Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KONARSKI"

Analiza profilowa układów warstwowych metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Celem analizy profilowej jest podanie rozkładu koncentracji pierwiastków w kierunku prostopadłym do powierzchni badanego układu. W jonowych metodach analizy stosuje się zjawisko rozpylania jonowego w celu usuwania kolejnych warstw atomowych badanej struktury. Istotą tej metody "odkrywkowej" jest odsłanianie coraz to głębszych warstw atomowych i jednoczesna analiza składu pierwiastkowego rozp[...]

Próżniomierz ultradźwiękowy

Czytaj za darmo! »

Niska próżnia ( podciśnienie) jest obecnie szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu. Z wielu procesów przemysłowych, gdzie znajduje ona zastosowanie wymienić tu można pakowanie próżniowe, suszenie czy wykonywanie form do odlewów. Kontrola tych procesów wymaga dokonywania pomiaru ciśnień z zakresu 1…1000 mbar. W tym celu najszerzej stosowane są wakuometry mechaniczne ze sprężyną Bourdona, które nie pozwalają zazwyczaj na przetworzenie ciśnienia na wielkość elektryczną. Mniej rozpowszechnione są próżniomierze oporowe, pracujące w zakresie konwekcyjnym. Charakteryzują się one małą dokładnością dla ciśnień powyżej 100 mbar [1]. Dużą dokładnością charakteryzują się natomiast membranowe próżniomierze pojemnościowe, są jednak dość kosztowne. W zakresie 100...1000 mbar zn[...]

Głowica próżniomierza z katodą renowo - molibdenową

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sposób doboru katody oraz przedstawiono właściwości katody renowo-molibdenowej oraz sondę jonizacyjną z wykorzystaniem tej katody. Wygląd sondy typu SJW3, wykonanej w Zakładzie Aparatury Próżniowej ITR przedstawiono na rys. 1. Parametry sondy są ujęte w tabeli 1. Jako zestaw przepustów elektrycznych sondy wykorzystano talerzyk metalowo-ceramiczny. Talerzyk ten jest wytwarzany w ITR w Zakładzie Podzespołów Próżniowych pod nazwą TMC8. Podczas projektowania głowicy próżniomierza jonizacyjnego bardzo ważny jest dobór katody i określenie jej trwałości. Trwałość decyduje bowiem o tym, jak często katodę należy wymieniać i co za tym idzie - jak często trzeba będzie demontować głowicę. Jako materiał do wykonania katod stosuje się czysty wolfram, niekiedy wolfram t[...]

Analiza składu pierwiastkowego stopów lutowniczych metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

W związku z wprowadzeniem dyrektywy unijnej (RoHS) dotyczącej zawartości m.in. ołowiu w materiałach elektronicznych [1], koncentracja tego pierwiastka w wyrobach elektronicznych nie powinna przekraczać 0,1%. W prezentowanej pracy zbadano przydatność spektrometru mas wyładowania jarzeniowego SMWJ-01 do analizy lutowi zawierających ołów. Do analizy wybrano lutowia typu Sn97C, Sn100C, Sn63Pb37. Materiały te mają świadectwa wzorcowania potwierdzające ich skład. W pracy przedstawiono również wyniki analiz lutowi zawierających lit. Materiały poddano analizie spektrometrycznej ponieważ nie można było ich zbadać przy pomocy analizatora fluorescencyjnego ze względu na węższy zakres pomiarowy. Aparatura Praca została wykonana na opracowanym w Instytucie Telei Radiotechnicznym spektrome[...]

Usuwanie węglowodorów z powierzchni Cu, Al i stali z zastosowaniem wyładowania elektrycznego z barierą dielektryka

Czytaj za darmo! »

Powierzchnie metalowe, które trzeba pokryć farbą lub lakierem, połączyć z metalem lub innymi materiałami muszą być specjalnie przygotowane, żeby zapewnić trwałe łączenie. Przygotowanie to polega na obróbce chemicznej z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, w tym także tych zawierających chlor lub chlor i fluor oraz z zastosowaniem substancji żrących. Są to procesy, w których powstają odpady niebezpieczne dla środowiska. Problemem do rozwiązania jest znalezienie procesu, który wyeliminowałby metody mokre. Powinien to być proces krótkotrwały, bezodpadowy, charakteryzujący się takim samym, jak w metodach mokrych efektem w postaci zmienionych, korzystnych właściwości powierzchni metalu. Procesem tym może być modyfikacja powierzchni metalu w niskotemperaturowej plazmie nieró[...]

