Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW PORADA"

LED-y, struktury Destriau i OLED-y w półprzewodnikowych źródłach światła


  Luminescencja, tzw. zimne świecenie, jest zjawiskiem fizycznym, które polega na emisji promieniowania elektromagnetycznego o większym natężeniu niż promieniowanie cieplne w danej temperaturze oraz przy spełnieniu warunku, że czas trwania tego promieniowania znacznie przewyższa okres fali emitowanej. Tym samym jest to promieniowanie wywołane przyczynami innymi niż jedynie sam wzrost temperatury emitującego źródła [1]. W zależności od sposobu wzbudzania takiego promieniowania, można wyróżnić wiele rodzajów luminescencji, w tym elektroluminescencję wywołaną polem elektrycznym. Zjawisko elektroluminescencji zostało po raz pierwszy zaobserwowane i udokumentowane przez Anglika - Henry’ego Josepha Rounda w roku 1907. Round zaobserwował wówczas emisję światła widzialnego z kryształu węglika krzemu (SiC) o przewodnictwie typu n. Uformowane w doświadczeniu Rounda złącze metal - półprzewodnik, spolaryzowane napięciem od 10 do 110 V, emitowało światło o różnych barwach: żółtej, zielonej, pomarańczowej oraz niebieskiej [1, 2]. W 1936 r. francuski fizyk Georges Destriau (1903-1960) opublikował wyniki swych badań dotyczących luminescencji obserwowanej w sproszkowanym siarczku cynku (ZnS) i jako pierwszy użył on wyrażenia elektroluminescencja do określenia badanego przez siebie zjawiska [3]. Georges Destriau umieścił kryształy siarczku cynku, zawierającego śladowe domieszki miedzi, w oleju rycynowym między dwiema płytkami miki, do których doprowadził zmienne w czasie, silne pole elektryczne i zauważył, że kryształy siarczku cynku emitują światło. Zaobserwowane zjawisko nazwał elektroluminescencją. W dalszych doświadczeniach olej rycynowy zastąpił innym materiałem dielektrycznym. W latach 20. i 30. ub.w. zjawisko elektroluminescencji traktowano jako ciekawostkę bez perspektywy zastosowania, gdyż emitowane światło było bardzo słabe i widoczne tylko w ciemności. Colin Harold Gooch, w swej książce "Injection electroluminescent devices" w[...]

Model matematyczny opisujący wpływ procesów starzeniowych na parametry elektroluminescencyjne struktur grubowarstwowych


  Luminescencja jest zjawiskiem emisji światła, którego energia powstaje na koszt innych niż termiczna, rodzajów energii. Jeśli luminescencja zachodzi w wyniku oddziaływania stałego lub zmiennego pola elektrycznego na materiał charakteryzujący się właściwościami luminescencyjnymi, to wówczas nosi ona nazwę elektroluminescencji. Struktury elektroluminescencyjne znajdują obecnie coraz szersze zastosowania, gdyż światło przez nie emitowane charakteryzuje się bardzo małym poborem mocy, równomierną emisją z całej powierzchni czynnej, możliwością płynnej regulacji natężenia światła, a także wysoką odpornością na narażenia mechaniczne i klimatyczne. Struktury te jednak podlegają procesowi starzenia, którego szybkość jest zależna od wielu parametrów [1, 2]. W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących procesów starzeniowych w grubowarstwowych strukturach elektroluminescencyjnych. Badania prowadzono dla standardowych struktur elektroluminescencyjnych złożonych z warstw dielektrycznych wytwarzanych na bazie BaTiO3, warstwy tzw. fosforu na bazie ZnS (Cu, Cl) oraz z elektrody transparentnej i drugiej elektrody metalicznej. Struktury elektroluminescencyjne zostały wytworzone jako struktury wielowarstwowe zgodnie z rys. 1. wych, charakteryzujących się zróżnicowaną wartością stałej dielektrycznej. Elektroda nieprzezroczysta została wykonana z przewodzącej pasty polimerowej, stanowiącej mieszaninę lakieru akrylowego, srebra płatkowego i proszków węglowych (sadza, grafit). Izolacyjna warstwa zabezpieczająca została wykonana z polimerowej pasty dielektrycznej, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością na przebicie oraz wysoką szczelnością przy oddziaływaniu wilgoci. Wszystkie warstwy z past polimerowych nakładane były na podłoża polimerowe t[...]

Zastosowanie technologii SSL LED w systemach oświetleniowych dla potrzeb muzeów i galerii sztuki


  W obiektach muzealnych, jak również w galeriach sztuki zarówno oświetlenie eksponatów jak i wnętrz, odgrywa bardzo istotną rolę. Stosowane światło powinno współgrać z prezentowanymi eksponatami, ale w taki sposób, aby nie pełniąc funkcji dominującej być ich uzupełnieniem, zwiększającym też odczuwanie przeżyć estetycznych przez widza. Przy projektowaniu oświetlenia należy kierować się nie tylko normatywnymi zasadami oświetlenia [1-3], ale konieczne jest również uwzględnienie zagadnień konserwatorskich (wrażliwość obiektów na promieniowanie optyczne), a także z zakresu estetyki. Zasady dotyczące oświetlenia w obiektach muzealnych i galeriach wynikają przede wszystkim z uwarunkowań fizjologicznych i estetycznych człowieka - widza. Wyróżnia się tutaj zasadę wystarczającej luminancji, równomiernej luminancji otoczenia, dostatecznego kontrastu oraz unikania zbyt małych rozmiarów kątowych szczegółów. Zasady estetyczne, to przede wszystkim zwiększanie atrakcyjności eksponatu oraz tworzenie przyjemnego nastroju. Właściwe rozróżnianie przedmiotów w znacznym stopniu jest zależne od natężenia oświetlenia, a wartość tego parametru należy określać indywidualnie dla każdego dzieła sztuki. Dolna granica natężenia oświetlenia jest wyznaczana dla możliwie dobrego rozróżniania szczegółów, a górna wynika ze skutków działania światła na eksponat. Ponadto ważna jest też równomierność oświetlenia dotycząca płaszczyzny oświetlanej, jak również całego pomieszczenia. W przypadku muzeów i galerii w niektórych wnętrzach odchodzi się jednak od równomierności oświetlenia otoczenia w celu osiągnięcia swoistego nastroju w wybranym pomieszczeniu. Jednym z istotniejszych problemów oświetlenia w obiektach muzealnych jest stopień oddawania barw i barwa światła, od której zależy właściwe odtworzenie barw na powierzchni prezentowanych eksponatów. Wrażenie barwne powstające w trakcie oglądania eksponatów zależy zarówno od charakterystyki widmowej światła padaj[...]

Wpływ grubości warstw na optyczno-elektryczne parametry grubowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych

Czytaj za darmo! »

Grubowarstwowe elektroluminescencyjne źródła światła wyróżniają się szeregiem zalet, które preferują je do zastosowań, gdzie problem jakości światła ma zasadnicze znaczenie. Cechy te: zimne, równomierne i nie rażące światło, doskonale widoczne z dużych odległości w mrocznym i zamglonym środowisku, bardzo mały pobór mocy, emisja nie migotającego światła, możliwość płynnej regulacji natężenia [...]

 Strona 1