Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KANDYBA"

Modelowanie ślizgającego się wyładowania elektrycznego w plazmotronach z plazmą nietermiczną

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano sposób modelowania plazmotronu z plazmą nietermiczną dla różnych prędkości przepływu gazu. Jako model podstawowy wykorzystano dwuzaciskowy dynamiczny model łuku Mayra z modyfikacją Kułakowa. Modelowanie przeprowadzono dla pracy cyklicznej plazmotronu ze zmienną długością łuku oraz dla pracy ciągłej, gdzie wyładowanie wypełnia przestrzeń międzyelektrodową, a prąd wyładowania zanika przy każdym przejściu prądu przez zero. Wyniki modelowania potwierdzone zostały eksperymentem. Abstract. In the paper a method of non-thermal plasma with different gas flow rate modeling is presented. As the base model the two terminal Mayr arc model with Kulakov modification is used. Modeling was carried out for plasmatron cyclic operation with variable arc length and continuous operation where the discharge fills the space between electrodes and the discharge current disappears at every current zero crossing. The modeling results have been confirmed by experiment. (Modelling of gliding arc in non-thermal plasma reactors) Słowa kluczowe: plazma nietermiczna, wyładowanie elektryczne, długość łuku, modelowanie Keywords: non-thermal plasma electrical discharge, discharge length, modeling Wprowadzenie Plazma nietermiczna jest rodzajem wyładowania elektrycznego, często wykorzystywanym w technologiach związanych z ochroną środowiska, na przykład: usuwanie z powietrza węglowodorów, tlenków azotu, tlenków siarki, oparów rozpuszczalników i innych toksyn, które dostają się do powietrza wskutek spalania różnego rodzaju paliw, prowadzenia prac lakierniczych i reakcji chemicznych. Generatory plazmy nietermicznej, dwu lub wieloelektrodowe są tak skonstruowane, aby wyładowanie elektryczne ślizgało się wzdłuż elektrod. Taka cecha wyładowania zwiększa żywotność elektrod roboczych i jest korzystna ze względów technologicznych, ponieważ wyładowanie jest rozproszone w przestrzeni reaktora i może penetrować większą objętość wprowadzonego do komory gaz[...]

Synteza układu regulacji prądu lub mocy łuku dla generatora plazmy nietermicznej zasilanego z trójfazowego przekształtnika AC/AC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model generatora plazmy nietermicznej z regulatorami prądu i mocy łuku opracowany na podstawie rzeczywistego obiektu. Omówiono zasady modelowania poszczególnych elementów składowych modelu wraz z syntezą układu regulacji. Przedstawiono również wyniki analizy numerycznej pracy układu z otwartą i zamkniętą pętla sprzężenia zwrotnego. W podsumowaniu zawarto wnioski wspomagające projektowanie i realizację praktyczną takich układów. Abstract. In this article the model of the non-thermal plasma generator with arc current and arc power was presented. The model was prepared based on real object. The principles of the individual components of the model, together with the synthesis of the model control system was discussed. Numerical analysis results of the open and closed loop control operation was also presented. The summary contains the conclusions supporting the design and implementation of such systems in practice. (Synthesis of arc current or arc power control system of non-thermal plasma generator powered by a three-phase AC / AC converter) Słowa kluczowe: plazma nietermiczna, wyładowanie elektryczne, energoelektronika, modelowanie, układ regulacji Keywords: non-thermal plasma electrical discharge, power electronics, modeling, control system Wprowadzenie Wyładowanie elektryczne jest coraz częściej stosowane w inżynierii ochrony środowiska między innymi w procesach usuwania niepożądanych związków chemicznych z powietrza. Ze względu na niewielkie stężenie i rozproszenie tych związków jest to proces szczególnie kłopotliwy, ponieważ powinien być realizowany w komorach o znacznej objętości. W takich przypadkach można zastosować generatory plazmy nietermicznej ze ślizgającym się wzdłuż elektrod wyładowaniem łukowym. W takich plazmotronach wysokonapięciowa plazma o małej gęstości mocy wypełnia znaczną objętość przestrzeni roboczej, przez którą przepływa oczyszczany gaz. Taki typ plazmotronu można zastosować w procesie[...]

