Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Henr yk Charun"

Zjawiska towarzyszące skraplaniu czynnika chłodniczego R134a w multiportach podczas niestabilności hydrodynamicznych


  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w zakresie zjawisk towarzyszących procesowi skraplania czynnika chłodniczego R134a w warunkach niestabilności periodycznych występujących w pięciokanałowych multiportach wykonanych z mini kanałów rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,64÷3,30 mm. Niestabilności hydrodynamiczne o charakterze periodycznym wpływają na deformację rozkładów temperatury i ciśnienia w mini kanałach składowych. Skutki tych oddziaływań zależą przede wszystkim od częstotliwości zakłóceń i średnicy mini kanałów multiportu. Wyjaśniono podstawowe zjawiska towarzyszące procesowi skraplania w warunkach niestabilnych, w szczególności te, które rozpoznano w multiportach. PHENOMENA THAT ACCOMPANY THE CONDENSATION OF THE R134a REFRIGERANT IN MULTIPORTS DURING HYDRODYNAMIC INSTABILITIES The results were presented of experimental investigations concerning those phenomena that accompany the condensation process of the R134a refrigerant in the conditions of periodic instabilities that occur in five-channel multiports that were composed of pipe minichannels with internal diameter d = 0,64÷3,30 mm. Hydrodynamic instabilities of a periodic nature have an impact on a deformation of the temperature profiles and the pressure profiles in the componential minichannels. The results of these influences depend chiefly from the frequency of disturbances and the diameter of the multiport minichannels. The basic phenomena were explained that accompany the condensation process in unstable conditions, and in particular those phenomena that were recognized in the multiports. 1. Wprowadzenie Od połowy XX wieku utrzymuje się jednoznaczny trend w budowie chłodniczych wymienników ciepła. Dotyczy on w szczególności wprowadzenia miniaturyzacji ich konstrukcji, czyli poszukiwania rozwiązań kompaktowych. Zazwyczaj mówimy, że dany wymiennik jest kompaktowy, jeżeli jego wskaźnik konstrukcyjny wyrażony stosunkiem powierzchni wymiany ciepła A do objętoś[...]

Modelowanie propagacji fali ciśnieniowej podczas procesu skraplania czynnika chłodniczego R134a w minikanałach rurowych w warunkach periodycznych zakłóceń hydrodynamicznych


  W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych dotyczące propagacji fali ciśnieniowej wywołanej zewnętrznymi oddziaływaniami hydrodynamicznymi w procesie skraplania czynnika chłodniczego R134a w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,64-3,30 mm. Zastosowano dwupłynowy, nierównowagowy model, z poślizgiem prędkości faz przy braku równowagi termodynamicznej między nimi. Do analizy przyjęto równania zachowania masy i pędu. W modelu założono średnie wartości parametrów dla poszczególnych faz opisujących stan układu. Uwzględniono również wpływ tarciowych oporów przepływu w minikanałach. Wymianę ciepła pomiędzy fazami w procesie skraplania opisano jednowymiarowym równaniem Fouriera. Za pomocą własnego kodu obliczeniowego określono w programie MATLAB 8 prędkość propagacji fali ciśnieniowej cTPF, współczynnik tłumienia η tej fali oraz zależność tych wielkości od częstotliwości kątowej ω generowanych zakłóceń. Wyniki obliczeń modelowych porównano z wynikami badań eksperymentalnych uzyskując zadowalającą zgodność. Modeling of the propagation of the pressure wave during the condensation process of the R134a refri - gerant in pipe mini -channel in the periodic conditions of hydrod ynamic disturbances The present paper covers the results of theoretical and experimental investigations concerning the propagation of a pressure wave that was caused by external hydrodynamic interactions in the condensation process of the R134a refrigerant in pipe minichannels with internal diameter d = 0.64 - 3.30 m-3. A two-liquid non-equilibrium model was used, where there occurs a slip of the velocity of the phases and there is no thermodynamic equilibrium between the phases. Mass and momentum conservation equations were accepted for the purpose of an analysis. In the model, average values were accepted of the parameters for the individual phases that describe the state of the system. The influence of the frictional flow resistan[...]

Efekty cieplne skraplania chłodniczych roztworów zeotropowych w kanałach wymienników ciepła


  W artykule przedstawiono charakterystykę porównawczą skraplania jednorodnego czynnika chłodniczego i roztworu zeotropowego takich czynników. Wskazano na różnice w mechanizmie skraplania w obu przypadkach. Wobec wycofania freonu R22, mieszaniny zeotropowe są potencjalnymi jego zamiennikami. Podany przegląd literatury ilustruje rozwój metod określania współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania roztworów azeotropowych w kanałach konwencjonalnych i w minikanałach. Stwierdzono, że następuje ewolucyjna modyfikacja w budowie nowych, bardziej precyzyjnych korelacji. Wynika stąd konieczność prowadzenia dalszych prac teoretycznych i eksperymentalnych w tym zakresie. HEAT EFFECTS OF REFRIGERATION ZEOTROPIC MIXTURES CONDENSATION IN THE CHANNELS OF HEAT EXCHANGERS The present article covers comparative characteristic of homogeneous refrigerant condensation and a zetropic mixture of such refrigerants. Differences were indicated in relation to the condensation mechanism in both cases. As R22 freon has been phased out, zeotropic mixtures are potential alternatives for this refrigerant. A literature review provided serves the purpose to illustrate the development of a method to determine the heat transfer coefficient during the condensation of azeotrope solutions in conventional channels and in minichannels. It was established that there occurs an evolutionary modification in the construction of new, more precise correlations. It follows that there is a need to conduct further theoretical and experimental investigations in this area.1. Wprowadzenie Destrukcyjny wpływ niektórych czynników chłodniczych na zachwianie równowagi ekosystemu nie podlega obecnie dyskusji. Wyraża się on przede wszystkim degradacją naturalnej warstwy ozonowej oraz zwiększeniem oddziaływania efektu cieplarnianego. Bezpośrednią konsekwencja tego było wyeliminowanie, w pierwszej kolejności, czynników chłodniczych z grupy CFC (chlorofluorowęglowodorów), zwłaszcza freonów R11[...]

