczas targów Polagra-Food w Poznaniu odbył się konkurs o Puchar Louisa Lesaff re, stanowiący międzynarodowe eliminacje do Pucharu Świata w Piekarstwie. W szranki stanęły cztery zespoły reprezentujące kr[...]

Ocena nasycenia skał zbiornikowych

Czytaj za darmo! »

Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) jest zjawiskiem absorpcji fal elektromagnetycznych o określonej częstotliwości przez jądra atomowe substancji stałych, ciekłych czy gazowych, szeroko wykorzystywanym w różnych dyscyplinach nauki, przede wszystkim w chemii i medycynie. W przemyśle naftowym metoda pomiarowa NMR znajduje zastosowanie w procesie poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym m.in. przy projektowaniu zabiegu hydraulicznego szczelinowania skał (ocena wpływu stymulacji złoża na wzrost przestrzeni porowej), a przede wszystkim służy do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej oraz wielkości porowatości i przepuszczalności. W petrofizyce techniką NMR jest mierzona wielkość magnet[...]

Sylwester z Lesaffre Polska w Paryżu!

Czytaj za darmo! »

Dzięki udziałowi w promocyjnym konkursie "SMAKI DNIA" 10 klientów fi rmy Lesaff re Polska SA przywitało 2013 rok w Paryżu. Czwarta edycja "Smaków Dnia" trwała od 14 maja do 12 października 2012 roku. Klienci kupując produkty Lesaff re Polska gromadzili punkty, które wymienić mogli na nagrody rzeczowe (18 rodzajów). Nowością tej edycji był konkurs dla piekarzy i cukierników, w którym nagrodą był wyjazd sylwestrow[...]

Wpływ zagęszczaczy na stabilność wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych

Czytaj za darmo! »

Wodne dyspersje kopolimerów akrylowych zagęszczano organicznymi i nieorganicznymi zagęszczaczami. Określono zachowanie się tych zagęszczaczy w układach dyspersyjnych. Określono rodzaje i ilości faz występujących w stanie równowagi sedymentacyjnej oraz wydajność dyspergowania i graniczną liczbę lepkościową. Określono również rodzaj środka powierzchniowo czynnego (SPC) i pigmentu potrzebne [...]

Badania zmian powierzchniowych powłok z dodatkiem cieczy jonowych


  Przedstawiono wyniki badań wpływu azotanu benzalkoniowego i azotanu didecylodimetyloamoniowego na powierzchniowe właściwości błon otrzymanych z wodnych dyspersji polimeru i kopolimeru akrylowego, kopolimeru winylowo-maleinowego oraz poli(octanu winylu), do których wprowadzano ciecze jonowe. Zbadano też właściwości wodnych dyspersji z dodatkiem stosowanych cieczy jonowych. Otrzymane powłoki poddano badaniom fizykomechanicznym i fizykochemicznym. Stwierdzono, że dodatek cieczy jonowych spowodował polepszenie niektórych fizykomechanicznych właściwości otrzymanych błon. Ekspozycja powłok w zimnej wodzie spowodowała częściowe wymywanie cieczy jonowych z ich powierzchni, obniżając tym samym ich twardość względną. Benzalkonium nitrate and [Me(CH2)9]2Me2N+NO3 - were added to aq. dispersions of acrylic polymer and copolymer, vinyl-maleate copolymer and poly(vinyl acetate) to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the coats obtained. The addn. of ionic liqs. resulted in an improvement of the coat properties. The leaching of the coats with cold water resulted in partial removal of the ionic liqs. and a decrease in the coat hardness. Bardzo ważne w codziennym życiu staje się dbanie o środowisko naturalne. W przemyśle używa się wielu szkodliwych i toksycznych rozpuszczalników oraz dodatków m.in. do farb, lakierów i klejów, które zanieczyszczają naturalne środowisko człowieka. Od wielu już lat zmniejsza się użytkowanie produktów, które zawierają łatwo lotne rozpuszczalniki organiczne. Ich miejsce coraz częściej zastępują produkty wodorozcieńczalne, dyspersje wodne oraz emulsje, które zawierają polimerowe substancje błonotwórcze. Substancje powłokotwórcze rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym lub dysperguje w wodzie, uzyskując w ten sposób dyspersje i emulsje. Ekonomika wytwarzania produktów lakierniczych zależy w dużym stopniu od zawartości i rodzaju stosowanych rozcieńczalników i rozpuszczalników. Jako rozpuszc[...]

