Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"A. Jagoda"

Farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska


  Na świecie jak i w Polsce obserwowany jest ciągły wzrost konsumpcji leków (rys. 1 i 2). O tym jak wielkie znaczenie dla gospodarki kraju może mieć produkcja medyczna i farmaceutyczna świadczy np. fakt, że w Wielkiej Brytanii od 1998 r. nie zajęła ona niższego miejsca niż trzecie w rankingu sektorów przemysłowych, a w 2004 i 2007 była nawet numerem jeden [5]. Leki stają się też coraz bardziej dostępne. Obserwowany trend samoleczenia wśród Polaków ułatwia prosty dostęp do leków OTC (ang. over-the-counter - lek wydawany w aptece bez recepty). Rośnie również liczba możliwych miejsc kupna leków. Można je kupić obecnie na stacjach benzynowych, hipermarketach, w sklepach osiedlowych, kioskach czy w internecie. Ponieważ możliwości zakupu leku jest tak wiele, trudno jest oszacować rzec[...]

Phosphogypsum. The possibilities of the use. Fosfogips. Możliwości wykorzystania


  A review, with 52 refs., of compns. of phosphogypsum and its uses in building industry, agriculture, and polymer processing. Fosfogips. Fosfogips (PG) jest trudnym do zagospodarowania odpadowym produktem procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Ze względu na znaczne ilości PG powstające w toku tego procesu (5 t PG/1 t H3PO4), konieczne jest znalezienie możliwości jego wykorzystania. Problem ten nie został dotąd rozwiązany ani pod względem badawczym, ani technologicznym. Przedstawiono przegląd prac dotyczących metod wykorzystania fosfogipsu.Pierwszym etapem procesu produkcji nawozów fosforowych jest otrzymywanie kwasu fosforowego(V). Surowcem o znaczeniu gospodarczym są fosforyty i/lub apatyty. Fosforyty to skały osadowe, które są głównym źródłem fosforu w przyrodzie i podstawowym surowcem do produkcji nawozów mineralnych. Z mineralogicznego punktu widzenia składają się głównie z fluoroapatytu [Ca10F2(PO4)6·CaCO3], getytu FeO(OH) i kwarcu SiO2, z niewielkimi domieszkami fosforanów glinu, anatazu TiO2, magnetytu Fe3+(Fe2+Fe3+)O4, monacytu (Ce, La, Nd, Th, Y, Pr)[PO4] i barytu BaSO4 1). Zawierają również metale ciężkie, takie jak Cd i Ni, oraz pierwiastki radioaktywne 238U i 232Th2). Najwięcej fosforanów, bo aż 70% zawierają skały magmowe z grupy apatytów3). Apatyty zawierają także znacznie więcej pierwiastków ziem rzadkich niż fosforyty. W celu otrzymania kwasu fosforowego(V) rudy fosforanowe są przetwarzane metodą termiczną lub metodą mokrą. Szeroko stosowana metoda mokra dwuwodzianowa otrzymywania ekstrak-cyjnego kwasu fosforowego polega na roztwarzaniu rudy w kwasie siarkowym(VI). Ogolny zapis tego procesu przedstawia rownanie: Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 + 10H2O ?¨ 3H3PO4 + 5CaSO4?E2H2O + HF Metoda mokra jest bardzo korzystna ze wzgl.dow ekonomicznych, [...]

