Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA PADUCHOWSKA"

Wymiana ciepła i masy w procesach wyparnych


  Przedstawiono rozważania na temat wielkości współczynnika Lewisa charakteryzującego układy, w których występuje równoczesna wymiana ciepła i masy, co ma miejsce w procesach wyparnych pomiędzy powietrzem a wodą. Pokazano także związek między współczynnikiem a liczbą Lewisa.PROCESY wymiany ciepła i masy traktuje się zwykle oddzielnie i niezależnie. Tymczasem w procesach wyparnych występują one jednocześnie, czyli oprócz transportu energii niesionej z substancją występuje równocześnie wymiana ciepła przez przewodzenie. Jako jeden z pierwszych omawiane zagadnienie analizował Lewis, przyjmując jako wyjściowe równanie psychrometru, które stosuje się do tzw. adiabatycznego nasycania. W psychrometrze woda ze zwilżonej gazy, owiniętej dookoła bańki z cieczą termometryczną, przy kontakcie z powietrzem otoczenia, paruje kosztem ciepła odbieranego od powietrza, ochładzając je i oddając mu w zamian pewną masę pary. Mamy więc do czynienia z równoczesną wymianą ciepła i masy. Powszechnie występuje zgodność, że iloraz współczynników wnikania ciepła α i masy β w przybliżeniu równy jest liczbowo wartości ciepła właściwego powietrza wilgotnego przy adiabatycznym nawilżaniu powietrza, zależność ta nazywana jest współczynnikiem Lewisa Lef. Autorzy prac [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,14,15,17,18,19] przedstawiają różne określenia oraz różne, choć zbliżone do jedności wartości współczynnika Lef. Zdarza się niesłuszne odnoszenie współczynnika Lewisa do liczby Lewisa, która również charakteryzuje podobieństwo układów, w których zachodzi jednocześnie wymiana ciepła i masy. Jednak liczba Lewisa równa jest stosunkowi liczby Schmidta i Prandtla. W dalszej części artykułu zostanie wyjaśniona różnica między liczbą Lewisa a współczynnikiem Lewisa. Liczba Lewisa Wyprowadzenie liczby Lewisa zostanie wy[...]

Opory hydrauliczne przepływu powietrza w zraszanym wymienniku płytowym


  Przedstawiono badania zraszanego wodą wymiennika płytowego, użytego jako urządzenie alternatywne dla typowych urządzeń chłodniczych (wykorzystujące pośrednie chłodzenie wyparne). Przedstawiono pomiary oporów hydraulicznych przepływu powietrza po zraszanej stronie wymiennika w zależności od sposobu doprowadzenia wody do urządzenia.DUŻE zużycie energii oraz dodatkowe źródło zanieczyszczeń cieplnych i chemicznych środowiska naturalnego, spowodowane stosowaniem sprężarkowych urządzeń chłodniczych w technice klimatyzacyjnej, sprawiło, że rozpoczęto poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do chłodzenia powietrza. Wykorzystanie, jako odnawialnego źródła energii, nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego i wody spowodowało zainteresowanie pośrednim chłodzeniem wyparnym. Do urządzeń chłodniczych wykorzystujących to zjawisko zalicza się, między innymi układy oparte na odparowaniu wody, wykorzystujące do tego celu płytowy wymiennik ciepła. Układy takie charakteryzują się niską ceną, małym zużyciem energii, prostą obsługą i niezawodnością pracy. Skuteczność wykorzystania ciepła parowania w układach do pośredniego ochładzania powietrza wymaga jednak dodatkowych badań. Bardzo ważne jest określenie warunków pracy, w których badane urządzenie realizowałoby w sposób efektywny procesy wymiany ciepła i masy. Aby to uzyskać należy ustalić najbardziej efektywny schemat układu przepływu czynników, umożliwiający optymalne wykorzystanie ciepła utajonego. Jednym z parametrów wpływających na efektywność pracy pośredniej chłodnicy wyparnej są opory hydrauliczne przepływu powietrza po zraszanej stronie wymiennika, skupiono się więc tutaj na ich analizie w zależności od sposobu doprowadzenia wody. Stanowisko doświadczalne Badania procesu ochładzania powietrza przeprowadzono na stanowiskach badawczych, których schematy pokazano na rys. 1 i 2. Na rysunku 1 pokazano schemat stanowiska pomiarowego w układzie współprądowego pr[...]

Zużycie ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego


  W artykule przedstawiono analizę i wyniki pomiarów zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielolokalowych na terenie Wrocławia. Na podstawie pomiarów, wyznaczono jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej w odniesieniu do mieszkania oraz przeanalizowano wielkość i strukturę zużycia ciepłej wody.ZUŻYCIE c.w.u. w budownictwie mieszkaniowym zależy od wielu czynników, trudnych lub wręcz niemożliwych do określenia w fazie projektowania instalacji. Warunkiem poprawnego zaprojektowania instalacji jest przyjęcie takich założeń, które uwzględniają większość z tych czynników i zapewniają zarówno poprawne warunki korzystania, jak i efektywność stosowanych rozwiązań technicznych. Zagadnienie to jest również ważne w fazie oceny efektywności energetycznej budynków. Niezbędna jest bowiem możliwość porównań obserwowanego w analizowanym budynku zużycia ciepła z wyznaczanym, jako pewien standard, poziomem odniesienia. Metody obliczeniowe stosowane w Polsce wykorzystują zależności i modele opracowane jeszcze w ubiegłym wieku, często na podstawie historycznych już pomiarów i badań [13]. Czy są to metody w obecnym czasie jeszcze skuteczne, potwierdzają warunki użytkowania projektowanych w ten sposób instalacji, do których użytkownicy nowo zasiedlanych budynków nie zgłaszają zazwyczaj zastrzeżeń. Zarówno zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwie, jak i postęp w wyposażeniu mieszkań (np. zmywarki do naczyń, kabiny natryskowe z hydromasażem, wyposażenie w natrysk+wanna, nawet w małych mieszkaniach itp.), powodują konieczność coraz bardziej wnikliwego zainteresowania się tą tematyką. Nie jest to problem z punktu widzenia niezawodności dostawy Ciepłownictwo , Ogrz ewnictwo , Wentylacja 42/7-8 (2011) 317÷319 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, budynek wielorodzinny Streszczenie W artykule przedstawiono analizę i wyniki pomiarów zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielolokalowych n[...]

 Strona 1