Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SIWEK"

Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej


  Przedstawiono wpływ obudowy na kinematykę przepływu przez promieniową palisadę profili płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obudowy na składową obwodową prędkości bezwzględnej. Składowa ta decyduje o stopniu konwersji energii ruchu obrotowego wieńca na ciśnienie, czyli ma bezpośredni wpływ na sprawność maszyny. Innym zjawiskiem przepływowym, mającym wpływ na osiągi wentylatora jest turbulencja przepływu, powodująca rozpraszanie energii. W pracy przedstawiono szereg wyników badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji za pracującym wirnikiem promieniowym. Jako główne narzędzie pomiarowe posłużył termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar wszystkich wspomnianych wcześniej wielkości. Keywords: palisade, thermo-anemometer, kinematics of flow, turbulence, fan, efficiency, work, peripheral component, radial component Abstract The influence of casing on the kinematics of a flow through the radial palisade of flat profiles is presented with particular emphasis on the impact of the casing on peripheral component of absolute velocity. The component determines the efficiency of flow machines showing conversion rate of the wheel rim rotation energy into pressure. Flow turbulence is another flow parameter affecting the performance of the fan and resulting in energy dissipation. The work presents a number of results concerning absolute velocity distribution, its components and the turbulence appearing behind operating radial rotor. The main tool used for presenting the flow is a three-fiber thermo-anemometer enabling the measurement of the absolute velocity of the air flow and its components in the spatial Cartesian coordinates system and its turbulence as well. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej The Influence of Spiral Casing on Energy Conversion in Low-Pressure Radial Machi[...]

Termoanemometryczna weryfi kacja modelu Eulera


  Słowa kluczowe: wirnik, wentylator, Euler, praca jednostkowa, charakterystyka przepływowa, termoanemometr Streszczenie W artykule zweryfi kowano słuszność założeń czynionych podczas analitycznych metod wyznaczania charakterystyk przepływowych opartych na modelowym równaniu wirnika maszyny krętnej Eulera. Termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar prędkości bezwzględnej i jej składowych w kartezjańskim układzie przestrzennym, pozwolił dokładnie zbadać mechanizm konwersji energii z ruchu obrotowego wirnika na przyrost ciśnienia w maszynie. Skutkiem zastosowania tego narzędzia pomiarowego jest opracowanie nowatorskiej metody obliczania pracy użytecznej przekazywanej do płynu w wirniku promieniowej maszyny krętnej. Stworzony algorytm został zamieszczony w niniejszym artykule. Keywords: rotor, fan, ventilator, Euler, work unit, fl ow characteristic, thermoanemometer Abstract In the article verifi ed the validity of the assumptions made in analytical methods for determining fl ow characteristics based on the model equation of the rotor winding machine called equation Eulera. Three-fi ber thermoanemometer used to measure the absolute velocity and its components in Cartesian spatial will carefully examine the mechanism of energy conversion from the rotation of the rotor on the pressure increase in the machine. Effect of application of this measurement tool is the development of novel/innovation methods for calculating the useful work transferred to the fl uid in the rotor radial winding machine. Developed an algorithm was given in the article. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Stanisław Fortuna - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; s.fortuna1@wp.pl **) Mgr inż. Tomasz Siwek - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynie[...]

Determination of Electrical and Efficiency Parameters of Air Cooling of Low-Temperature PEM Fuel Cell Stack with Power of 5kW DOI:10.15199/48.2018.04.34

Czytaj za darmo! »

Among the five advanced types of hydrogen-oxygen fuel cells, the Polymer Membrane Fuel Cells (PEMFC) are more and more used in portable, stationary, and transport energy systems in different economic sectors. Nowadays, in Poland and worldwide, more and more attention is paid to the application of fuel cells (FC) in construction of power units for electric vehicles of a different type, unmanned aerial vehicles, aircrafts, means of the maritime and land transport, including submarines, inspection facilities for seabed, etc. [1-3]. According to the Fuel Cell Industry Review, in 2016, for the first time the total power of the fuel cells supplied for transport sector (280MW) was higher than the power of energy generators with fuel cells designated for stationary solutions (200MW). The main reason was the introduction of hydrogen-oxygen PEMFCs for construction of power units fueling the cars of Toyota Mirai in Japan, California and to a lesser extent in Europe [4]. The range of cars amounts to approx. 500-700 km, while the charge procedure for hydrogen containers takes approx. 5-6 minutes. PEMFCs are also increasingly used for construction of power units powering trucks, buses, and forklift trucks [5]. Generators with fuel cells (FC) with lower power, ranging from 100W to approx. 5 kW, are also used to power electric engines in scooters, bicycles, wheelchairs, unmanned ground robots [6,7]. An outstanding example is the “Burgman" scooter - the first motorcycle using hydrogen-oxygen fuel cells for power system. The motorcycle was designed by Suzuki, while PEMFC system is provided by Intelligent Energy. The motorcycle received the European type-approval as the first fuel cell vehicle in the world. Another interesting product is the hydrogenoxygen PEMFC bicycle developed by the consortium composed of the following companies: i) Cycleurope, manufacturer of electric bikes, ii) Ventec, manufacturer of energy management systems in[...]

Potencjał rozwoju mikrokogeneracji w Polsce DOI:10.15199/48.2018.04.35

Czytaj za darmo! »

Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power) to proces technologiczny umożliwiający uzyskanie dwóch użytecznych form energii w ramach jednego zintegrowanego układu. Najczęściej termin ten dotyczy wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Rozproszone źródła energii to segment urządzeń o mocy dopasowanej do miejscowego zapotrzebowania. Mikrokogeneratory natomiast jest to grupa urządzeń łączących obie opisane technologie oraz ich zalety i wady. Kogeneracja znalazła swoje zastosowanie w Polsce i jej udział w mikście energetycznym wynosi ponad 16 % co jest wynikiem większym niż średnia unijna (11%). [eurostat]Warto jednak zaznaczyć że, dominującą rolę odgrywają duże elektrociepłownie systemowe (powyżej 50 MWe) zasilane węglem. Dzieje się tak z powodu dobrze rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz dominacji energetyki węglowej. Pozostałą część praktycznie w całości stanowią małe i średnie (50 kWe - 50 MWe) elektrociepłownie zasilane najczęściej gazem lub biogazem. Udział mikrokogeneracji (poniżej 50 kWe)[prawo unijne] jest praktycznie niezauważalny. Rys.1. Udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej [1] Zalety mikrokogeneracji Za podstawową zaletę tego rodzaju urządzeń należy uznać relatywnie wysoką sprawność całkowitą pozwalającą na lepsze wykorzystanie energii zawartej w paliwie. Bierze się to z faktu, że o ile w nowoczesnych urządzeniach, w których uzyskuje się ciepło użytkowe sprawność odniesiona do wartości opałowej jest bliska 100% o tyle w przypadku generacji energii elektrycznej w konwencjonalnej elektrowni poziom strat wynosi w zależności od zastosowanej technologii 60-70% [2]. Dzięki połączeniu wytwarzania tych dwóch czynników w jednym procesie możliwe jest odzyskanie większości ciepła odpadowego i ponowne jego użycie do celów grzewczych. Wzrost sprawności przekłada się nie tylko na efekt ekonomiczny ale również na redukcje emitowanych gazów cieplarnianych przyczyn[...]

 Strona 1