Wyznaczanie parametrów pływowych h, l, k z satelitarnych obserwacji laserowych


  W artykule zaprezentowano teoretyczne aspekty dotyczące parametrów pływowych h, l, k oraz przedstawiono ich definicje i metody wyznaczania. Jako optymalną metodę do wyznaczania parametrów h, l, k autorzy rekomendują satelitarną technikę laserową. Przedstawiono kolejne etapy wyznaczania wartości globalnych parametrów pływowych za pomocą tej techniki, uzyskane wyniki oraz szczegółową ich analizę. W pracy zawarto także wstępne wyniki wyznaczania lokalnych parametrów pływowych dla wybranych stacji obserwacyjnych, sformułowano wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz oraz nakreślono kierunek dalszych badań. Materiałem obserwacyjnym, który posłużył do przeprowadzenia wyznaczenia są satelitarne obserwacje laserowe, wykonane z globalnej sieci stacji w okresie 01.01.2005 r. - 01.01.2007 r. do satelitów LAGEOS-1, LAGEOS-2, STELLA i STARLETTE. Wszystkie obliczenia przeprowadzono za pomocą bloku programów GEODYN II [14]. Determination of h, l, k tidal parameters from satelite laser observations Abstract. The article focuses on theoretical aspects of tidal parameters h, l, k with their definitions and methods of their determination. As an optimal method for determining parameters h, l, k the authors recommend the Satellite Laser Ranging technique. Thus, the successive stages of determining the global values of tidal parameters by means of this technique, as well as the obtained results and their thorough analysis are presented. The study also shows the preliminary results of determining local tidal parameters for the selected observatory stations with the conclusions drawn from the conducted analyses and the outlined direction of future research. The material for observation on which the determination was based is the satellite laser ranging data carried out at the global network of stations within the period of 01.01.2005 to 01.01.2007 for LAGEOS-1, LAGEOS-2, STELLA and STARLETTE satellites. All computations were conducted by means of GEODY[...]

Separation of capsaicin from fruits of Capsicum chinense sp. peppers by using a fluidized bed techniques. Wydzielanie kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense z wykorzystaniem technik fluidyzacyjnych


  Yellow and red varieties of Capsicum chinense sp. peppers fruits were dried in a drying oven or in a fluidized bed apparatus, fragmented and extd. with EtOH. The exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to mass spectrometry. The anal. confirmed the presence of capsaicinoids in the exts. The yield of capsaicin from the yellow variety was 26.9-33.7 mg/g and from the red variety 5.0-16.4 mg/g of dry matter. Owoce żółtej i czerwonej odmiany papryki Capsicum chinense suszono dwiema metodami, w suszarce komorowej i w aparacie ze złożem fluidalnym. Wysuszony materiał rozdrobniono i poddano procesowi trójfazowej ekstrakcji. Otrzymane ekstrakty analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Analizy potwierdziły obecność kapsaicynoidów w ekstraktach. Z żółtej odmiany papryki otrzymano 26,9-33,7 mg kapsaicyny, a z odmiany czerwonej 5,0-16,4 mg na gram suchej masy produktu. Produkty pochodzenia roślinnego stanowią ważną grupę związków ze względu na ich szerokie spektrum zastosowań i wielu odbiorców na rynku. Wykorzystywane są m.in. jako substancje aktywne w lekach, składniki suplementów diety, dodatki do żywności w postaci przypraw i barwników oraz składniki kosmetyków. Znajdują zastosowanie w rolnictwie, a nawet w przemyśle obronnym. Sposób pozyskiwania substancji z roślin zależy od ich charakteru chemicznego, w tym m.in. od ich rozpuszczalności w wodzie. Wiele związków aktywnych jest rozpuszczalnych w wodzie, więc ich pozyskiwanie jest proste. Część rozpuszcza się tylko w tłuszczach, dlatego ich otrzymanie jest trudniejsze, często wieloetapowe, czasochłonne, a przez to droższe. Optymalizacja takich procesów jest ważnym zadaniem badawczym. Surowiec roślinny musi być dobrze wysuszony, by czynnik ekstrahujący mógł mieć bezpośredni kontakt z matrycą zawierającą ekstrahowaną substancję. Jest to warunek konieczny do uzyskania wysokiej efektywności ekstrakcji. Owoce papryki są bogatym źródłem wielu ważnych [...]

ZACHOWANIE STOPU ALUMINIUM AA1050 W PROCESIE ECAP I REKRYSTALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TEKSTUROWYCH


