Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KACZMARCZYK"

Spójność modeli komputerowych w inżynierii oprogramowania i inżynierii biznesu. Modele UML

Czytaj za darmo! »

Problem spójności modeli występuje tam, gdzie złożona, wieloaspektowa rzeczywistość ma być przedstawiona na różnych poziomach abstrakcji, za pomocą modeli komputerowych opartych na różnych sposobach opisu i formalizmach. Ma to miejsce w dwu ważnych obszarach modelowania: inżynierii biznesu i inżynierii oprogramowania. Winżynierii biznesu zagadnieniem centralnym jest modelowanie przedsiębior[...]

Spójność modeli komputerowych w inżynierii biznesu. Modele IDEF

Czytaj za darmo! »

Modelowanie procesów biznesowych jest kluczowym zagadnieniem przy tworzeniu nowych organizacji biznesowych, szczególnie wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne (komunikacja przez Internet, rozproszone bazy danych, przedsiębiorstwa wirtualne), a także przy planowanej restrukturyzacji organizacji już istniejących - do opisu stanu aktualnego i do predykcji stanu po wprowadzeniu zmi[...]

Wielopoziomowy trening symulacyjny w szkoleniu operatorów urządzeń. Zastosowanie do szkolenia operatorów robotów mobilnych

Czytaj za darmo! »

Do szkolenia operatorów urządzeń kosztownych i/lub stwarzających istotne zagrożenie dla otoczenia w przypadku błędu operatora używa się trenażerów wykorzystujących symulację komputerową (symulatory do szkolenia pilotów, kierowców pojazdów drogowych i szynowych, obsługi broni i innych urządzeń wojskowych). Zapotrzebowanie na trenażery będzie rosło z wielu powodów. Po pierwsze pojawiają się nowe urządzenia i nowe profesje operatorskie. Jednym z takich nowych obszarów jest szkolenie operatorów robotów zdalnie sterowanych, znajdujących coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach - w wojsku i policji, inspekcji i ratownictwie, pielęgnacji i medycynie (ze zdalną chirurgią włącznie). Po drugie - w starych i w nowych profesjach będzie rosła liczba operatorów do przeszkolenia, gdyż [...]

Rozszerzenie e-learningu: e-trening operatorów pojazdów i urządzeń

Czytaj za darmo! »

E-learning jest ukierunkowany na zdobywanie wiedzy. E-trening, korzystając z repertuaru środków i możliwości e-learningu, umożliwia zdalne nabywanie umiejętności operacyjnych. Dzięki zastosowaniu e-treningu, co najmniej na pewnych poziomach w cyklu szkoleniowym, staje się możliwe uzyskiwanie takich umiejętności w sposób ekonomiczny, w szkoleniu na skalę masową. Tak samo jak w przypadku e-learningu, systemy e-treningu umożliwiają obsługę dużej liczby szkolonych rozproszonych geograficznie, korzystanie przez nich z kursów dostępnych 24 godziny na dobę i dostosowanie tempa szkolenia do indywidualnych możliwości. Systemy te znajdują zastosowanie zarówno w treningu początkowym, jak i w okresowych treningach doskonalących, a także do sprawdzania umiejętności w celach certyfikacyjnyc[...]

Projektowanie trenażerów komputerowych dla operatorów urządzeń mobilnych

Czytaj za darmo! »

Trenażery wykorzystujące symulację komputerową, zwane też symulatorami, użytkowane do szkolenia operatorów urządzeń w wielu dziedzinach rozpowszechniły się w latach 90. Zastąpiły one stosowane już dawniej trenażery wykorzystujące inne techniki symulacyjne, takie jak film czy telewizja. Istnieje duża różnorodność trenażerów komputerowych ze względu na poziom ich zaawansowania. Najwyższą pozycję zajmują trenażery stosowane do szkolenia pilotów [1], maszynistów kolejowych [2] i kierowców [3] (głównie pojazdów specjalnych) przedstawiające sobą kokpit danego pojazdu, z rzeczywistym wyposażeniem i komputerowym obrazem otoczenia widocznym w wirtualnym oknie, poruszany przez siłowniki zgodnie z wykonywanymi przez szkolonego manewrami pojazdu i jego zasymulowaną dynamiką; koszty takieg[...]

