Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Stypka"

Ocena urządzeń energetycznych za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet


  W artykule przedstawiono istotę jedno- i wielokryterialnych metod oceny, ze szczególnym uwzględnieniem wielokryterialnej metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (z ang. Analitical Hierarchy Process, AHP). Zaproponowano budowę hierarchii celów na podstawie zasady trwałego rozwoju oraz międzynarodowych kryteriów, wypracowanych w programie ekoetykiet - wspólnotowego oznakowania ekologicznego, przyznawanego produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z tej samej kategorii. Omówiono podstawy psychologiczne stosowania AHP oraz sposoby rozwiązywania problemów związanych z uwzględnianiem celów ekonomicznych w analizie. Konkretny przykład zastosowania zaproponowanej metody oceny do wyboru rzeczywistej pompy ciepła zostanie przedstawiony w kolejnych dwóch artykułach. Multi -criteria evaluation of power equipment using the AHP-HIPRE method and eco -labeling criteria The article presents the idea of different single criterion and multi-criteria methods of analysis focusing on a method known as Analitical Hierarchy Process (AHP). The authors suggest designing the hierarchy of criteria based on the concept of sustainable development and on criteria originating from the ecolabeling programs. The physiological rationalization of AHP as well as the problems of introducing into the analysis the economical criteria are also discussed. The application of the AHP method for selecting the heat pump is presented in the next two articles. In these articles the hierarchy of criteria is developed based on the methodology presented in the current article. Wstęp Przy podejmowaniu decyzji, świadomie lub nieświadomie, stosuje się albo metodę jednokryterialną, szukając rozwiązania, które najlepiej spełnia jedno wybrane kryterium, albo uznaje się fakt, że jest wiele kryteriów, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a ostateczne rozwiązanie ma charakter kompromisu pomiędzy tymi kry[...]

Budowa drzewa hierarchii wielokryterialnej oceny pomp ciepła metodą AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet


  W artykule przedstawiono dwa, z trzech etapów wielokryterialnej oceny pomp ciepła metodą AHP-HIPRE. Pierwszy etap obejmował utworzenie drzewa hierarchii kryteriów na podstawie kryteriów ekologicznych dotyczących przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (ekoetykiet) pompom ciepła. Drugim, przedstawionym w artykule etapem było przydzielenie wag poszczególnym kryteriom. Wagi zostały przyznane przez autorów na podstawie ich wiedzy i doświadczenia po wewnętrznej dyskusji. Ostatni etap metody AHP - właściwa ocena rozpatrywanych pomp ciepła oraz stworzenie rankingu urządzeń zgodnie z przyjętymi kryteriami, będzie tematem trzeciego z cyklu artykułów dotyczących oceny urządzeń energetycznych, w szczególności pomp ciepła, za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet. Design of the heat pump evaluati on criteria hierarch y using the AHP-HIPRE meth od and ec o-labeling criteria The article presents two, out of three, stages of implementing multi-criteria method (AHP-HIPRE) for heat pumps evaluation. The first stage is a design of the hierarchy of evaluation criteria. The hierarchy of criteria is build using the concept of sustainable development, and criteria used to evaluate the heat pumps in the process of ecolabeling. The second, presented in the article, stage of analysis, is assigning the weights to the criteria. The weights were assigned by the authors based on their knowledge and experience. The last stage of AHP method - the comparison and analysis of the obtained results will be presented in the next article. "Chłodnictwo" tom XLVII 2012 r. nr 3 27 mania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompa ciepła musi spełniać wszystkie kryteria ekologiczne określone w załączniku do w/w decyzji. Celem wyznaczonych kryteriów jest ograniczenie wpływu na środowisko produkcji, działania oraz późniejszego wycofywania z eksploatacji pomp ciepła. Kryteria te obejmują:  wydajność ogrze[...]

Ocena pomp ciepła z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet metodą AHP-HIPRE


  W artykule dokonano oceny analizowanych pomp ciepła biorąc pod uwagę kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (ekoetykiet) pompom ciepła. Zaprezentowana analiza jest trzecim, ostatnim etapem wielokryterialnej oceny metodą AHP-HIPRE, prowadzącym do stworzenia rankingu urządzeń zgodnie z przyjętymi kryteriami. Analizę wyników wzbogacono o analizę wrażliwości. Artykuł ten kończy cykl artykułów dotyczących oceny urządzeń energetycznych, w szczególności pomp ciepła, za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet. Heat pump evaluation using the and AHP-HIPRE method and eco -labeling criteria The article presents the comparative analysis of the selected heat pumps with the use of the European Union ecolabeling criteria. The article is the last, from the series of three articles, presenting the multi-criteria method of analysis called Analytical Hierarchy Process (AHP-HIPRE). The obtained results are discussed and analyzed using the sensitivity analysis. Instalacje i urządzenia Wstęp Przy podejmowaniu decyzji, także tych dotyczących wyboru urządzeń energetycznych, jakimi są pompy ciepła, można stosować metody jednokryterialne, szukając rozwiązania, które najlepiej spełnia jedno wybrane kryterium, albo uznając fakt, że jest wiele kryteriów, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, stosuje się metody wielokryterialne, w których ostateczne rozwiązanie ma charakter kompromisu pomiędzy przyjętymi kryteriami. Metoda jednokryterialna daje jasny wynik, jaką decyzję należy podjąć ze świadomością, że wiele istotnych parametrów analizowanych rozwiązań w ogóle nie było branych pod uwagę. Z kolei metoda wielokryterialna wymaga zarówno wypracowania wielu kryteriów oceny jak i zasad podejmowania decyzji w oparciu o mnogość kryteriów. Metoda ta daje pełniejszy obraz analizowanych wariantów, choć ostateczny wynik analizy nie jest tak jednoznaczny. [...]

 Strona 1