  W artykule analizowano zmiany strukturalne i teksturowe zachodzące w materiale poddanym silnemu odkształceniu plastycznemu a następnie wyżarzaniu aż do uzyskania stanu całkowitej rekrystalizacji. Materiałem badawczym był komercyjny stop aluminium AA1050 wycięty z blachy walcowanej na gorąco. Silne odkształcenie plastyczne uzyskano w wyniku przeciśnięcia materiału przez kanał kątowy (matryca ECAP) w zakresie do sześciu przepustów, wg. drogi A — bez rotacji próbki pomiędzy kolejnymi przepustami. Wyżarzanie przeprowadzono w zakresie temperatur od 100 do 350 °C przez 1 godz. uzyskując różny stopień zaawansowania procesu rekrystalizacji. Zmiany dokonujące się w obrazie mikrostruktury i tekstury stopu AA1050 analizowano z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w skaningowym mikroskopie elektronowym (EBSD/SEM). Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, iż przemiana tekstury zachodzi w temperaturze około 270 °C, czemu towarzyszy gwałtowny rozrost ziarna. Drobnoziarnista struktura (dśr < 1 μm) wytworzona w procesie odkształcenia jest zachowana do temperatury ok. 200 °C. Powyżej tej temperatury ulega silnemu rozrostowi oraz następuje utrata jednorodności rozkładu wielkości ziaren. Słowa kluczowe: zdrowienie i rekrystalizacja, stop aluminium AA1050, metoda ECAP, mikrostruktura, tekstura Mgr inż. Jagoda Poplewska, Prof. dr hab. inż. Henryk Paul — Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków. e-mail: h.paul@imim.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 779÷784 780 BEHAVIOR OF THE AA1050 ALUMINUM ALLOY IN ECAP AND RECRYSTALLIZATION INCLUDING TEXTURE CHANGES The main aim of the experiment was to analyze the microstructure and texture changes during recrystallization of commercial AA1050 aluminum alloy. The samples were processed by equal channel angular pressing (ECAP) along route A up to six passes and then annealed for 1 hour at temperatures ranged between 100 and 350 °C, to obtain[...]

Three phase fluidized-bed extraction of capsaicin from fruits of Capsicum chinense sp. peppers Trójfazowa fluidalna ekstrakcja kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense DOI:10.12916/przemchem.2014.570


  Fruits of yellow and red varieties of Capsicum chinense sp. peppers were dried, fragmented and extd. with n-hexane, cyclohexane, AcOEt, COMe2, EtOH and MeOH. The exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to mass spectrometry. The anal. confirmed the presence of capsaicinoids in the exts. The recovery of capsaicin and dihydrocapsaicin was highest when MeOH and EtOH were used as extn. solvents. Przeprowadzono trójfazowe fluidalne ekstrakcje wysuszonych i rozdrobnionych owoców żółtej i czerwonej odmiany papryki Capsicum chinense z wykorzystaniem n-heksanu, cykloheksanu, octanu etylu, acetonu, etanolu i metanolu jako ekstrahentów. Otrzymane ekstrakty analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Uzyskane wartości odzysków kapsaicyny i dihydrokapsaicyny potwierdzają celowość wykorzystywania do ekstrakcji rozpuszczalników o budowie polarnej. Owoce papryki są bogatym źródłem kapsaicynoidów, substancji odpowiedzialnych za ich pikantny smak. Do kapsaicynoidów zalicza się: kapsaicynę, dihydrokapsaicynę, homokapsaicynę, homodihydrokapsaicynę i nordihydrokapsaicynę. Ich ilość w owocu zależy od odmiany papryki. W tabeli 1 przedstawiono zawartość dwóch najważniejszych kapsaicynoidów, kapsaicyny i dihydrokapsaicyny, w odniesieniu do całkowitej ilości kapsaicynoidów w owocach sześciu odmian papryki1). Duże wahania w stwierdzonych ilościach potwierdzają informacje, że warunki klimatyczne, wilgotność i ilość opadów, mogą mieć znaczny wpływ na zawartości kapsaicynoidów w owocach2). Kapsaicyna i dihydrokapsaicyna o ostrości w skali Scoville’a równoważnej 16,1·106 SHU należą do najbardziej ostrych kapsaicynoidów3). Mają one wiele zastosowań w różnych dziedzinach życia. Przejawiają działanie farmakologiczne i fizjologiczne, są wykorzystywane w preparatach przeciwbólowych, przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, przeciwutleniających i zwalczających nadwagę. Ponadto kapsaicynoidy mogą również korzys[...]

