Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JACEK HENDEL"

Zapotrzebowanie na ciepło systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie


  W artykule obliczono zapotrzebowanie na ciepło dla systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Specyfika problemu związana jest z dużą powierzchnią przegród przezroczystych oraz ze znacznymi zyskami ciepła od 150 użytkowników. Problem rozwiązano, tworząc autorski algorytm uwzględniający wszystkie zyski i straty energii. Ostateczne zapotrzebowanie na ciepło pomniejszono o odzysk ciepła z systemu rekuperacji. Keywords: ventilation system, lecture room Abstract Heat demand calculations for the ventilation system in the lecture room of Drilling, Oil and Gas Faculty are presented in the article. The issue concerns large surface of transparent barriers and considerable heat gains from 150 users. The problem has been solved by using authors own algorithm taking into account all gains and losses of energy. Eventually, the heat demand has been reduced by the respective amount of heat recovery obtained from the recuperation system. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Tomasz Śliwa - Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza; sliwa@agh.edu.pl **) Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo -Hutnicza; gonet@agh.edu.pl **) Jacek Hendel - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza; jacek.hendel@gmail.com **) Łukasz Gałuszka - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,Akademia Górniczo-Hutnicza; lgaluszk@wnaft.agh.edu.pl Zapotrzebowanie na ciepło systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie Heat Demand for Ventilation System in Lecture Room of Drilling, Oil and Gas Faculty in AGH University of Science and Technology in Kraków TOMASZ ŚLIWA*) ANDRZEJ GONET**) JACEK HENDEL***) ŁUKASZ GAŁUSZKA****) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 116÷121 www.cieplowent.pl[...]

 Strona 1