Computer game as means of Mine Risk Education for children DOI:10.15199/ELE-2014-038


  Educational computer game being the subject of this paper is developed by IMM as a part of an European FP7 Collaborative Integration Project named TIR AMISU (Toolbox Implementation for Removal of Anti-personnel Mines, Submunitions and UXO)(UXO - Unexploded Ordnance). TIR AMISU aims at providing the foundation for a global toolbox that will cover the main Mine Action activities, from the survey of large areas to the actual disposal of explosive hazards, including Mine Risk Education (MRE ). The project has been planned for years 2012-2015 with participation of 24 partners from 11 countries. In this paper introductory information and assumptions making up a base for the game design are presented. State of the art Computer games find their application in education generally. They have "tremendous potential and level of capability as mediums of education", and many advantages because they offer: "agency, immersion, challenge, reward, immediacy, a dialect of repetition and variety, physical and mental engagement, and multi-sensory stimulation" [1]. As computer games advantages in education are considered also: “active participation, intrinsic and prompt feedback, challenging but achievable goals, and a certain degree of uncertainty and open-endedness" [2]. More complete list of attributes of the learning via computer games gives [3]. Specific aiming of educative computer games can be characterized - after [4] - as “to spawn objects, connect them with various constraints and thus create working systems that obey the laws of physics". Such applications can be found in chemistry (virtual laboratory), architectural design, biology (cell biology, virtual dissection), assembling (model of a car, experimental apparatus). Similar character have games with virtual lego bricks [5]. Advantages of this learning-by doing educational approach in computer games are discussed in [6]. Moreover - maybe first of all - there[...]

Przykłady zużycia lin nośnych w rejonie zawieszenia DOI:10.15199/24.2017.1.16


  Referat przedstawia zagadnienie zużycia lin nośnych w górniczych wyciągach szybowych w rejonie zawieszenia. Miejscem zainteresowania jest odcinek liny bezpośrednio nad zawieszeniem, a głównie fragment liny o długości ok. 20 cm w miejscu zamocowania zacisku zabezpieczającego wolny koniec liny. W artykule omówiono przyczyny tego zjawiska oraz przedstawiono wyniki badań mechanicznych drutów po zdjęciu liny.1. Wprowadzenie. Czas pracy lin nośnych eksploatowanych w polskich górniczych wyciągach szybowych jest mocno zróżnicowany. Na trwałość eksploatacyjną lin nośnych ma wpływ wiele czynników, takich jak: konstrukcja i proces produkcji liny, odpowiedni dobór danej konstrukcji liny do konkretnego górniczego wyciągu szybowego, zużycie mechaniczne, zmęczeniowe, korozyjne. Odnotowuje się przypadki przedterminowo odłożonych lin w głównych urządzeniach wyciągowych spowodowany wyłącznie pękniętymi drutami na niewidocznych odcinkach lin zamocowanych w zawieszeniu lub w jego okolicy. Symptomy zużycia lin w tych miejscach możliwe są do stwierdzenia tylko w momencie kontroli lin nośnych w zawieszeniach, które w zależności od klasy, wielkości i rodzaju górniczego wyciągu szybowego odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w odstępach 6- miesięcznych lub rocznych. Najczęstszymi miejscami pękania drutów w rejonie zawieszeń są: miejsca wejścia liny do zacisku, odcinek wewnątrz zacisku, odcinek na łuku sercówki oraz miejsce zamocowania ścisku zabezpieczającego wolny koniec liny. Odcinki lin wyciągowych nośnych eksploatowane w rejonach zawieszeń pracują w odmiennych, trudniejszych od pozostałych odcinków, warunkach eksploatacyjnych. Odcinek liny znajdujący się w zacisku oraz bezpośrednio w jego sąsiedztwie, zmęczony wskutek intensywnych drgań poprzecznych, podlega dalszemu przyśpieszonemu osłabieniu w wyniku sumowania się zmiennych naprężeń rozciągających, zginających oraz stycznych. Skutkiem tego jest występowanie i narastanie pęknięć d[...]

 Strona 1