The properties of photoreactive pressure-sensitive adhesives with various adhesion promoters Właściwości fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych zawierających różne promotory adhezji DOI:10.15199/62.2016.9.18


  The effect of N-vinylpyrrolidone (3% by mass) was compared with those of com. adhesion promoters on shear strength (cohesion), peel adhesion, tack (stickiness), and shrinkage of the pressure-sensitive adhesives (PSA) produced by radical copolymerization of an EtOAc-dild. mixt. of 2-ethylhexyl acrylate, Bu acrylate and acrylic acid at boiling. The PSA composition with N-vinylpyrrolidone promotess showed the higher adhesion and tack than that with com. promoters at optimum shrinkage and cohesion values. Przedstawiono wyniki badań wpływu promotora adhezji N-winylopirolidonu oraz handlowych promotorów adhezji Byk 4510, Dynasylan UN3265 oraz Momentive A1130 na kohezję, adhezję, kleistość i skurcz klejów samoprzylepnych. Badania przeprowadzono na 5 kompozycjach ze stałym udziałem promotora adhezji o stężeniu 3% mas. Wartość skurczu kompozycji z dodatkiem promotora adhezji uległa zahamowaniu po 7 dniach. Kompozycja zawierająca N-winylopirolidon wykazywała najlepsze właściwości: wyższe wartości adhezji oraz kleistości przy zachowaniu optymalnych wartości skurczu oraz kohezji. Samoprzylepne kleje stosowane jako materiały do produkcji taśm montażowych, samoprzylepnych etykiet, foli ochronnych oraz foli dekoracyjnych są klejami, które poprzez swoje lepko-sprężyste właściwości mogą być użyte do połączeń, w których istotną rolę spełnia samoprzylepność, zarówno w trakcie aplikacji, jak i w gotowym połączeniu1). Fotoreaktywne poliakrylany należą do najmłodszej grupy surowców w sektorze klejów samoprzylepnych2). Coraz częściej obserwuje się zastosowani[...]

Analiza strategiczna procesu obsługi klienta - podejście korelacyjne DOI:10.15199/48.2018.9.24


  Wprowadzenie Obsługę klienta można traktować jako proces, a więc jako "specyficzną kategorię zasobów organizacji zapewniającą synchronizację innych zasobów wykorzystywanych w aspekcie zmian" [Grudowski, 2007, s. 18]. Z punktu widzenia możliwości spełniania zmieniających się wymagań stron zainteresowanych, procesowi temu należy zapewnić uporządkowany przebieg (przygotowanie procedur i instrukcji postępowania), przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności realizowanego procesu obsługi z wymaganiami rynku, prawnymi i innymi. Podobnie problem ten traktuje Czerska J., twierdząc: "Stabilność absolutnie nie dotyczy otoczenia, które zmienne jest ze swej pierwotnej natury. Zmienność, którą należy ustalić, dotyczy wszelkich odstępstw od założeń związanych z czasem, jakością i sposobem realizacji poszczególnych czynności i całego procesu. Ustalić zaś oznacza zaprojektować zadania w taki sposób, by zmienność ta nie mogła wystąpić" (Czerska J., 2014, s. 22]. Relacja klient - przedsiębiorstwo z założenia powinna przynosić obustronne korzyści. W ujęciu ogólnym, zysk z relacji - CRPi (customer relationship profitability) jest wyznaczany z różnicy przychodów z relacji - RRi i kosztów wynikających z jej utrzymania RCi. Przyjmując takie założenie, poprawa rentowności relacji jest możliwa przez wzrost przychodów z relacji lub obniżenie kosztów związanych z jej utrzymaniem [Storbacka K., i Leihtinen J. R., 2001, s. 61]. Przedsiębiorstwo może przyczynić się podjętymi działaniami do wzrostu przychodów z relacji z klientem, m.in. przez [Wereda W., 2009, s. 93]:  podniesienie cen usług oferowanych przez przedsiębiorstwo (przy uwzględnieniu elastyczności cenowej popytu na te usługi), czyli wykorzystanie tzw. okazji rynkowych,  poszerzenie oferty produktów lub usług dodatkowych (zwiększenie wartości relacji dla klienta) dla zapewnienia satysfakcji klientów, a w konsekwencji utrzymania obecnych lub pozyskania nowych klientów. W ce[...]

Osadzanie warstw SiC na podłożach krzemowych metodą sputteringu

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym, takim jak: wysokie napięcie przebicia pola elektrycznego (2,2 × 106 V/cm), dobre przewodnictwo termiczne (3,0...3,8 W/cm K), wartość przerwy energetycznej równa od 2,3 do 3,1 eV (dla różnych politypów) [4], duża ruchliwość nośników i wysoka odporność na działanie czynników chemicznych, jest interesującym materiałem do produkcji urzą[...]

 Strona 1  Następna strona »