Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew L. Kowalewski"

Procesy uszkodzenia i zniszczenia towarzyszące zjawisku pełzania materiałów metalowych (dokończenie)

Czytaj za darmo! »

Przykład badań stopnia uszkodzenia stali energetycznej wskutek symulowanych obciążeń eksploatacyjnych 6.1. Uwagi ogólne Badaniom poddawano stal 40HNMA (oznaczenie według normy PN-89/H-84030/04). Jest to konstrukcyjna stal stopowa do ulepszania cieplnego, a jej główne zastosowania to wały wykorbione, korbowody, piasty śmigieł, części pomp, tarcze i pierścienie turbin parowych. Program badawc[...]

Kierunki rozwoju badań wytrzymałościowych


  Obserwowany ogromny post.p w dziedzinie wspo.czesnych bada. wytrzyma.o.ciowych materia.ow i konstrukcji zwi.zany jest przede wszystkim z rozwojem mikroprocesorowego sterowania wieloparametrowych, nieliniowych przebiegow do.wiadczalnych i ci.g.ym zwi.kszaniem precyzji pomiarow koniecznych do bie..cego sterowania pracy maszyny na zasadzie p.tli sprz..enia zwrotnego. Szybko.. tego post.pu uzale.niona jest rownie. od rozwoju mechaniki cia. sta.ych i unowocze.niania metod analizy stanu napr..enia i odkszta.cenia. Podstaw. efektywnego projektowania elementow konstrukcji, maszyn i procesow obrobki plastycznej jest dok.adna analiza deformacji spr..ysto-plastycznych, do czego niezb.dna jest znajomo.. zachowania si. materia.ow konstrukcyjnych w tym zakresie przy obci..eniach wywo.uj.cych z.o.one stany napr..enia i przy uwzgl.dnieniu historii deformacji. Wspo.czesna analiza deformacji wykonywana w fazie projektowania elementow konstrukcyjnych lub procesow technologicznych obrobki plastycznej wymaga znajomo.ci nie tylko podstawowych w.a.ciwo.ci mechanicznych, takich jak: š modu.y spr..ysto.ci okre.laj.ce spr..ysto.., š granica plastyczno.ci lub granica wytrzyma.o.ci dora.nej okre.laj.ce wytrzyma.o.., š wyd.u.enie i przew..enie okre.laj.ce ci.gliwo.., š energia w probie Charpyfego okre.laj.ca udarno.., š granica wytrzyma.o.ci zm.czeniowej okre.lana z krzywej Wohlera, š odporno.. na d.ugotrwa.e obci..enia okre.lana na podstawie proby pe.zania, ale rownie. i innych danych wyznaczanych do.wiadczalnie w zale.no.ci od potrzeb. Wymieni. tu nale.y: . charakterystyk. napr..enie-odkszta.cenie przy obci..eniach statycznych, dynamicznych lub cyklicznych, . pr.dko.. wzrostu szczeliny, . odporno.. na p.kanie okre.lan. na podstawie wyznaczania: krytycznej warto.ci wspo.czynnika intensywno.. napr..enia (KIC), lub krytycznej warto.ci ca.ki Ricefa (JIC), wzgl.dnie krytycznego rozwarcia szczeliny zm.czeniow[...]

Wybrane projekty próbek stosowanych w badaniach właściwości mechanicznych materiałów


  Postęp w wielu gałęziach przemysłu determinuje konieczność wykonywania zaawansowanych badań, które powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby precyzyjnie określać właściwości mechaniczne materiałów, a w szczególności nowo wytworzonych i przyczyniać się w ten sposób do właściwego prognozowania bezpiecznej eksploatacji elementu, na który zostały wykorzystane. Przykładem gałęzi przemysłu, w której obserwuje się obecnie znaczny rozwój jest na przykład lotnictwo. W przemyśle tym wyróżnia się konstrukcje samolotów pasażerskich: Boeing 787 (Dreamliner) oraz Airbus A350 XWD charakteryzujące się użyciem nowoczesnych materiałów kompozytowych w ilości 50% [23],[24]. Również w przemyśle samochodowym stosuje się nowe materiały, jak na przykład kompozyty AlSi8Cu3 [25] - stosowane na koła zębate skrzyń biegów bądź AlSi7 MgCu0.5 [22] - przeznaczony na karoserie samochodowe. Podobnie jak dla materiałów już używanych, tak i w przypadku nowo wytworzonych wymagane jest w szczególności prowadzenie badań w złożonym stanie naprężenia, które wykonuje się na próbkach rurkowych bądź krzyżowych. W przypadku gdy objętość reprezentatywnego materiału jest niewystarczająca wskazane jest stosowanie techniki z wykorzystaniem minipróbek, które są kilkakrotnie mniejsze od próbek o wymiarach standardowych. W pracy zaprezentowano wybrane problemy techniki badawczej w złożonym stanie naprężenia realizowanego na próbkach rurkowych bądź krzyżowych oraz omówiono szczegóły dotyczące próbek w klasie mini. 2. Cienkościenne próbki rurkowe stosowane w badaniach w złożonym stanie naprężenia Prowadzenie badań w złożonym stanie naprężenia przez obciążanie próbki kombinacją siły rozciągającej (ściskającej) i momentem skręcającym lub siłą rozciągającą (ściskającą) i ciśnieniem wewnętrznym wymaga wykorzystywania na przykład cienkościennych próbek rurkowych. Przed przystąpieniem do eksperymentu istotnym zagadnieniem jest dobór odpowiednich wymiarów poprzecznych bazy pomiaro[...]

 Strona 1