Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ŁOZIŃSKI"

Cienkie ferroelektryczne warstwy PLZT dla zastosowań w szybkich elektrooptycznych układach próbkujących

Czytaj za darmo! »

Opisano opracowanie cienkich, warstw modyfikowanej lantanem ceramiki z cyrkoniano-tytanianu ołowiu (Pb,La)(Zr,Ti)O3 (PLZT), do wykorzystania w tytułowych układach próbkujących. Warstwy wytwarzano metodą zol-żel. Zaprezentowano sposób wytwarzania zolu, wytwarzania warstw metodą rozwirowania oraz obróbki termicznej. Przedstawiono rentgenogram warstwy oraz parametry mechaniczne, optyczne i elektryczne uzyskane za pomocą pomiarów elipsometrycznych i niskokoherentnej interferometrii LCI. Abstract. Elaboration of thin films of lead lanthanum zirconate titanate (Pb,La)(Zr,Ti)O3 (PLZT) ceramics for utilizing in title sampling circuits has been presented. Films were made by sol-gel process. The sol preparation, film production and thermal processing are described. The x-ray diffraction pattern of obtained film as well as its mechanical, optical and electric parameters are presented. Optical and electric parameters were determined from ellipsometric measurements, the film thickness - with low coherence interferometry LCI. (Thin ferroelectric PLZT films for utilising in fast electrooptic sampling circuits). Słowa kluczowe: cienkie warstwy, ceramika ferroelektryczna, PLZT, efekt elektrooptyczny. Keywords: thin films, ferroelectric ceramics, PLZT, electrooptic effect. Wstęp Celem opisanego eksperymentu jest opracowanie technologii cienkich, ceramicznych warstw PLZT o właściwościach optoelektrycznych, przydatnych do zastosowania w szybkich, elektrooptycznych układach próbkujących. Układ ceramiczny PLZT jest modyfikowaną lantanem ceramiką z cyrkoniano - tytanianu ołowiu PbZrO3 - PbTiO3 (PZT). Zatem jest roztworem stałym (Pb,La)(Zr,Ti)O3. Jak wynika z zapisu, jo[...]

Ferroelektryczna ceramika PLZT do zastosowań w detekcji podczerwieni DOI:10.15199/ELE-2014-098


  Układ ceramiczny PLZT jest modyfikowaną lantanem ceramiką z cyrkoniano - tytanianu ołowiu PbZrO3 - PbTiO3 (PZT). Zatem jest roztworem stałym (Pb,La)(Zr,Ti)O3. Jak wynika z zapisu, jony La3+ występują wymiennie z jonami Pb2+, zaś jony Zr4+ z jonami Ti4+ w sieci krystalicznej. Modyfikacja ceramiki PZT jonami lantanu wpływa w sposób istotny na równowagę fazową układu. Wiele kompozycji układu PLZT ma właściwości ferroelektryczne i obserwuje się w nich różne efekty, między innymi optoelektryczne i piroelektryczne. Idealna komórka typu perowskitu ma centrosymetryczną strukturę regularną. W wyniku małych różnic wymiarów promieni jonów wchodzących w skład roztworu stałego struktura ta może być zdeformowana do struktury trygonalnej, tetragonalnej lub ortorombowej. Różnice w wartościowości jonów mogą powodować występowanie wakancji w sieci. Skład kompozycji podaje się zazwyczaj za pomocą trzech liczb x/y/100-y, gdzie y wyraża molową zawartość cyrkonu Zr, (100-y) tytanu Ti, zaś x wyraża w procentach atomowych udział lantanu La zastępującego ołów Pb w sieci krystalicznej. Ceramika PLZT jest transparentna w zakresie długości fal od około 0,4 do 7 μm, czyli w całym zakresie promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, oraz części zakresu średniej podczerwieni. Kompozycje ferroelektryczne charakteryzują się znacznym współczynnikiem piroelektrycznym. Technologie wytwarzania ceramiki PLZT Klasyczny proces wytwarzania ceramiki opiera się na obróbce cieplnej ziaren proszków o żądanej strukturze krystalicznej. Uzyskuje się w ten sposób ceramikę objętościową, która wymaga obróbki mechanicznej (cięcie, szlifowanie, polerowanie). Zastosowanie technik grubowarstwowych pozwala uzyskiwać warstwy ceramiczne o żądanych kształtach i rozmiarach bez obróbki mechanicznej. Minimalna uzyskiwana grubość warstw jest rzędu stu mikrometrów. Obie technologie wymagają znacznych temperatur syntezy, w granicach 1100…1200oC. Technologia cienkowar[...]

Badanie cienkowarstwowego bolometru LSFO

Czytaj za darmo! »

Kontynuując prace nad nowymi technologiami i materiałami elektronicznymi opracowano cienkowarstwowy bolometryczny detektor podczerwieni wykorzystujący niestechiometryczne lantanowo- strontowo żelazowe tlenki typu perowskitu [1]. Tlenek lantanowo-strontowo żelazowy (La,Sr)FeO3 (LSFO) jest roztworem stałym tlenku lantanowo żelazowego LaFeO3 i strontowo żelazowego SrFeO3, w którym jony lantanu [...]

 Strona 1