Badanie desorpcji gazów z materiałów próżniowych metodą dynamiczną DOI:


  Podczas produkcji żarówek z odbłyśnikiem, jednym z procesów jest napylanie aluminium na powierzchnię szklaną baniek. Proces ten odbywa się na automacie karuzelowym. Bańki są pompowane do wysokiej próżni, rzędu 10-5 hPa (na kolejnych pozycjach automatu następuje opróżnianie baniek z powietrza, co skutkuje coraz lepszą próżnią w bańce). W środku bańki umieszczony jest wolframowy grzejnik sublimatora z aluminium. Po osiągnięciu odpowiedniej próżni, na jednej z ostatnich pozycji automatu następuje podgrzanie sublimatora, wskutek przepuszczenia prądu elektrycznego i następuje rozpylenie aluminium. Metalizowane bańki kierowane są do dalszych operacji technologicznych. Bardzo ważne jest, ażeby rozpylenie aluminium następowało w wysokiej próżni. Niespełnienie tego warunku powoduje, że warstwa aluminium jest wadliwa (czarna, z plamami itp.). Wadliwie napylony odbłyśnik powoduje, że bańka jest odpadem. Przyczyną pogorszenia próżni, obok możliwej nieszczelności układu pompowego, niewłaściwej pracy pomp w automacie i innych, może być także zanieczyszczenie sublimatorów. Podczas nagrzewania następuje desorpcja gazów z zanieczyszczonego sublimatora, co skutkuje oczywiście pogorszeniem próżni i złą jakością napylonej powłoki na wewnętrznej powierzchni bańki żarówki. Zjawisko to może występować szczególnie przy pierwszym włączeniu sublimatora, które ma miejsce po jego wymianie. Sublimatory mogą pracować tylko przez pewną liczbę cykli (zwykle liczba cykli wynosi kilkadziesiąt, po czym sublimatory ulegają przepaleniu i muszą być wymienione). Z tego względu odpad powstający podczas dnia produkcyjnego może być stosunkowo duży. Jak widać z powyższego, pożądane jest, ażeby sublimatory charakteryzowały się możliwie ograniczoną desorpcją gazów, czyli potocznie mówiąc - małym gazowaniem. Zapewnienie tego stanu jest możliwe, o ile: [...]

Analiza profilowa układu warstwowego PCB Cu/Ni/Au metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego GDMS DOI:


  Aby zaprezentować możliwości analityczne skonstruowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym spektrometru mas wyładowania jarzeniowego typ SMWJ-01, wykonano analizy profilowe układu warstwowego Cu/Ni/Au płytki drukowanej (PCB) poddanego działaniu wysokich temperatur i zbadano efekt dyfuzji występujący na granicy warstw miedzi i niklu. Efekt dyfuzji miedzi do niklu obserwowany był już przy pomocy spektroskopii rozpraszania wstecznego Rutherforda (RBS) oraz spektroskopii elektronów Auger [1, 2]. Spektrometria mas wyładowania jarzeniowego GDMS (ang. Glow Discharge Mass Spectrometry) należy do jonowych metod analitycznych. W tego rodzaju analizach do uzyskiwania informacji analitycznej wykorzystuje się zjawisko rozpylania jonowego. Występuje ono podczas bombardowania jonami gazu roboczego powierzchni próbki. Gazem tym najczęściej jest argon, którego jony posiadają odpowiednią energię. Następuje wtedy odrywanie z powierzchni badanej próbki atomów i jonów. Uzyskiwany podczas procesu rozpyla- Analiza profilowa układu warstwowego PCB Cu/Ni/Au metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego GDMS mgr inż. Krzysztof Kaczorek , dr Piotr Konarski Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 252 Elektronika 7/2010 nia materiał z badanej próbki trafia następnie do części analitycznej spektrometru, w której to sygnał jonowy po odpowiednim zmodyfikowaniu, zamieniany jest na sygnał elektryczny. Metoda ta należy do niszczących metod analitycznych. Analiza profilowa jest jedną z metod analitycznych stosowanych w celu uzyskania informacji o rodzaju i stężeniu pierwiastków występujących w badanej próbce. Różni się ona od innych metod analiz ilościowej i jakościowej tym, że uzyskiwane informacje przedstawiają profil koncentracji badanego składnika próbki. Profil zaczyna się od powierzchni i przebiega w głąb analizowanej próbki, do wybranej głębokości. Gł[...]