Analiza wpływu zmian napięcia wejściowego DC na parametry napięcia wyjściowego w falowniku czterogałęziowym

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w układach zasilanych gazem ma wiele korzystnych aspektów technicznych, energetycznych i ekologicznych. Liczne przeszkody organizacyjno-prawne, a dodatkowo stosunkowo niekorzystna struktura cen nośników energii w kraju powodują jednak, że obecna liczba pracujących obiektów jest mała przy stosunkowo dużym potencjale. W roku 1997 Ustawa [...]

Energoelektroniczny regulator napięcia przemiennego o sterowaniu impulsowym do współpracy z odbiornikiem łukowym

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono strukturę modelu energoelektronicznego układu zasilania plazmotronu typu GlidArc. Przedstawiono elementy składowe modelu symulacyjnego. Zaproponowano bezprzepięciową metodę sterowania impulsowego przekształtnika. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji komputerowej. Przedstawiono wnioski wspomagające proces realizacji praktycznej układu. Abstract. In the article the structure of AC-AC PWM voltage controller model supplying GlidArc plasmatron is described. It presents the components of the model. Proposed in this article switching control method allows to eliminate dead times and commutation surges. Selected results of computer simulation are shown. Conclusions that support the process of practical implementation of such a system are also presented. (AC-AC PWM voltage controller supplying arc receiver). Słowa kluczowe: energoelektronika, układy zasilania, ślizgający się łuk elektryczny, sterowanie impulsowe Keywords: power electronics, power system, gliding electrical arc, switching surges Wstęp Próby stosowania łuku elektrycznego w inżynierii ochrony środowiska, mimo szerokich możliwości zastosowań, są wciąż na etapie badań. Rozważane są możliwości stosowania plazmy do unieszkodliwiania odpadów stałych, ciekłych i gazowych, a w związku z tym potrzeba konstruowania nowych typów plazmotronów i układów ich zasilania. Usuwanie niepożądanych związków chemicznych z powietrza jest szczególnie kłopotliwe ze względu na ich niewielkie stężenia (często na poziomie kilkuset ppm). W takich przypadkach można zastosować generatory plazmy nierównowagowej, w których wysokonapięciowa plazma o małej gęstości mocy wypełnia całą przestrzeń roboczą plazmotronu przez którą przepływa oczyszczany gaz. Taki typ plazmotronu można zastosować w procesie usuwania z powietrza par lakierów i rozpuszczalników w lakierniach, usuwania toksycznych związków ze spalin dużych silników np. w generatorach prądotwórczych oraz usuwać niebezpieczne zwią[...]

Synthesis and simulation of stator rms voltage control circuit of cage induction machine operating as generator in small hydropower plant supplying off-grid customers

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium "Symetrycznego optimum" wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana niskospadową turbiną wodną typu Banki-Michella-Cinka. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami symulacyjnymi tego układu. (Synteza układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną w małej energetyce wodnej) Abstract. The paper presents synthesis of cage induction motor stator rms voltage control circuit, This machine operates as a generator supplying off-grid customers. It is controlled with the help of linear criterion of "optimum magnitude" suggested by C. Kessler. Induction machine is driven by low-head water turbine of Banki-Michell-Cink type. The synthesis process of the control system has been accompanied by simulation studies of the system. Słowa kluczowe: Mała elektrownia wodna, generator asynchroniczny, sieć wydzielona, układ regulacji. Keywords: Small hydroelectric plant, asynchronous generator, isolated grid, control system Introduction Three-phase induction machine is among the simplest and most reliable of all electric machines. It has been comprehensively used in numerous technical applications. It is an electromechanical converter that can operate as either motor or a generator. In case of machine operating with a power grid, change in the machine operational mode is achieved by variation in rotational speed. Basic condition of using asynchronous machine as a generator in separate grid is its excitation. Capacitor bank may be a source of alternating magnetic field; it is then connected in parallel to the machine stator while machine rotates (Fig. 1). This system is not supplied from the mains, but it may start operating as generator, when se[...]