Wyznaczanie wielkości strefy skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych w warunkach periodycznych zakłóceń hydrodynamicznych


  W pracy przedstawiono analizę eksperymentalną wpływu generowanych periodycznie zewnętrznych zakłóceń hydrodynamicznych na wielkość strefy skraplania właściwego czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych o przekroju kołowym. Badania wykonano dla pojedynczych minikanałów umieszczonych poziomo, dla średnicy wewnętrznej d = 0,64; 0,90; 1,40; 1,44; 1,92; 2,30 i 3,30 mm. Na podstawie badań eksperymentalnych wyznaczono rozkłady temperatury ścianki kanału, ciśnienia oraz masowego natężenia przepływu czynnika chłodniczego wzdłuż drogi jego przepływu w minikanałałach rurowych. W zakresie częstotliwości f = 0,2÷5 Hz generowanych periodycznie zakłóceń stwierdzono wyraźny, niekorzystny ich wpływ na zmniejszenie długości strefy skraplania właściwego, co wyraźnie obniżało efektywność procesu. Opracowano model obliczeniowy pozwalający obliczyć długość strefy dwufazowej w warunkach zakłóceń. Zweryfikowano model obliczeniowy wynikami eksperymentu uzyskując zgodność w przedziale ±15%. MODELING OF A TWO-PHASE AREA OF THE CONDENSATION OF R404A REFRIGERANT IN PIPE MINI-CHANNELS IN THE CONDITIONS OF PERIODIC HYDRODYNAMIC INSTABILITIES This paper covers an experimental analysis of the influence of periodically generated external hydrodynamic disturbances on the size of the proper condensation area R404A refrigerant in pipe mini-channels with a circular cross-section. The tests were carried out for simple mini-channels that were positioned horizontally, for internal diameters d = 0.64; 0.90; 1.40; 1.44; 1.92; 2.30 and 3.30 mm. On the basis of the experimental investigations, the following were determined: the temperature profiles of the channel wall, the distribution of the range of the frequencies f = 0.2-5 Hz of periodically generated disturbances, a distinct and unfavorable influence was found on the decrease of the length of the proper condensation area, which clearly lowered the efficiency of the process. A computational model was worked out [...]

Eksperymentalne charakterystyki cieplno-przepływowe skraplania roztworów zeotropowych w kanałach konwencjonalnych i minikanałach


  W artykule przedstawiono przegląd wybranych charakterystyk cieplno - przepływowych skraplania roztworów zeotropowych: R404A, R407C i R410A oraz czynników jednoskładnikowych R12, R32, R134a, opublikowane w literaturze przez różnych autorów. Stwierdzono rozbieżności dotyczące wartości współczynnika przejmowania ciepła i spadku ciśnienia podczas skraplania w kanałach konwencjonalnych i minikanałach niektórych roztworów zeotropowych. Z analizy charakterystyk skraplania wynika, że roztwór R410A wykazuje najlepsze właściwości w procesie skraplania w zakresie współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu. Może być zalecany, jako zamiennik R22. Experimental THERMAL AND flow characteristics of zeotrop E mi xtures condensation in con ventional and mini channels This article contains a review of selected heat and flow characteristics of the zeotropic mixtures: R404A, R407C and R410A condensation and homogeneous refrigerants: R12, R32, R134a, which are published by various authors. Differences were found in relation to the value of the heat transfer coefficient and the pressure drop during the condensation of some zeotropic mixtures in conventional and mini channels. Based on an analysis of the condensation characteristics, it is evident that the R410A mixture exhibits the best properties in the condensation process concerning the heat transfer coefficient and flow resistances. It can be recommended as an R22refrigerant substitute.1. Wprowadzenie Roztwory zeotropowe, a zwłaszcza: R404A, R407C i R410A są traktowane jako potencjalne substytuty wycofanego już z chłodnictwa czynnika HCFC - 22 (R22). Bardzo często pojawiają się trudności w udzieleniu jednoznacznej odpowiedzi, który z wymienionych roztworów zeotropowych jest najlepszym zamiennikiem freonu R22. Substytucja tego czynnika będzie najlepsza wtedy, gdy zamiennik będzie miał najkorzystniejsze charakterystyki cieplno-przepływowe przemian fazowych wrzenia i skraplania, w porównywalnych wa[...]

 Strona 1