Badania odporności korozyjnej powłok cynkowych w roztworze chlorku wapnia

Czytaj za darmo! »

Najczęściej stosowanym i najtańszym środkiem do posypywania oblodzonych dróg był chlorek sodu. Jednakże nie spełniał on swojej roli w temperaturze poniżej -20°C. W związku z tym zastosowano różnego typu mieszanki soli NaCl z CaCl2, sam CaCl2 lub MgCl2. Chlorek wapnia jest produktem łatwo dostępnym, ponieważ jest produktem ubocznym produkcji sody metodą Solvay’a. Dzięki swoim właściwościom higroskopijnym znajduje zastosowanie przy osuszaniu murów i betonów. Podczas jego hydratacji wydziela się duża ilość ciepła. Zastosowanie tego typu soli ma niestety także ujemne skutki. Dotyczą one środowiska naturalnego, zniszczeń nawierzchni dróg, a także procesów korozji metalowych elementów infrastruktury drogowej. Prowadzono szereg prac dotyczących obecności cynku, miedzi i ołowiu w wodach powierzchniowych pochodzących z produktów korozji tych metali [1÷3]. Na terenie Kielc w latach 2008/2009 prowadzono badania wpływu chlorku sodu i chlorku magnezu na przydrożne drzewa, których wyniki przedstawiono w formie raportu [4]. Ze względu na duże zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki w Polsce ubytki korozyjne cynku są znaczne, gdyż kwaśne deszcze powodują rozpuszczanie tworzącej się na powierzchni cynku w warunkach atmosferycznych warstwy zasadowego węglanu cynku. Dane literaturowe dotyczące badań korozyjności żelaza i cynku w roztworach chlorku sodu i chlorku wapnia są różne i zależą od warunków prowadzenia prób korozyjnych. Jednakże w większości przypadków stwierdzono mniejszą szybkość korozji tych metali w roztworach chlorku wapnia i magnezu niż w chlorku sodu [5÷7]. Aby ograniczyć efekty uboczne stosowania chlorku wapnia na procesy korozyjne podwozi samochodowych, barierek drogowych, wiaduktów i mostów, należy zastosować inhibitory korozji. Skuteczność działania inhibitorów zależy od wielu czynników, takich jak: stężenie inhibitora, pH roztworu, temperatura, rodzaj i stężenie agresywnych składników, obecność rożnych metali w u[...]

Properties of poly(vinyl chloride) plastisol-containing polymers dispersions. Właściwości dyspersji polimerowych zawierających plastizol poli(chlorku winylu)


  Four com. aq. dispersions of CH2=CH2/CH2=CHOAc copolymers were modified by addn. of PVC plastisol and nonionic surfactants or a polyurethane thickener, studied for stability by sedimentation method, for particle size and Huggins const. by capillary viscosimetry, and for rheol. behaviour, and then used for prepn. of polymer films on a glass substrate. The results were presented as linear equations. The addn. of surfactants or polyurethane thickener resulted in increasing the dispersion stability and decreasing the polymer film hardness. The addn. of PVC plastisol resulted in decreasing the film hardness. Badano wodne dyspersje kopolimeru etylenu z octanem winylu przeznaczone do produkcji klejów lub farb. Zawierały one jonowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne lub poli( alkohol winylowy). Badania stabilności polimerowych dyspersji zawierających plastizol wykonano metodą sedymentacyjną. W celu zwiększenia stabilności dyspersji zawierających plastizol wprowadzano do nich niejonowe środki powierzchniowo czynne, takie jak oksyetylenowany alkohol laurylowy, oksyetylenowany nienasycony alkohol tłuszczowy, a także wodorozcieńczalny oligomer poliuretanowy. Badano zmianę ilości tworzącego się osadu polimeru podczas sedymentacji. Metodą wiskozymetrii kapilarnej określono wielkość cząstek w dyspersji oraz stałą oddziaływania Hugginsa. Metodą tensometryczną mierzono zmiany napięcia powierzchniowego dyspersji. Za pomocą reometrii ustalono wpływ poliuretanowego zagęszczacza.Jednym z podstawowych kierunków rozwoju współczesnego przemysłu farb i lakierów jest dążenie do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania ze składu materiału malarskiego polarnych i toksycznych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników. Do nowych materiałów można zaliczyć m.in. farby rozcieńczalne wodą i farby proszkowe1-4). Większość wodnych dyspersji polimerów to układy niestabilne o wysoko rozwiniętej powierzchni międzyfazowej. Stabilność układom [...]

 Strona 1  Następna strona »