Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW DAWIDCZYK"

Mieszanie opto-mikrofalowe w układach z fotodiodami PIN

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój telekomunikacji, jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował potrzebę harmonijnego połączenia dwóch, dotąd niezależnych dziedzin: mikrofal i optoelektroniki. W efekcie powstała nowa gałąź nauki, zajmująca się interakcjami pomiędzy światłem i mikrofalami - fotonika mikrofalowa. Rozwój optycznych łączy światłowodowych, a szczególnie wzrost ich przepływności, wymusił zwięk[...]

Właściwości sygnałów radarowych z modulacją częstotliwości


  Ekspansji techniki radiolokacyjnej w coraz to nowsze obszary .ycia cz.owieka towarzyszy ci.g.y post.p w dziedzinach nauki b.d.cych fundamentem ca.ej radiolokacji. Jeden z g.ownych obszarow badawczych skupia si. woko. problematyki syntezy sygna.ow z.o.onych. Ilo.. publikacji konferencyjnych po.wi.conych tej problematyce .wiadczy o ci.g.ej potrzebie poszukiwania nowych metod syntezy sygna.ow radarowych w zale.no.ci od poszerzaj.cego si. zakresu zastosowania oraz post.pu technologicznego w zakresie techniki nadawania i odbioru sygna.ow radarowych. Historycznie rzecz ujmuj.c mo.na stwierdzi., .e prace teoretyczne dotycz.ce nowych sygna.ow radarowych zawsze znacznie wyprzedza.y techniczne mo.liwo.ci ich wytwarzania. Ograniczenia te dotyczy.y przede wszystkim dwoch elementow toru nadawczo-odbiorczego. Pierwszy z nich odnosi. si. do mo.liwo.ci syntezy oraz kompresji sygna.ow z.o.onych z modulacj. lub manipulacj. wewn.trzimpulsow. o znacznym wspo.czynniku kompresji. Drugi zwi.zany by. z brakiem alternatywy wzgl.dem lampowych wzmacniaczy mocy, ktore ze wzgl.du na warunki pracy wzmacnia.y jedynie sygna.y o obwiedni quasi-prostok.tnej. To z kolei eliminowa.o mo.liwo.. kszta.towania obwiedni sygna.u nadawanego (tj. modulacji amplitudy) jako elementu optymalizuj.cego (w sensie zadanego kryterium) struktur. czasowocz.stotliwo.ciow. sygna.u sonduj.cego [2]. W ci.gu ostatniej dekady pojawi.y si. nowe mo.liwo.ci i rozwi.zania techniczne w zakresie po.przewodnikowych wzmacniaczy du.ych mocy, ktore wypieraj. rozwi.zania bazuj.ce na lampach mikrofalowych. Jednocze.nie mo.na zaobserwowa. niezwykle dynamiczny post.p w zakresie rozwoju techniki cyfrowej, zw.aszcza w zakresie uk.adow wielkiej skali integracji . w tym uk.adow programowalnych typu FPGA . pozwala na implementacj. algorytmow cyfrowego przetwarzania sygna.ow w dziedzinie syntezy sygna.ow z.o.onych z wewn.trzimpulsow. modulacj. cz.stotliwo.ci [1, 7]. Model radarowych sygna.ow sonduj.[...]

 Strona 1