Voltage control in the stator circuit of cage induction machine operating as generator in small scale hydropower plant

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium "Optimum wartości" wg C. Kessler'a. Maszyna indukcyjna jest napędzana maszyną indukcyjną zasilaną z przemiennika częstotliwości, która symuluje turbinę wodną. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami eksperymentalnymi tego układu. (Układ regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną) Abstract. The synthesis of RMS voltage control system in the stator circuit of squirrel cage induction machine based on the linear criterion of " optimum magnitude" by C. Kessler 'a was performed. The squirrel cage induction machine was operating as a generator in autonomous (isolated) network. Induction machine is driven by an induction machine supplied from the inverter, which simulates the low pressure head water turbine. Synthesis process of the control system was supported by experimental studies of this system. Słowa kluczowe: Mała elektrownia wodna, generator asynchroniczny, sieć wydzielona, układ regulacji. Keywords: Small hydroelectric power plant, asynchronous generator, isolated grid, control system Introduction Three-phase induction machine is a electromechanical transducer and as such may operate either as motor or as generator. When machine is connected to the grid, change of operation mode may be achieved by varying its rotational speed. If machine is to operate as a generator in isolated grid, additional conditions must be met [4,5]. Proper excitation of the machine is the crucial requirement if machine is to operate within a isolated grid (for instance in small hydroelectric power plant). Variable magnetic field may be generated by a capacitor bank connected in parallel to the stator windings. The machine will generate electrical energy, i[...]

Generowanie impulsów sterujących w bezprzepięciowej metodzie sterowania regulatora napięcia przemiennego DOI:10.15199/48.2017.01.66

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z problematyką sterowania impulsowego regulatora napięcia przemiennego metodą PWM. Przedstawiono ideę bezprzepięciowego sterowania tranzystorów. Zaprezentowano strukturę logiczna układu generowania impulsów sterujących na podstawie modelu programu Matlab-Simulink. Omówiono sposób implementacji w układzie logiki programowalnej MACH4A5-128. Przedstawiono praktyczne rozwiązania detektorów znaków napięć i prądów zilustrowane przebiegami pomiarowymi w układzie rzeczywistym. Zaprezentowano wyniki weryfikacji działania układu w warunkach laboratoryjnych. Abstract. The article presents selected issues related to the problems of impulse control AC voltage PWM regulator. The method of controlling transistors aimed to eliminating commutation overvoltages is presented. The logical structure of the control pulses generating circuit based on the model of Matlab-Simulink is presented. The way of implementation to programmable control logic MACH device is discussed. Practical solutions of direction detectors for voltage and current illustrated by waveforms measurement in a real system are described. The results of the laboratory verification research are presented. Generation of control signals for non-overvoltage control method of AC voltage regulator Słowa kluczowe: regulator napięcia przemiennego, modulacja szerokości impulsów, układy zasilania, sterowanie impulsowe Keywords: AC-AC PWM voltage controller, power system, switching surges Wstęp Prezentowany sposób generowania impulsów sterujących tranzystory w impulsowym regulatorze napięcia przemiennego jest jednym z etapów prac dotyczących projektowania energoelektronicznych układów zasilania odbiorników plazmowych. Koncepcje struktury energoelektronicznego układu zasilania, model układu, model odbiornika plazmowego oraz sposób sterowania prezentowano w pracach [1, 2, 3, 4, 5, 8]. W niniejszym artykule skoncentrowano się na praktycznym rozwiązani[...]

 Strona 1