Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK PAJĄK"

Wybrane zagadnienia dotyczące pozyskania ciepła z pierwotnych nośników biomasy

Czytaj za darmo! »

Wybrano i omówiono najistotniejsze dla zastosowań technicznych zagadnienia dotyczące wybranych pierwotnych nośników biomasy. Zagadnienia te dotyczą obliczeniowej oceny: zasobów energii możliwych do pozyskania z określonej powierzchni upraw, ekonomicznej opłacalności pozyskania nośników pierwotnych biomasy, efektów ekologicznych pozyskania z nich energii. BIOMASĄ nazywa się wszelką subst[...]

Wymiana ciepła i masy w całorocznych basenach odkrytych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia energetyczne, związane z eksploatacją całorocznych, zewnętrznych basenów odkrytych. Opracowano i opisano model matematyczny służący do modelowania procesów związanych z wymianą ciepła i masy dla tego typu obiektów. Procesy te wiążą się bezpośrednio z eksploatacją tych obiektów, wpływając na koszty ich funkcjonowania i rentowność. Zaprezentowany model matematyczny m[...]

Wymiana ciepła i masy w całorocznych basenach odkrytych - model matematyczny zachodzących procesów.

Czytaj za darmo! »

Opisano model matematyczny wymiany ciepła i masy dla zewnętrznej, odkrytej, całorocznej niecki basenowej. Model opisuje główne naturalne mechanizmy wymiany ciepła i masy, w tym: parowanie/skraplanie wody, konwekcję, opady atmosferyczne, wymianę ciepła z gruntem, promieniowanie słoneczne oraz mechanizmy związane ze sposobem eksploatacji basenu: wpływ obecności ludzi na parowanie/skraplanie wody [...]

Optymalizacja kompozycji i harmonogramu pracy hybrydowych źródeł energii

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano algorytm służący do doboru kompozycji i harmonogramu pracy hybrydowych źródeł energii. Doboru dokonuje się minimalizując całkowite koszt produkcji energii lub optymalizując efektywność zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na wytworzenie hybrydowego źródła energii, a przekraczających poziom odniesienia, który stanowi wybrana instalacja wykorzystująca jeden nośnik energii. Algorytm służyć może do porównania efektów wykorzystania różnych nośników energii lub różnych urządzeń wykorzystujących ten sam nośnik. Możliwości algorytmu zaprezentowano na przykładach uwzględniających zróżnicowaną dostępność nośników energii. HYBRYDOWE źródła energii składają się z dwóch lub większej liczby źródeł wykorzystujących różne nośniki energii w celu zaspokojenia określonych p[...]

Optymalizacja kompozycji i harmonogramu pracy hybrydowych źródeł energii

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano algorytm służący do doboru kompozycji i harmonogramu pracy hybrydowych źródeł energii. Doboru dokonuje się minimalizując całkowite koszt produkcji energii lub optymalizując efektywność zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na wytworzenie hybrydowego źródła energii, a przekraczających poziom odniesienia, który stanowi wybrana instalacja wykorzystująca jeden nośnik energii. Algorytm służyć może do porównania efektów wykorzystania różnych nośników energii lub różnych urządzeń wykorzystujących ten sam nośnik. Możliwości algorytmu zaprezentowano na przykładach uwzględniających zróżnicowaną dostępność nośników energii. 2. Przykład wykorzystania algorytmu W niniejszym rozdziale zaprezentowano możliwości obliczeniowe opisanego algorytmu, analizowano w nim dobór [...]

Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę opłacalności akumulacji ciepła w rozległym systemie przesyłowym, gdzie akumulowane ciepło pochodziło z nośnika odnawialnego, współpracującego ze źródłem konwencjonalnym w ramach hybrydowego systemu energetycznego. W obliczeniach uwzględniono straty przesyłania ciepła oraz opory przepływu spowodowane zmianą strumienia czynnika i jego temperatury. Otrzymane wyniki potwierdzają ekonomiczną i energetyczną opłacalność realizacji przedmiotowego zadania. Niezależnie od znaczących strat ciepła w czasie przepływu płynu roboczego w rurociągach przesyłowych, praktyczne wykorzystanie akumulacji wydaje się uzasadnione w przypadku pozyskiwania ciepła z niektórych źródeł odnawialnych lub ciepła odpadowego.1. Wprowadzenie Akumulatory ciepła, zgodnie z używaną terminologią [1], uważane są za element składowy hybrydowych systemów energetycznych. Wykorzystanie elementów akumulujących ciepło pozwala w sposób bardziej równomierny wykorzystać moc wytwarzaną przez źródło. Zazwyczaj akumulatory ciepła stanowią wyodrębnione obiekty, wchodzące w skład systemu, cechujące się znaczącą pojemnością cieplną. Jednak, pomimo braku świadomości tego faktu, większość elementów tworzących system ciepłowniczy ma określoną pojemność cieplną. Duże pojemności cieplne cechują zazwyczaj obiekty budowlane (budynki). Znaczne ilości ciepła można akumulować również w systemie przesyłowym. Głównym elementem systemu przesyłowego są rurociągi wypełnione wodą technologiczną, której zadaniem jest pośrednictwo w przekazaniu ciepła od źródła do odbiorcy. Niektóre systemy przesyłowe mają znaczne długości, a tym samym dużą pojemność cieplną związaną z wodą obiegową wypełniającą system. Możliwość wykorzystania zdolności akumulacyjnych systemu przesyłowego wydaje się szczególnie atrakcyjna w sytuacji, gdy podstawowym źródłem ciepła są źródła odnawialne lub ciepło. W przypadku źródeł energii odnawialnej lub odpadowej, ciepło może być pozyskiwane i magazynowane[...]

Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznych DOI:10.15199/9.2015.8.6

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano warunki wymiany ciepła w procesie termicznego usuwania śniegu i odladzania powierzchni estakad. Zwrócono uwagę na celowość wykorzystania do tego celu energii odnawialnej i odpadowej. W tym aspekcie szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie energii geotermalnej. Wskazano na doświadczenia światowe w wykorzystaniu tego rodzaju instalacji. W warunkach klimatycznych zbliżonych do polskich jednostkowa moc cieplna instalacji zimowego utrzymania powierzchni mostów i estakad wynosi 300÷750 W/m2. W artykule wielkość tę oszacowano na ok. 420 do 670 W/m2 w warunkach intensywności opadów śniegu wynoszących 1 kg/(m2 ∙ h). Wskazano na zasadność stosowania izolacji cieplnej spodu ogrzewanego obiektu, która znacząco ogranicza zapotrzebowanie na moc cieplną instalacji i obniża wymaganą temperaturę w ogrzewanej strefie. Oszacowano, że wymagana temperatura w tej strefie wynosi ok. 38 °C w warunkach, gdy stosowana jest izolacja cieplna, i ok. 61 °C w wariancie bez izolacji spodu estakadyWprowadzenie Zimowe utrzymanie dróg pochłania w każdym sezonie zimowym znaczące środki. Szacuje się, że pomiędzy rokiem 2004 a 2010 na utrzymanie zimowe dróg i autostrad wydawano w Polsce rocznie od ok. 141 do 476 mln zł rocznie [1]. W tym samym czasie wydatki na bieżące utrzymanie dróg i autostrad tych samych kategorii wynosiły od ok. 228 do 521 mln zł/rok [1]. Alternatywą powszechnie stosowanych metod usuwania śniegu i powstającego lodu jest rozpuszczanie go za pomocą ciepła. Stosuje się tę metodę w miejscach, w których są dostępne tanie i ekologiczne źródła ciepła lub energii odpadowej. Przykładem jest wykorzystanie energii geotermalnej. Literatura dotycząca tego tematu jest dość bogata i obejmuje zarówno osiągnięcia praktyczne [2], [3], jak i rozważania teoretyczne [4], [5]. Krajami mogącymi się poszczycić największym doświadczeniem w tym zakresie są niewątpliwie Stany Zjednoczone i Japonia. W Polsce omawiany sposób zimoweg[...]

Porównanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania pompy ciepła typu woda/woda i solanka/woda do ogrzewania domu jednorodzinnego DOI:10.15199/9.2016.4.5

Czytaj za darmo! »

Najbardziej rozpowszechnionymi pompami ciepła, wykorzystywanymi do celów grzewczych w gospodarce komunalnej, są pompy sprężarkowe. Napędzane są one najczęściej sieciową energią elektryczną. Źródłem niskotemperaturowego ciepła są ogólnie dostępne źródła: powietrze atmosferyczne, grunt lub wody gruntowe oraz ścieki. W artykule przeanalizowano energetyczne i ekologiczne skutki wynikające z alternatywnego wykorzystania: 1) wód gruntowych bądź 2) przypowierzchniowych warstw gruntu jako dolnego źródła instalacji pompy ciepła. Odniesiono się również do efektów ekonomicznych. Ocena skutków energetycznych i ekologicznych prowadzona jest w warunkach, w których napędowa energia elektryczna wytwarzana jest z konwencjonalnych, kopalnych paliw nieodnawialnych, tj. węgla kamiennego. Założono, ze odbiorcą ciepła będzie dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2, zlokalizowany w południowej części Polski. Ustalono, że w rozpatrywanych uwarunkowaniach wykorzystanie wód gruntowych jako źródła niskotemperaturowego ciepła może przynieść lepsze efekty. Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zasilającą pompę ciepła oraz pompy obiegowe źródła dolnego jest o ok. 12% niższe w przypadku wykorzystania wód gruntowych (wariant 1) niż w przypadku poziomego gruntowego wymiennika ciepła (wariant 2). To mniejsze zapotrzebowanie na energię przekłada się na niższy jednostkowy koszt netto wytwarzania ciepła, który szacowany jest odpowiednio na 37 zł/GJ (wariant 1) i 42 zł/GJ (wariant 2). Celem niniejszych analiz było zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty wykorzystania wód gruntowych jako dolnego źródła ciepła w instalacji pomp ciepła. Ogólnie w instalacjach pomp ciepła daje się zauważyć tendencja odchodzenia od wykorzystania wód i promowanie wykorzystania ciepła akumulowanego w gruncie. Rozwiązanie takie jest prostsze pod względem technicznym i prawnym. Niestety, jak wynika z obliczeń, jest ono mniej korzystne pod względem energetycznym, ekologicznym i ek[...]

Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono studium oceny możliwości wykorzystania energii geotermalnej w obszarze znajdującym się na granicy zapadliska przedkarpackiego i Karpat fliszowych w rejonie Tarnowa. Analizę tę wykonano na podstawie rozpoznania lokalnej budowy geologicznej i występujących tutaj warunków hydrogeotermalnych. Wynikiem było określenie potencjalnych zasobów energetycznych oraz wskazanie optymalnej technologii wykorzystania występujących tutaj wód.Rosnące zapotrzebowanie na energię, wysoki poziom rozwoju infrastruktury przemysłowej i transportu stawia przed sektorem energetycznym nowe wyzwania. Mają one na celu racjonalne wykorzystanie: zasobów surowców naturalnych, paliw kopalnych, a także ograniczenie powstawania zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego wynikających z ich wydobycia i eksploatacji. Można to osiągnąć zwiększając procentowy udziału alternatywnych źródeł w światowej produkcji energii. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (Ministerstwo Gospodarki 2009 r.) w ramach zobowiązań ekologicznych Unii Europejskiej zakłada zwiększenie wkładu odnawialnych nośników energii do 15% w całkowitym jej zużyciu w 2020 roku i 20% w 2030 roku. Osiągnięcie tego poziomu jest w polityce energetycznej Unii Europejskiej kwestią priorytetową. W związku z tym, z funduszy europejskich oraz środków publicznych, możliwe jest wsparcie finansowe projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia tego poziomu. Taka perspektywa skłania zarówno sektory gospodarki, jak i sektor prywatny inwestowania w rynek alternatywnych źródeł energii, co może przyczynić się do popularyzacji stosowania tych źródeł, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości. Przemawia za tym fakt, że alternatywne źródła energii, do których można zaliczyć: geotermię, energię solarną, wiatrową, wodną oraz szeroko pojętą biomasę, są bezpośrednio lub pośrednio związane z aktywnością słońca, co czyni je praktycznie niewyczerpal[...]

 Strona 1