Zagadnienia związane z wytwarzaniem i miernictwem próżni w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym DOI:10.15199/13.2016.6.7


  Przedstawiono zarys historyczny rozwoju technik próżniowych i miernictwa próżni w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Przedstawiono także kilka nowych konstrukcji urządzeń próżniowych opracowanych w ITR a mianowicie: aparaturę ciśnieniowo - próżniową przeznaczoną do hiperpolaryzacji gazów i stosowania obrazowania w badaniach medycznych, aparaturę przeznaczoną do puryfikacji gazów wydzielanych w procesie wygrzewania minerałów ilastych, zastosowaną do oznaczania wieku minerałów w badaniach geologicznych. Zaprezentowano także nowo opracowane pompy próżniowe jak pompa PJ-25S oraz próżniomierz cieplno- -przewodnościowy. Opisano także zakres prac prowadzonych w laboratorium wzorcującym miernictwa próżni - akredytowanym w Polskim Centrum Akredytacji. Słowa kluczowe: wytwarzanie próżni, miernictwo próżni, aparatura próżniowa.Środowisko próżni jest niezbędne do prowadzenia wielu procesów fizycznych i chemicznych. Przykładowo można tu wymienić tylko kilka z nich: epitaksję z wiązek molekularnych, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, liofilizację, napełnianie czystymi gazami różnego rodzaju lamp czy powszechnie stosowane pakowanie próżniowe. Specyfika poszczególnych procesów technologicznych wymaga uzyskiwania ciśnienia niższego niż atmosferyczne. W zależności od wartości tego ciśnienia mówimy o próżni niskiej (podciśnieniu), średniej, wysokiej i ultrawysokiej. Próżnia jest narzędziem, które znalazło zastosowanie w ró[...]

Spektrometr mas wyładowania jarzeniowego z analizatorem kwadrupolowym - budowa i parametry

Czytaj za darmo! »

Spektrometr mas wyładowania jarzeniowego (Glow Discharge Mass Spectrometer - GDMS) jest urządzeniem przeznaczonym do analizy składu pierwiastkowego takich materiałów, jak: metale, stopy metali, izolatory i półprzewodniki. Może być również zastosowany do analizy profilowej. Cały proces analizy jest skomputeryzowany, tak że czynności manualne są ograniczone do minimum. Wynikiem analizy jest s[...]

Próżniomierz jonizacyjny z katodą renowo-wolframową

Czytaj za darmo! »

W artykule pt. "Sonda jonizacyjna z katodą renowo-molibdenową" [1] autorzy wskazali na niedostatek katody renowomolibdenowej, objawiający się tym, że ma ona większą parowalność niż katoda wolframowa. Tej niedogodności nie jest w stanie skompensować niższa temperatura pracy katody renowo-molibdenowej, warunkowana jej pracą wyjścia. Z tego względu postanowiono wypróbować inny materiał na katodę: stop renu i wolframu. Na rynku dostępne są stopy Re-W o różnych zawartościach renu 3...26%. Wybór padł na stop o zawartości 25% renu i 75% wolframu w postaci drutu o średnicy 0,178 mm. Pomiary wartości pracy wyjścia dla różnych materiałów wykonywane są w Zakładzie Spektrometrii Mas na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [2]. Pomiar dla stopu 25%Re75%W wykazał wartość (4,0 [...]

 Strona 1  Następna strona »